Fernando Express

Folk, World, & Country
Electronic
Pop
Geen komende evenementen
Er zijn op dit moment geen komende evenementen op je platform.

Biografie

Members: Heidi Schütz, singer (since 2015) Josef Eisenhut, keyboards (since 1969) Reiner Prinz, since 2008 (Drums) Hans Olbert, since 1972 (Guitar) Michaela Zondler, vocals (2010-2015) Birgit Langer was singer from 1990 and left the Band in 2010 to start a solo carrier.