€ 100 – € 150

Neuhaus Curriculum: Summer Course Other Voices

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Voor Nederlands, scroll naar beneden
------

Lisette Smits X Neuhaus

As part of the Neuhaus curriculum and its quest for ‘other knowledge’, we are organizing the workshop Other Voices, in which we will study, listen to, memorize, speak, utter, exchange, move, create, present and learn from ‘other voices.’ The workshop is open to participants from cross-disciplinary fields of art, theory and social action. Participants come together for four consecutive days to engage in seminars, lectures, performative exercises and a concluding day of public presentations.

Other Voices focuses on ways of living that present a challenge to not only the human world order, but also to the ‘knowable’. The workshop will explore how we can envision ways of living according to a more-than-human logic. Unlike the bodies embodying them, voices are errant. In this workshop we engage with the voices of cultures – both in a secular and religious context – that speak from the present, from the past, and even from the dead. The participants will explore the voice through real, virtual, digital, juridical and fictitious bodies. They will reconsider the voice of the artist in the frame of ‘post-human’ as well as rethink the voice as a human agency when the concept of ‘human’ is so-called in crisis.

Other Voices is part of a new research project continuing from the MA Master of Voice (Sandberg Institute Amsterdam, 2016-2018), combining art, education, philosophy and activism to look at the (human) voice as it is uninterruptedly connected to the corporeal and the social, that is, the bodies through which we speak. By exploring archives, traditions, texts, cases, stories, and non-confirmative ways of living, this research is aimed at bringing forward ‘voices’ as inspiration, and as material for exploring the artistic condition, understood as a position of radicality of one-self with the world.


Programme

Workshops, readings and presentations by: Rana Hamadeh, Nissa Nishikawa, Jamila Johnson-Small/ /Last Yearz Interesting Negro, Karima Boudou, Tarek Lakhrissi
Course leader: Lisette Smits (Master of Voice)

Day 1, 27 August 2019

Outside the law: The Saint
We engage with forms of withdrawal; (wilful) silences; “the right to opacity” (Glissant); as well as language and living according to ‘extra-human’ logic— from Jeanne d’Arc to Chelsea Manning.

Day 2, 28 August 2019

Outlaw: The Witch
Why do some voices matter more than others?” We study the systemic exclusion of non-confirmative bodies and identities—drawing from feminist theory, critical race theory, and gender positioning.

Day 3, 29 August 2019

Fuck the Law: The Accomplice
On the third day, we ask: “How to undermine the system that we are bound and tied to, and that subordinates us?” We read the political theory of prison abolitionists, transgressive fiction, and other “conspiracies-without-plot” thinking.

Day 4, 30 August 2019

Public programme and presentations by participants


Lisette Smits

Lisette Smits is trained as an artist and works as a curator and educator. Since 2015 she has been researching the use of the human voice as a means and / or medium of an artistic practice. As a first result, this research resulted in the temporary MA of the Master of Voice (2016-2018). This programme focuses on the human voice, and all its social, cultural and technological forms, and questions the prominent role of the voice in our post-industrial society.

Neuhaus

For a period of four months, Het Nieuwe Instituut transforms into Neuhaus, a temporary transdisciplinary academy for more-than-human knowledge. More information about Neuhaus

-----

Als onderdeel van het curriculum van Neuhaus en de collectieve zoektocht naar 'andere kennis', organiseren we de workshop Other Voices, om te studeren, luisteren, onthouden, spreken, uiten, uitwisselen, bewegen, creëren, presenteren en te leren van 'andere stemmen.' De workshop is open voor deelnemers uit multidisciplinaire vakgebieden van kunst, theorie en sociale actie. Deelnemers komen vier opeenvolgende dagen samen om deel te nemen aan seminars, lezingen, performatieve oefeningen, en een afsluitende dag van openbare presentaties.

Other Voices richt zich op manieren van leven die niet alleen de menselijke wereldorde uitdagen, maar ook al het ‘kenbare’. Het thema biedt een perspectief op hoe we manieren van leven kunnen voorstellen volgens een meer dan menselijke logica. In tegenstelling tot de lichamen waarin ze huizen, zijn stemmen dwalend. In deze workshop gaan we in gesprek met de stemmen van culturen - zowel in een seculiere als religieuze context - die spreken vanuit het heden, van het verleden en zelfs uit de dood. We verkennen de stem via echte, virtuele, digitale, juridische en fictieve lichamen. We zullen de stem van de kunstenaar opnieuw beschouwen in het ‘post-menselijk’ kader, en de stem als middel van menselijke vertegenwoordiging opnieuw op waarde schatten nu verondersteld wordt dat het concept 'mens' in crisis is.

Other Voices is onderdeel van een nieuw onderzoeksproject dat voortkomt uit de MA Master of Voice (Sandberg Institute Amsterdam, 2016-2018), waarin kunst, onderwijs, filosofie en activisme worden gecombineerd om te kijken naar de (menselijke) stem omdat deze ononderbroken verbonden is met het lichamelijke en het sociale, dat wil zeggen, de lichamen waardoor we spreken. Door het onderzoeken van archieven, tradities, getuigenissen, cases, verhalen en non-conformistische manieren van leven, is dit onderzoek gericht op het naar voren brengen van 'stemmen' als inspiratie en als materiaal voor het verkennen van de artistieke conditie, begrepen als een positie van radicaliteit van eenieder met de wereld.

Programma

Workshops, lezingen en presentaties van: Rana Hamadeh, Nissa Nishikawa, Jamila Johnson-Small/ /Last Yearz Interesting Negro, Karima Boudou, Tarek Lakhrissi.
Course leader: Lisette Smits (Master of Voice)

Dag 1, 27 augustus 2019
Outside the law: The Saint
We houden ons – van Jeanne d’ Arc tot Chelsea Manning – onder meer bezig met vormen van terugtrekking en ontwenning; met (bewuste) stiltes; “het recht op ondoorzichtigheid” (Glissant); en we verdiepen ons in taal en het leven volgens een ‘buitenmenselijke’ logica.

Dag 2, 28 augustus 2019
Outlaw: The Witch
Waarom doen sommige stemmen er meer toe dan andere stemmen?” We bestuderen de systematische buitensluiting van lichamen en identiteiten die zich niet conformeren – waarbij we putten uit feministische theorie, critical race theorieën de theorie rond gender positioning.

Dag 3, 29 augustus 2019
Fuck the Law: The Accomplice
Op de derde dag vragen we ons af: “Hoe ondermijnen we het systeem waar we aan gebonden zijn, aan vast zitten, en dat ons onderwerpt?” We bestuderen politieke theorieën van abolitionisten die in hun werk de afschaffing van gevangenissen bepleiten, we lezen ‘transgressieve’ bewust normoverschrijdende of aanstootgevende fictie en verdiepen ons in andere manieren van denken die je zou kunnen typeren als ‘conspiracies without plot’.

Dag 4, 30 augustus 2019
Publieksprogramma en presentaties van deelnemers


Lisette Smits

Lisette Smits is opgeleid als kunstenaar en werkt als curator en educator. Sinds 2015 is zij bezig met een onderzoek naar het gebruik van de menselijke stem als middel en/of als medium van een artistieke praktijk. Als eerste uitkomst resulteerde dit onderzoek in de tijdelijke MA opleiding Master of Voice (2016-2018). Dit programma focust op de menselijke stem, en alle sociale, culturele en technologische gedaanten ervan, en bevraagt de prominente rol van de stem in onze postindustriële maatschappij.

Neuhaus

Voor de duur van vier maanden verandert Het Nieuwe Instituut in Neuhaus, een tijdelijke academie voor meer-dan-menselijke kennis. Meer informatie over Neuhaus

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Het Nieuwe Instituut

Museumpark 25

3015 CB Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen