€ 0 – € 20

Propositions #3: Art as Commitment

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

NL

Propositions #3: Art as Commitment is een serie van lezingen en gesprekken georganiseerd ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Matthijs de Bruijne: Compromiso Político.

In de tentoonstelling zijn werken te zien van De Bruijne, alsook van kunstenaars Jeremy Deller, Piero Gilardi en Mierle Laderman Ukeles. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 10 februari 2018 om 13.30–17.00 uur en bestaat uit bijdragen van De Bruijne, kunstenaar Graciela Carnevale, politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks, historicus en criticus Sven Lütticken, socioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen en kunstenaar Cecilia Vallejos. Tevens is er een screening van De Bruijne’s werk Het Museum van de Straat (2013). Na het evenement wordt de tentoonstelling geopend door Kees Diepeveen, wethouder Cultuur Gemeente Utrecht, met een bijdrage van Khadija Tahiri-Hyati van FNV Schoonmaak.

Propositions #3: Art as Commitment neemt de titel van De Bruijne’s tentoonstelling als vertrekpunt. De Spaanse term compromiso político laat zich niet vertalen naar een “politiek compromis”, maar eerder naar een “politieke toewijding” of zelfs een “politieke verplichting”. Dit maakt volgens De Bruijne ruimte voor het onderzoeken van daadwerkelijke politieke toewijding in en door kunst. Compromiso político is een voorstel om het idioom ‘sociaal geëngageerde kunst’ en de compromissen waartoe deze uitdrukking vaak leidt te omzeilen. In dergelijke kunst circuleren de talen en vormen van sociale strijd vrijwel uitsluitend binnen het domein van de artistieke canon. Hoe kunnen we tot een artistieke praktijk komen die zowel aan politieke bewegingen als aan kunst tegemoet komt? Wat zijn de relaties tussen de posities van kunstenaar, publiek en visuele taal in een politieke beweging? Hoe kan toe-eigening voorkomen worden wanneer je werkt met en binnen sociale bewegingen? Is het mogelijk om een kunstwerk binnen kunstinstituties “politiek” te noemen, wanneer het een taal gebruikt die onleesbaar is buiten deze instituties?

Propositions #3: Art as Commitment is de derde bijeenkomst in BAK’s langlopende onderzoekstraject Propositions for Non-Fascist Living (2017-2020), ingegeven door de dramatische terugkeer en normalisering van historische en hedendaagse vormen van fascisme. De bijeenkomst en tentoonstelling vinden plaats in een geïmproviseerde omgeving te midden van de renovatie van BAK’s nieuwe gebouw en brengen een divers publiek samen om de dringende kwesties van onze tijd aan te kaarten.

Propositions #3: Art as Commitment is ontwikkeld in samenwerking met BAK en kunstenaar Matthijs de Bruijne als onderdeel van het BAK 2017-2018 Fellowship Programma, met bijdragen van de kunstenaar en De Bruijne’s co-onderzoeker Cecilia Vallejos.

De activiteiten van BAK worden mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Utrecht.

Bijwonen
Gratis kaarten beschikbaar. Het solidariteitsfonds voor dit programma sponsort gezamenlijk de aanwezigheid van hen die zich anders geen toegangskaart kunnen veroorloven. We moedigen je aan om een toegangsbewijs te kopen die de aanwezigheid sponsort van iemand die van deze optie gebruik maakt. Indien je anders niet in staat zou zijn een toegangsbewijs te kopen, moedigen we je aan een gesponsord ticket te kopen.

Gedragscode
BAK en dit evenement zijn erop gericht een ruimte te creëren zonder enige vorm van structurele onderdrukking, waaronder racisme, seksisme, xenofobie, etc. Door het aanschaffen/reserveren van een ticket en het bijwonen van het programma, bevestig je deel te nemen in deze ruimte op een manier die dit doel ondersteunt.


Day Pass: €5
Deze kaart dekt de kosten van één persoon die het programma bijwoont en draagt niet bij aan het solidariteitsfonds

Day Pass and Contribute Solidarity Day Pass: €10
Wanneer je het je kan veroorloven, schaf dan je kaart aan en draag bij aan 1 kaart voor het solidariteitsfonds, dat de kosten dekt voor hen die anders niet aanwezig kunnen zijn

Day Pass and Contribute 2 Solidarity Day Pass: €15
Wanneer je het je kan veroorloven, schaf dan je kaart aan en draag bij aan 2 kaarten voor het solidariteitsfonds

Dagkaart en 3 Solidariteitsdagkaarten: €20
Indien mogelijk, schaf dan je kaart aan en draag bij aan 3 kaarten voor het solidariteitsfonds

Solidariteitskaart
Deze kaart wordt betaald door het solidariteitsfonds. Neem gebruik van deze optie als je je anders geen kaartje voor dit programma kunt veroorloven


Het is niet nodig om een geprint ticket mee te nemen, we zullen met een namenlijst werken.

Wil je meer bijdragen aan het solidariteitsfonds? Neem dan contact met ons op via info@bakonline.org.

Alle tickets geven toegang tot de nieuwe locatie van BAK voor een dag met een programmering waarin een divers publiek samenkomt met kunstenaars, academici en activisten om in te gaan op de dringende kwesties van onze tijd. De voertaal is Engels.EN

Propositions #3: Art as Commitment is a series of talks and conversations organized on the occasion of the opening of the exhibition Matthijs de Bruijne: Compromiso Político.

The exhibition features artworks by De Bruijne as well as artists Jeremy Deller, Piero Gilardi, and Mierle Laderman Ukeles. Convened on Saturday 10 February 2018 from 13.30–17 hrs, the gathering is composed of contributions by De Bruijne, artist Graciela Carnevale, political philosopher and anthropologist Femke Kaulingfreks, historian and critic Sven Lütticken, sociologist and political scientist Merijn Oudenampsen, and artist Cecilia Vallejos, as well as a screening of De Bruijne’s work Het Museum van de Straat (The Museum of the Street, 2013). Following the event, the exhibition will be opened by Deputy Mayor of Utrecht Kees Diepeveen, with a contribution by Khadija Tahiri-Hyati from FNV Schoonmaak (the cleaners’ chapter of the Netherlands Trade Union Confederation).

Propositions #3: Art as Commitment takes De Bruijne’s exhibition title as its starting point. The Spanish compromiso político translates not to a “political compromise” as one might assume, but rather a “political commitment” or even a “political obligation.” For De Bruijne, this playful translation gap opens space for inquiring into true political commitment in and through art. Building on his practice of working simultaneously within social movements and the context of art, De Bruijne puts the term “socially engaged art” under pressure. This genre is, he believes, structurally flawed by its compromise: it tends to bend to art by circulating the aesthetics of the struggle within the art canon rather than committing to the day-to-day reality of the social and political movement. How can we, instead, think and enact an artistic practice committed to both political movement and art? What are the relations between the positions of artist, audience, and visual language in a political movement? How to avoid appropriation while working with/in social movements? Is it possible to call an artwork within art institutions “political” when it uses a language that is illegible outside these institutions?

Propositions #3: Art as Commitment is the third convening platform in BAK’s long-term research series Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020), prompted by the dramatic resurfacing and normalization of historical and contemporary fascisms in our present. The gathering and exhibition take place in a makeshift environment amid the renovation of BAK’s new venue and bring together diverse publics to take on the pressing concerns of our time.

Propositions #3: Art as Commitment is developed in a collaboration between BAK and artist Matthijs de Bruijne in the framework of the BAK 2017–2018 Fellowship Program, with contributions by the artist and De Bruijne’s co-researcher Cecilia Vallejos.

The activities of BAK have been made possible through financial contributions by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and the City Council, Utrecht.

Attend the Event
Free passes available. The solidarity fund for this event collectively sponsors the attendance of those who otherwise cannot afford an event pass. If possible, we encourage you to purchase a pass that sponsors the attendance of someone accessing this option. If you otherwise would be unable to purchase a ticket, we encourage you to reserve a sponsored pass.

Code of Conduct
BAK and this event aim at enabling a space that excludes any form of structural oppression, including racism, sexism, xenophobia, etc. By purchasing/reserving a ticket and attending this event, you agree to participate in this space in a way that aids this goal.

Day Pass: €5
This pass pays the costs of one person attending this event and does not contribute to the solidarity fund

Day Pass and Contribute 1 Solidarity Day Pass: €10
If you can afford, purchase your pass and 1 pass for the solidarity fund, which pays for the attendance of those who can otherwise not afford to attend the event

Day Pass and Contribute 2 Solidarity Day Passes: €15
If you can afford, purchase your pass and 2 passes for the solidarity fund

Day Pass and Contribute 3 Solidarity Day Passes: €20
If you can afford, purchase your pass and 3 passes for the solidarity fund

Solidarity Day Pass
This pass is paid for by the solidarity fund. Please feel free to take advantage of this option if you can otherwise not afford a pass for this event


There is no need to print and bring your pass with you. We will have a list with names of those who have reserved passes at the door.

If you wish to donate more to the solidarity fund, please contact info@bakonline.org.

All passes grant access to the new BAK venue for a day programming that brings together various publics with artists, scholars, and activists to take on the pressing concerns of our time. The spoken language of the event is English.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

BAK, basis voor actuele kunst

Pauwstraat 13a

3512 TG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen