Free

Matchmaking bijeenkomst NOVA 'VASTGOED MET VEERKRACHT'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Amsterdam Art Center

Donauweg 23

1043 AJ Amsterdam

Netherlands

View Map

Event description

Description

De Matchmaking bijeenkomst ‘Vastgoed met Veerkracht’ is erop gericht partijen die werkzaam zijn in de vastgoedsector bij elkaar te brengen voor het ontwerpen, onderzoeken en implementeren van toekomstbestendige oplossingen voor (her)ontwikkeling van stedelijk vastgoed.

Tijdens de bijeenkomst werken we in 6 groepen (Workshops) aan deelthema’s en onderzoeksvragen over de manier waarop we ons vastgoed op duurzame wijze kunnen aanpassen aan veranderingen in gebruikersgedrag. Deze input vormt de basis voor een nationaal project waarin we met een ketenbreed consortium toekomstbestendige strategieën ontwikkelen voor de (her)ontwikkeling van vastgoed in Nederland. De workshops duren ruim 2 uur. Bij aanvang zullen we de thema’s plenair toelichten en aan het einde van de middag de output per sessie samenvatten.

Wij nodigen vertegenwoordigers van alle betrokken stakeholders en onderzoekinstituten uit voor deze bijeenkomst. Interesse om mee te denken over de toekomst van ons vastgoed? Meld u dan snel aan.

Meer informatie over het programma, doelstelling en de samenwerking vindt u in de FAQs.

Wij ontvangen u graag op 15 mei aanstaande in Amsterdam Art Center!

Met vriendelijke groet,

Vincent Gruis, voorzitter werkgroep NOVA


FAQs

Wat is de aanleiding?

De toekomstige stad vereist veerkracht en flexibiliteit en dient zo ingericht te zijn dat nieuwe functies kunnen worden geabsorbeerd en bestaande functies eenvoudig kunnen veranderen, aldus de Nationale Wetenschapsagenda. Vastgoed speelt hierbij een belangrijke rol. De recente financiële crisis heeft uitgewezen dat vastgoed als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen snel aan waarde en functie kan verliezen. Tegelijkertijd vindt er een aantal fundamentele ontwikkelingen plaats die de huidige en toekomstige vraag naar vastgoed, zowel qua omvang als kwaliteit, sterk beïnvloeden. Het gaat daarbij zowel om veranderende gebruikersvoorkeuren als opgaven op het gebied van duurzaamheid.

Vastgoedonderzoek kan en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag naar de wijze waarop deze structurele veranderingen tot uitdrukking komen op de vastgoedmarkt en -voorraad. En op de wijze waarop actoren hierop (kunnen) reageren om de kwaliteit van onze samenleving te waarborgen. Er ontbreekt echter nog kennis om bovenstaande vraagstukken te adresseren, zowel met betrekking tot gedrag van gebruikers van vastgoed als over toekomstbestendige oplossingen.

(Inter)nationaal vastgoedonderzoek wordt gekenmerkt door een gefragmenteerde aanpak met als gevolg een niet-geïntegreerde beantwoording van fundamentele vragen. Meer structurele en interdisciplinaire samenwerking is nodig tussen de diverse disciplines zoals vastgoed- en (steden)bouwkunde, planologie, bedrijfseconomie en recht.

Wat is de doelstelling?

Het beoogde project heeft als doel door Research through Design (ontwerpend onderzoek) te komen tot integrale ontwerpoplossingen voor vergroting van de veerkracht van vastgoed. Daarbij wordt een co-design aanpak voorgesteld waarbij onderzoekende ontwerpers samenwerken met professionals uit de praktijk. De ontwerpoplossingen worden getoetst aan voorkeuren van belanghebbenden en systeemvoorwaarden. Bij de ontwerpoplossingen wordt gestreefd naar flexibiliteit, circulariteit en multifunctionaliteit door verbinding en uitwisselbaarheid van wonen, werken, winkelen, leren en recreëren. Vastgoed met Veerkracht moet bijdragen aan verandering van beelden en gedrag van vastgoedprofessionals en beleidsrelevante aanbevelingen voor systeemverandering in de vastgoedsector.

Tijdens de workshops behandelen we deelthema’s zoals ontwerpoplossingen, ketensamenwerking, financieringsmodellen, etc. als inbreng voor de projectaanvraag.

Op 15 mei 2019 organiseren wij een Matchmaking bijeenkomst als voorbereiding op de projectaanvraag ‘Vastgoed met Veerkracht’. Met input vanuit alle publieke en private partners, universiteiten en kennisinstituten maken we de vraagstelling (incl deelthema’s) definitief. De projectaanvraag wordt ingediend bij NWO in het kader van hun 'call' voor voorstellen voor uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. De Matchmaking bijeenkomst heeft ook als doel ons consortium uit te breiden met relevante belanghebbenden en kennispartners.


Wat zijn de deliverables?

Vastgoed met Veerkracht draagt primair bij aan de Nationale Wetenschapsagenda 2020 - 2025 (NWA), Route Smart, liveable Cities en Route Circulariteit. Met een ketenbreed consortium worden toekomstbestendige strategieën ontwikkeld voor de ontwikkeling van vastgoed in Nederland.

Einddoel is het opstellen van een breedgedragen Vastgoedagenda voor de toekomst

Focus op een duurzaam vraag accomoderend vermogen van stedelijk vastgoed

Vernieuwing van vastgoedonderwijs en -onderzoek

Bijdrage aan maatschappelijke en politieke discussies en verantwoorde besluitvorming door beleggers en ontwikkelaars op de vastgoedmarkt

Wat is de achtergrond?

Op initiatief van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is een groot aantal gesprekken gevoerd met belanghebbenden over de noodzaak tot een meer integraal nationaal onderzoeksprogramma vastgoed (NOVA) te komen. Daarbij zijn een tweetal verkennende internationale literatuurstudies afgerond. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de centrale vraagstelling. Aan de hand van deze studies zijn we in overleg met NWO tot de conclusie gekomen dat NOVA een vervolg kan krijgen in de vorm van een projectaanvraag in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.


Wat is de relatie met NWO en NWA?

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma bestrijkt alle disciplines en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast én praktijkgericht onderzoek. Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen waaronder die van de VOGON, zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat).


Is deze uitnodiging overdraagbaar?

U bent uitgenodigd op voordracht van een van onze werkgroepleden of als contactpersoon van een koepel of branchevereniging. Wij zouden het zeer waarderen als u met ons meedenkt om de juiste personen bij deze bijeenkomst te mogen ontvangen. Wij verwachten een actieve bijdrage van de deelnemers. Wij vernemen graag vantevoren naam en e-mailadres van de deelnemer.

Parkeren

Bij Amsterdam Art Center kunt u gratis parkeren. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de laatste praktische informatie.

Share with friends

Date and Time

Location

Amsterdam Art Center

Donauweg 23

1043 AJ Amsterdam

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved