Eventbrite

Helpcentrum

Handelsovereenkomst van Eventbrite

Laatst bijgewerkt: 13 januari 2023. Klik op hier voor een overzicht van algemene voorwaarden en het juridisch beleid van Eventbrite.

Handelsovereenkomst

Deze Handelsovereenkomst en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen zijn ter aanvulling op en zijn door middel van verwijzing opgenomen in de Servicevoorwaarden van Eventbrite ('Servicevoorwaarden'). Niets in deze Handelsovereenkomst zal worden geïnterpreteerd als een beperking, wijziging of opheffing van de voorwaarden van de Servicevoorwaarden of ons Privacybeleid. Indien er echter een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Servicevoorwaarden en deze Handelsovereenkomst, zal deze Handelsovereenkomst voorrang hebben. 

Termen in deze voorwaarden die met een hoofdletter beginnen en niet gedefinieerd zijn in deze Handelsovereenkomst, hebben de betekenis die in de Servicevoorwaarden gegeven is. Bovendien zijn de titels en subtitels in deze Handelsovereenkomst, met inbegrip van de cursieve tekst die erop volgt, uitsluitend bedoeld voor de duidelijkheid en beperken of beïnvloeden deze geen enkele bepaling, en vormen zij geen juridische richtlijn. Wanneer we zeggen dat Eventbrite iets in deze Handelsovereenkomst kan doen, het recht heeft, is toegestaan, geautoriseerd is of mag doen, betekent dit dat we de toepasselijke rechten of opties kunnen uitoefenen of de toepasselijke actie kunnen ondernemen, zoals wij naar eigen goeddunken bepalen, maar dit niet verplicht zijn. Alle vaststellingen, beslissingen of overtuigingen onder deze Handelsovereenkomst kunnen door wij naar eigen goeddunken bepalen en uitvoeren. In deze Handelsovereenkomst heeft 'inclusief' de betekenis van 'inclusief, maar niet beperkt tot'. Wanneer in deze Handelsovereenkomst staat dat jij een actie zult ondernemen, betekent dit dat je instemt met de actie en dat je die actie moet ondernemen. 

Lees deze hele Handelsovereenkomst en onze Servicevoorwaarden grondig door, omdat ze je rechten kunnen beïnvloeden. Deze Handelsovereenkomst bevat belangrijke informatie over betalingen, restituties en beperkingen met betrekking tot evenementen. De Servicevoorwaarden bevatten voorwaarden voor geschillenbeslechting, met inbegrip van bindende arbitrage en een afstandsverklaring voor collectieve acties, die van toepassing zijn op deze Handelsovereenkomst.

1. Wie wij zijn.

1.1 Over ons. Welkom bij Eventbrite! Fijn dat je er bent.

Wij zijn een ticket- en registratieplatform dat de wereld samenbrengt via live evenementen, zowel persoonlijk als virtueel, en via gedeelde ervaringen. Via ons platform, onze mobiele apps en andere diensten kunnen mensen over de hele wereld evenementen maken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren.

Eventbrite is een onderneming uit Delaware, met het hoofdkantoor op 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103 USA, Reg. Nr. 4742147 ('Eventbrite', 'we,/wij', 'ons/onze'). Waar in deze handelsovereenkomst 'Eventbrite', 'wij/we', 'ons' of 'onze' wordt vermeld, verwijst dit naar Eventbrite, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (gedefinieerd in de Servicevoorwaarden) en dochterondernemingen, en elk van zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, agenten, partners en werknemers. 

1.2 Diensten van Eventbrite. Dit is een samenvatting van onze services.

 1. Ticketdiensten: We voorzien jou en andere organisatoren van een platform voor de verkoop van tickets, registraties en andere items, en ontvangen betalingen voor jouw evenementen (de 'Ticketdiensten'). 

 2. Marketing- en operationele diensten

  : Je kunt van tijd tot tijd aanvullende services of producten bij ons aanvragen, waaronder ondersteuning bij onboarding, accountbeheer en marketing- en promotiediensten zoals Eventbrite Ads en Eventbrite Boost (gezamenlijk 'Marketing- en operationele diensten' genoemd). Alle Marketing- en operationele diensten worden geleverd zoals wij bepalen en zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden, deze Handelsovereenkomst en eventuele afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten die wij noodzakelijk achten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst en deze Handelsovereenkomst, heeft de Handelsovereenkomst voorrang. We kunnen kosten in rekening brengen op het moment van jouw aankoop van de Marketing- en operationele diensten, of we kunnen je na jouw aankoop factureren. Alle facturen voor Marketing- en operationele diensten zijn verschuldigd en betaalbaar bij aflevering van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur.

 3. Organisatordiensten: Wanneer in deze Handelsovereenkomst 'Organisatordiensten' wordt gebruikt, wordt hiermee verwezen naar zowel de Ticketdiensten als de Marketing en operationele diensten. Voor alle duidelijkheid: Organisatordiensten, naast andere soorten Diensten, vallen onder de term 'Services' in de Servicevoorwaarden.

2. Onze handelsovereenkomst.

2.1 Doel en reikwijdte. Dit is waar je mee akkoord gaat.

Deze Handelsovereenkomst bevat de voorwaarden voor je gebruik van de Organisatordiensten. Gebruikers van onze Organisatordiensten kunnen in deze Handelsovereenkomst gezamenlijk worden aangeduid als 'je/jij' of 'jouw.  

Door de Organisatordiensten te gebruiken of je te registreren als Organisator, ga je akkoord met de voorwaarden van deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, zonder wijzigingen, en ga je een bindend contract met ons aan dat onze Organisatordiensten en je gebruik van de Organisatordiensten regelt. Gebruik de Organisatordiensten niet en registreer je niet als Organisator als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden of ons Privacybeleid.  

3. In aanmerking komen voor Organisatordiensten.

3.1 In aanmerking komen. Zorg dat je in aanmerking komt voor onze Organisatordiensten voordat je hier gebruik van maakt.

Om de Organisatordiensten te gebruiken, moet je: (a) de bevoegdheid hebben om deze Handelsovereenkomst aan te gaan namens jezelf of namens de entiteit die de Organisatordiensten gebruikt; (b) onze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving naleven; en (c) de Stripe Connected Account Agreement, inclusief de Stripe Services Agreement (gezamenlijk de 'Stripe-overeenkomsten' (die Stripe van tijd tot tijd kan wijzigen) en andere vereiste overeenkomsten met derden, indien van toepassing, doornemen en ermee instemmen.

Alle informatie die je verstrekt moet waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn, en je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

We kunnen je registratie voor de Organisatordiensten goedkeuren of weigeren, je toegang tot de Organisatordiensten beperken, opschorten of beëindigen en/of transactielimieten stellen aan uitbetalingen, op elk moment, om welke reden dan ook en met of zonder kennisgeving. We kunnen deze voorwaarden ook te allen tijde wijzigen.

3.2 Aanvullende registratiegegevens. Het is mogelijk dat we aanvullende gegevens van je nodig hebben.

Na je registratie voor de Organisatordiensten kunnen we je vragen aanvullende informatie te verstrekken over jezelf, de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing) en de voornaamste/uiteindelijk gerechtigden van de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing) (tezamen 'Aanvullende registratiegegevens' genoemd). Aanvullende registratiegegevens kunnen bijvoorbeeld je huidige adres, DBA-namen (Doing Business As), beschrijving van producten, websiteadres, bankrekening of andere rekeninggegevens, fiscale identificatienummers, geboortedatum, paspoort- of rijbewijsnummer, land van herkomst, exemplaren van identificatiedocumenten en andere persoonlijke gegevens omvatten. 

We kunnen deze informatie gebruiken om je identiteit, de juistheid en/of de rechtsgeldigheid van je transacties te verifiëren en/of om te checken of je wel in aanmerking komt voor het gebruik van de Organisatordiensten. Je moet: (a) onmiddellijk juiste en volledige informatie verstrekken en (b) deze informatie regelmatig en onmiddellijk bijwerken om ervoor te zorgen dat deze juist en volledig blijft.

3.3 Toestemming voor openbaarmaking. Mogelijk moeten wij jouw informatie delen met derden die ons helpen om jou diensten te verlenen.

We kunnen Registratiegegevens, Aanvullende registratiegegevens en informatie over evenementen en gebruik van de Diensten delen met onze Betalingsverwerkingspartners, de Kaartsystemen en Alternatieve betalingskaders (zoals hieronder gedefinieerd), en met jouw bank of andere financiële instelling, indien deze derden betrokken zijn bij de Diensten. Daarnaast geef je ons toestemming om je Registratiegegevens en Aanvullende registratiegegevens te verifiëren en een due diligence voor je uit te voeren via derden, waaronder externe kredietrapportagebureaus.

3.4 Niet-verstrekken. Zorg ervoor dat je ons alle informatie verstrekt waar we om vragen, zodat je de toegang tot onze services of je uitbetalingen niet kwijtraakt.

Je hebt geen recht op het ontvangen van betalingen voor tickets, registraties of andere items die door ons of onze Betalingsverwerkingspartners zijn verkocht, tenzij en totdat je volledige en nauwkeurige Registratiegegevens en Aanvullende registratiegegevens verstrekt. We behouden ons het recht voor om je Eventbrite-account en/of je toegang tot de Organisatordiensten op te schorten of te beëindigen, en om betalingen achter te houden die anderszins aan jou verschuldigd zijn, als we van mening zijn dat je Registratiegegevens of Aanvullende registratiegegevens onjuist of onvolledig zijn. 

3.5. Verboden handelaren; Verboden evenementen; Verboden transacties. We kunnen geen zaken doen met bepaalde mensen en entiteiten.

 1. Verboden handelaren. Door je te registreren voor de Organisatordiensten en akkoord te gaan met deze handelsovereenkomst, verklaar je en garandeer je dat:

  1. je niet gevestigd bent in en geen burger of ingezetene bent van een land waarvoor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Canada een embargo heeft ingesteld voor goederen en/of dienstenvergelijkbaar met de geboden diensten zijn ('Landen waarvoor beperkingen gelden');

  2. je niet een persoon of entiteit bent of onder de controle valt van, of gelieerd bent aan, een persoon of entiteit die

   1. vermeld wordt op de lijst met speciaal aangewezen personen (de 'Specially Designated Nationals List'), op de lijst met personen die buitenlandse sancties ontduiken ('Foreign Sanctions Evaders List') of op de lijst van de Palestijnse wetgevende raad ('Palestinian Legislative Council List') van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control;

   2. vermeld wordt op de lijst met ongewenste terroristen ('Terrorist Exclusion List') van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (Department of State);

   3. vermeld wordt op de lijst met geweigerde personen ('Denied Persons List') van het Amerikaanse bureau voor industrie en veiligheid (Bureau of Industry and Security);

   4. vermeld staat op de sanctielijst van het Britse ministerie van Financiën, de 'Consolidated List of Targets';

   5. op de sanctielijst ('Consolidated List') staat van het Australische ministerie van BZ, het 'Department of Foreign Affairs and Trade' of

   6. waaraan sancties zijn opgelegd in enig ander land; en

  3. je niet bent opgenomen in de MasterCard MATCH-database met beëindigde handelaren of het Visa-dossier met beëindigde handelaren ('terminated merchants') en je recht op toegang tot enig Kaartsysteem en elke ander Alternatieve betalingskader momenteel niet ingetrokken of opgeschort is. 

Als wij bepalen dat je in een van de hierboven beschreven categorieën valt, ben je een 'Verboden handelaar'.

 1. Verboden evenementen. Je mag geen evenementen op de Eventbrite-eigendommen plaatsen of je bezighouden met activiteiten via de Organisatordiensten die:

  1. toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen schenden of de schending ervan helpen bevorderen;

  2. verboden zijn onder de Regels voor betalingssystemen;

  3. content bevatten die de Servicevoorwaarden of de Communityrichtlijnen van Eventbrite schenden; of.

  4. plaatsvinden in Landen of gebieden waarvoor beperkingen gelden, waaronder (maar niet beperkt tot) Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk. Ook moet je onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebben om evenementen in Cuba of Rusland te posten, omdat er aanvullende vergunningsvereisten van toepassing kunnen zijn. 

Als wij vaststellen dat een evenement in een van de bovenstaande categorieën valt, is het een 'Verboden evenement'.

 1. Verboden transacties. Je mag geen van de volgende transacties verwerken en je verklaart en garandeert dat je deze niet indient voor verwerking van het volgende: 

  1. elke transactie die in strijd is met of wordt beschouwd als een 'hoog risico' (of een andere beperkte categorie) volgens de Regels voor betalingssystemen, inclusief elke transactie met betrekking tot bepaalde inhoud of activiteiten voor volwassenen, illegale goederen of diensten (met inbegrip van cannabis), attributen die geassocieerd zijn met illegale goederen of diensten, de aankoop van crypto-valuta, loterijen, sweepstakes of kansspelen;

  2. een frauduleuze of criminele transactie;

  3. transacties die een 'beperkte transactie' zijn zoals gedefinieerd in de Unlawful Gambling Enforcement Act van 2006 of Regulation GG; of

  4. elke transactie die geen verband houdt met jouw evenementen op de Eventbrite-eigendommen. Voor alle duidelijkheid: onze diensten voor betalingsverwerking mogen alleen worden gebruikt voor de aankoop van tickets of registraties voor je evenementen op de Eventbrite-eigendommen, of om items te verkopen of donaties te vragen die rechtstreeks verband houden met dergelijke evenementen. 

Als wij vaststellen dat een transactie in een van de bovenstaande categorieën valt, is het een 'Verboden transactie'.

4. Opschorting en beëindiging van Organisatordiensten; voortbestaan van verplichtingen.

4.1 Opschorting en beëindiging Hier volgen redenen waarom we je toegang tot de Organisatordiensten mogelijk moeten opschorten of beëindigen.

Wij kunnen de mogelijkheid van jou en je Gelieerde ondernemingen om als organisator deel te nemen op de Eventbrite-eigendommen en/of betalingen te ontvangen op elk moment en om elke reden opschorten of beëindigen, ook als:

 1. je niet meer in aanmerking komt voor de Diensten of als je een bepaling van deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden of een ander Eventbrite-beleid dat op jou van toepassing is, overtreedt;

 2. jij of een van je Gelieerde ondernemingen ons niet op tijd betaalt;

 3. onze Betalingsverwerkingspartners of Kaartsystemen weigeren betalingen aan jou te faciliteren of diensten aan te bieden waarbij jij betrokken bent; 

 4. wij worden gedagvaard met een juridische procedure die erop is gericht, beslag te leggen op je tegoeden of eigendommen in ons bezit; 

 5. we vernemen dat je een recht op overdracht van betalingen hebt verleend aan enige partij, om welke reden dan ook; of 

 6. je een Verboden handelaar bent, Verboden evenementen hebt georganiseerd en/of Verboden transacties hebt verwerkt of verricht.

4.2 Beëindiging van deelname als organisator. Je kunt je account verwijderen, maar je blijft wel gebonden aan je overeenkomsten met ons.

Je kunt je deelname als Organisator op elk moment stopzetten door je account te verwijderen in overeenstemming met de Servicevoorwaarden. Als je je account verwijdert, ben je nog steeds gebonden aan deze Handelsovereenkomst en elk ander Eventbrite-beleid dat op jou van toepassing is, evenals elke andere schriftelijke overeenkomst die je mogelijk met ons hebt.

4.3 Gevolgen van beëindiging. Laten we ervoor zorgen dat we allebei krijgen wat we tegoed hebben.

Als een van beide partijen deze Handelsovereenkomst beëindigt, zullen wij (via onze Betalingsverwerkingspartners) binnen een redelijke termijn alle aan jou verschuldigde bedragen betalen, zolang de betalingen zijn toegestaan door toepasselijke wetten, voorschriften en bevelen. Wij kunnen gelden die wij jou verschuldigd zijn vasthouden, ingevolge Sectie 6.2 'Inhoudingen, verrekeningen en reserves', om ervoor te zorgen dat er geen terugboekingen, restituties, kredieten, aan ons verschuldigde saldi of andere inhoudingen worden gedaan op de gelden die wij jou verschuldigd zijn. Voor het overige hebben wij geen verdere betalingsverplichtingen aan jou.  

4.4 Blijvende verplichtingen. Sommige voorwaarden blijven ook na beëindiging van kracht.

Alle bepalingen van deze Handelaarsovereenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van deze Handelsovereenkomst zouden moeten blijven gelden, blijven van kracht (inclusief je verplichtingen met betrekking tot restituties, betalingen en terugboekingen (hieronder gedefinieerd)).

5. Betalingsverwerking.

5.1 Betalingsverwerkingspartners. We werken samen met externe betalingsverwerkers om jouw transacties te faciliteren.

Als onderdeel van de Organisatordiensten bieden we tools om je te helpen tickets, registraties en andere items te verkopen aan Consumenten die geïnteresseerd zijn in je evenementen. Om betalingen voor jou te faciliteren, werken wij samen met externe betalingsverwerkers en/of merchant-acquirers. ('Betalingsverwerkingspartners').  

Jij en wij zijn onderworpen aan de regels en voorschriften van onze Betalingsverwerkingspartners. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om afzonderlijke overeenkomsten met onze partners ('Betalingsverwerkingsovereenkomsten') aan te gaan om betalingen te ontvangen.   

Stripe, Inc. ('Stripe') is een van onze Betalingsverwerkingspartners die betalingsverwerkingsdiensten voor jou kan uitvoeren. Wanneer je akkoord gaat met deze Handelsovereenkomst of doorgaat als Organisator op Eventbrite, ga je ook akkoord met de Stripe Connected Account Agreement en de Stripe Services Agreement. Om betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk te maken, moet je ons nauwkeurige en volledige informatie over jou en je bedrijf verstrekken, en je machtigt ons om deze informatie en transactiegegevens met Stripe te delen. 

5.2 Eventbrite-betalingsverwerking. Dit is de betalingsverwerkingsmethode die de meeste Organisatoren op ons platform zullen gebruiken om opbrengsten te innen voor tickets of registraties die zij aan Consumenten verkopen.

 1. EPP.

  Hier volgt een overzicht van Eventbrite Payment Processing (EPP).

Wanneer je gebruikmaakt van Eventbrite-betalingsverwerking ('Eventbrite Payment Processing' of 'EPP'), treden wij op als je beperkte betalingsagent om namens jou betalingstransacties te faciliteren met behulp van onze Betalingsverwerkingspartners. Als beperkte agent verwerken wij de totale waarde van tickets, registraties en andere items die door Consumenten voor jouw evenementen zijn gekocht ('Evenementopbrengsten'). In ruil daarvoor betaal je ons, naast andere toepasselijke Eventbrite-toeslagen, de Eventbrite-verwerkingskosten (de 'Eventbrite-verwerkingskostentoeslagen') voor elk verkocht ticket, elke registratie of elk ander item of gevraagde donatie, die gelden voor het faciliteren van de transactie. 

 1. Uitbetalingen.

  Dit is wanneer EPP-gebruikers hun uitbetaling kunnen verwachten.

Uiterlijk vijf (5) werkdagen na afloop van het evenement ontvangen Organisatoren die gebruikmaken van EPP de Evenementopbrengsten, na aftrek van Toeslagen en belastingen en Overige inhoudingen en Verrekeningen (hieronder gedefinieerd), indien van toepassing. Op dat moment zullen onze Betalingsverwerkingspartners de uitbetaling uitvoeren via de uitbetalingsmethode van jouw voorkeur. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde, geweigerde of gemiste uitbetalingen die voortvloeien uit vertraging, falen of contractbreuk door jou, een Betalingsverwerkingspartner of een andere externe provider.  

Als je uitbetalingen eerder wilt ontvangen (voordat je evenement eindigt), raadpleeg dan sectie 7.1 'Geplande uitbetalingen' voor meer informatie.

 1. Uitbetalingsmethoden. Dit zijn de manieren waarop EPP-gebruikers uitbetalingen kunnen ontvangen.

  1. Aanvaardbare uitbetalingsmethoden.

   EPP-gebruikers kunnen op verschillende manieren uitbetalingen ontvangen, waaronder: (1) ACH naar een bankrekening op hun naam, en (2) voor Organisatoren met alleen Evenementopbrengsten in USD, per aan hen uitgeschreven cheque naar een adres in de Verenigde Staten of Canada. Daarnaast kunnen onze Betalingsverwerkingspartners je de mogelijkheid bieden betalingen te accepteren via kaartbetalingsnetwerken, zoals Visa®, MasterCard®, American Express® en Discover® (tezamen de 'Kaartsystemen'), en niet-kaartbetalingsnetwerken zoals automatische incasso's en andere alternatieve betalingsvormen (de 'Alternatieve betalingskaders').

  2. Cheques. Als we een cheque aan je uitschrijven, ben jij verantwoordelijk voor de beveiliging en controle ervan en moet je ons binnen 24 uur nadat je weet dat de cheque verloren, gestolen of frauduleus verkregen is, op de hoogte stellen. Bovendien:

   1. Jij (niet wij) bent verantwoordelijk voor alle verliezen als een door ons aan jou uitgeschreven cheque verloren raakt, wordt gestolen of anderszins frauduleus of foutief wordt verkregen. 

   2. Wij hebben het recht naar jou uitgeschreven cheques uit te betalen, ongeacht wie de cheque ter betaling aanbiedt en of deze verloren of gestolen is of anderszins frauduleus of foutief is verkregen of gepresenteerd.

   3. Jij vergoedt aan ons alle claims, verliezen, kosten en schade die we oplopen met betrekking tot een aan jou verstrekte cheque, inclusief het verzilveren of meer dan eens storten van de uitgegeven cheque als dubbele betaling.

  3. Valse of onjuiste informatie.

   Wij en onze Betalingsverwerkingspartners vertrouwen op de door jou verstrekte informatie om betalingstransacties voor jou mogelijk te maken. Indien rekening- of kaartgegevens die je aan ons of onze Betalingsverwerkingspartners verstrekt onjuist zijn, moet je ons en onze Betalingsverwerkingspartners vergoeden, schadeloosstellen en vrijwaren voor alle verliezen of kosten die wij hebben gemaakt op basis van de onjuiste informatie.  

 2. Transactielimieten.

  Het is mogelijk dat we om veiligheidsredenen transactielimieten moeten instellen.

Met het oog op risicobeheer, beveiliging en om te voldoen aan de vereisten van onze Betalingsverwerkingspartners, kunnen we van tijd tot tijd een transactielimiet opleggen voor de bedragen van transacties die je verwerkt via EPP en je geeft ons toestemming om transacties die hoger zijn dan die limiet, te weigeren. 

 1. Valuta.

  Wij verwerken alleen bepaalde valuta en bieden geen diensten voor het omrekenen van valuta. Wij bieden EPP alleen aan voor bepaalde valuta en voor Organisatoren op bepaalde locaties die hier worden vermeld. Bovendien mogen Evenementopbrengsten die in een bepaalde valuta worden geïnd, alleen worden uitbetaald in de valuta waarin ze worden geïnd. We bieden geen diensten voor het omrekenen van valuta. 

Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor andere betalingsopties of betalingsmethoden afhankelijk van de valuta waarin je Evenementopbrengsten int en afhankelijk van je locatie, zoals hier beschreven.

 1. Kwalificatie. 

  Als je niet gekwalificeerd bent voor EPP, is er een kans dat je gekwalificeerd bent voor FPP.

Als we vaststellen dat je niet gekwalificeerd bent om EPP te gebruiken, maar anderszins gekwalificeerd bent om de Organisatordiensten te gebruiken, kunnen we je informeren over de mogelijkheid om over te stappen naar gefaciliteerde betalingsverwerking (hieronder gedefinieerd) als een alternatieve betalingsverwerkingsmethode. 

5.3 Gefaciliteerde betalingsverwerking. Deze betalingsmethode is beperkt beschikbaar en wordt slechts door enkele Organisatoren gebruikt.

 1. FPP.

  'Facilitated Payment Processing' of 'Gefaciliteerde betalingsverwerking' houdt in dat je rechtstreeks alle verkoopopbrengsten ontvangt die via de Organisatordiensten zijn aangevraagd, met behulp van een externe betalingsservice, zoals PayPal®. Organisatoren die gebruikmaken van FPP ontvangen de nominale waarde van het ticket, Eventbrite-toeslagen, belastingen, royalty's en/of donaties rechtstreeks via een betalingsdienst van derden en zijn gebonden aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor die dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het al dan niet functioneren van de dienst van derden. FPP is slechts in beperkte mate beschikbaar.

 2. Facturen. Bij gebruik van FPP moet je Eventbrite-vergoedingen en andere aan Eventbrite verschuldigde bedragen rechtstreeks aan ons betalen. Wij sturen je periodiek een factuur met daarop de opbrengst van je evenement en de toeslagen en belastingen. Je hebt geen recht op Evenementopbrengsten voordat je evenement is afgelopen. Tenzij anders vermeld op de toepasselijke factuur, zijn alle facturen voor Organisatordiensten bij gebruik van FPP verschuldigd en betaalbaar binnen dertig (30) dagen na aflevering van de factuur.  

5.4 Terugboekingen. Jij bent verantwoordelijk voor terugboekingen van creditcards en andere terugboekingen van transacties in verband met je evenementen.

Creditcardterugboekingen en terugboekingen van transacties (gezamenlijk ' Terugboekingen') kunnen voorkomen, ook wanneer een Consument een transactie met een Kaartsysteem of Alternatief betalingskader betwist. Als Organisator ben je verantwoordelijk voor de onmiddellijke en volledige betaling en vergoeding aan ons voor eventuele Terugboekingen in verband met je Evenementopbrengsten of andere betalingen en voor alle daarmee verband houdende creditcardkosten, betalingsverwerkingskosten, vertegenwoordiging, boetes en andere vergoedingen (samen met Terugboekingen, 'Terugboekingskosten') die wij, onze Betalingsverwerkerpartners of een van onze andere Partners maken in verband met jouw Terugboekingen. 

Als jouw agent zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om Terugboekingen namens jou te beheren en te betwisten. Jij machtigt ons om dit te doen en je zult meewerken aan het vertegenwoordigingsproces voor Terugboekingen. 

We zijn echter niet verplicht om Terugboekingen te betwisten of te vertegenwoordigen: 

 1. waarvan we vaststellen dat we deze eerder wel dan niet zullen verliezen; 

 2. die moeten worden terugbetaald in overeenstemming met jouw restitutiebeleid voor evenementen; of

 3. die moeten worden terugbetaald overeenkomstig sectie 8.3 'Gespecificeerde restituties'. 

De Regels voor betalingssystemen (hieronder gedefinieerd) bieden de Kaartsystemen en Alternatieve betalingskaders discretie bij het beheer van Terugboekingen, en als wij een Terugboekingsgeschil verliezen dat namens jou is ingesteld, ben je nog steeds verplicht ons te vergoeden.

(i) Regels voor betalingssystemen. Je moet je altijd houden aan de regels van de betalingsnetwerken die je gebruikt.

Je moet voldoen aan de regels en voorschriften die door Kaartsystemen en Alternatieve betalingskaders worden gepubliceerd (tezamen de 'Regels voor betalingssystemen'). Afhankelijk de betalingsmethoden je met EPP gebruikt, moet je je mogelijk aan verschillende Regels voor betalingssystemen houden. 

De Regels voor betalingssystemen vereisen onder meer dat je 1) alleen bonafide transacties indient, 2) de manier waarop je logo's en handelsmerken van Kaartsystemen gebruikt, beperkt en 3) Kaartsystemen en hieraan gelieerde ondernemingen autoriseert om je naam, adres en URL te gebruiken om laten zien dat je deelneemt aan het Kaartsysteem.  

De Regels voor betalingssystemen zijn openbaar en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Mogelijk zijn we genoodzaakt deze Handelsovereenkomst te wijzigen om wijzigingen in de Regels voor betalingssystemen op te nemen.   

5.6 Overeenkomsten tussen commerciële entiteiten. Als je kaarttransacties groot genoeg zijn, kunnen wij je vragen een aanvullende overeenkomst aan te gaan.

Het is mogelijk dat je rechtstreeks met een van onze Betalingsverwerkingspartners of met het toepasselijke Kaartsysteem een aanvullende overeenkomst moet sluiten. Dit gebeurt doorgaans als je transacties honderdduizend dollar ($ 100.000) overschrijden op jaarbasis, voor een bepaald Kaartsysteem in een bepaald geografisch gebied. Als we vinden dat deze aanvullende vereiste voor jouw account geldt, bieden we je een 'Overeenkomst tussen commerciële entiteiten' aan, waarmee je akkoord moet gaan om uitbetalingen te blijven ontvangen. Als je niet akkoord gaat met die Overeenkomst tussen commerciële entiteiten, kunnen we je account opschorten of beëindigen.

Behalve een Overeenkomst tussen commerciële entiteiten die op jou van toepassing is, en niettegenstaande het Stripe Connected Account Agreement, de Stripe Services Agreement, of enige andere Betalingsverwerkingsovereenkomst die je hebt gesloten met onze partners of een Kaartsysteem, ben je geen directe partij bij een overeenkomst tussen Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen en een Betalingsverwerkingspartner, Kaartsysteem of Alternatief betalingskader, noch ben je een derde-begunstigde in een dergelijke overeenkomst.

5.7 Rollen en relaties. Wanneer een Consument een betaling doet aan onze betalingsverwerkers, moet je de Consument behandelen alsof deze jou rechtstreeks heeft betaald.

 1. Onze rol.

  Wij verlenen geen bankdiensten, inontvangstneming van deposito's, opgeslagen waarde, verzekeringen of andere financiële diensten anders dan, als je voor EPP kiest, als een beperkte betalingsagent zoals hierboven beschreven. Hoewel we je mogelijk een saldo van Evenementopbrengsten in je Eventbrite-account laten zien, weerspiegelt dat saldo slechts de Evenementopbrengsten die zijn geïnd door een betalingsdienst van derden (als je FPP gebruikt) of door onze Betalingsverwerkingspartners (als je EPP gebruikt). Deze informatie vormt geen aanbetaling of andere verplichting van Eventbrite of een Betalingsverwerkingspartner aan jou en wordt alleen verstrekt voor rapportage- en informatiedoeleinden. Je hebt geen recht op, en hebt geen eigendoms- of andere rechten op het weergegeven saldo, totdat de toepasselijke bedragen aan jou zijn uitbetaald in overeenstemming met deze Handelsovereenkomst. Je hebt geen recht op enige rente of andere vergoeding in verband met dergelijke fondsen in afwachting van uitbetaling, ongeacht of deze worden verwerkt via FPP of EPP.

 2. Jouw verplichtingen tegenover Consumenten. Wanneer een Consument een betaling doet (bijvoorbeeld wanneer deze een kaartje voor een evenement koopt) en die betaling vervolgens wordt verwerkt door een van onze Betalingsverwerkingspartners, behandel je deze op dezelfde manier als wanneer de Consument je rechtstreeks zou betalen. Dit betekent dat je alle geadverteerde goederen en diensten aan de Consument zult verkopen of verstrekken alsof je de Evenementopbrengsten rechtstreeks van de Consument hebt ontvangen, ongeacht of je de Evenementopbrengsten hebt ontvangen of ooit zult ontvangen. 

Wij, optredend als jouw agent, zijn bevoegd om het volgende te doen:

 1. Evenementopbrengsten vasthouden, behouden en aan jou uitbetalen met behulp van onze Betalingsverwerkingspartners;

 2. het ticket of de registratie van een Consument overdragen of upgraden (als deze overdrachten door jou zijn toegestaan in jouw evenementregistratieproces);

 3. terugbetalingen doen aan Consumenten zoals uiteengezet in deze Handelsovereenkomst, de Stripe-overeenkomsten en enige andere Betalingsverwerkingsovereenkomst;

 4. Terugboekingen beheren en betwisten; en

 5. onze verplichtingen delegeren aan bepaalde van onze gelieerde entiteiten en/of partners binnen en buiten de Verenigde Staten, op voorwaarde dat we aansprakelijk blijven voor het nakomen van onze verplichtingen onder deze Handelsovereenkomst. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw handelingen of nalatigheden, en enige verplichting om jou te betalen is afhankelijk van jouw naleving van deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden en de daadwerkelijke betaling door Consumenten van Evenementopbrengsten. 

5.8 Bevestigingen. Je vervult bevestigde bestellingen van Consumenten via Eventbrite.

Als er een bestelling wordt geplaatst door een Consument en wordt bevestigd via Eventbrite, wordt een bevestigingsbericht gegenereerd en wordt een uniek bevestigingsnummer verstrekt voor de bestelling van de Consument. Je moet alle tickets, registraties, merchandise en donaties die zijn bevestigd via de diensten, onvoorwaardelijk accepteren, nakomen en vervullen. Het is jouw verantwoordelijkheid om het bevestigingsnummer van een Consument en/of eventuele evenementbeperkingen voorafgaand aan het betreffende evenement te controleren. 

5.9 Verbeurdverklaring. Je kunt je rechten op jouw uitbetalingen kwijtraken als je geregistreerde betalingsmethode niet juist is of niet is bijgewerkt.

Uitbetalingen worden automatisch overgemaakt naar de door jou opgegeven betalingsmethode. Als wij, om welke reden dan ook, geen uitbetaling aan die betalingsmethode kunnen doen en jij verzuimt een bijgewerkte, goedgekeurde uitbetalingsmethode op te geven gedurende een periode zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake niet-opgeëiste goederen (bv. verbeurdverklaring), zullen wij het bedrag, na kennisgeving, overmaken aan de toepasselijke overheidsinstantie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5.10 Speciale betalingsvoorwaarden. Als je onze functies 'layaway' of 'betalen op factuur' voor je Consumenten gebruikt, zijn de volgende voorwaarden op jou van toepassing.

Als je onze speciale betalingsmogelijkheden gebruikt om betalingen van Consumenten te accepteren, zijn er aanvullende voorwaarden op jou van toepassing.

 1. Terugkerende betalingen (Layaway).

  Je zou in aanmerking kunnen komen om onze 'Layaway'-functie te gebruiken om terugkerende betalingen van consumenten voor je evenementen te accepteren. Als je Layaway gebruikt, moet je alle vereiste kennisgevingen weergeven om te voldoen aan toepasselijke wetten, regels en voorschriften en de Regels voor betalingssystemen, inclusief met betrekking tot annuleringen en restituties door Consumenten. Het aantal Layaway-termijnen dat je aan Consumenten aanbiedt, mag niet hoger zijn dan vier (4). Er worden geen extra kosten of een hogere prijs in rekening gebracht voor tickets die met behulp van Layaway zijn gekocht.

 2. Betaling via factuur. Als je een EPP-gebruiker bent, kom je mogelijk in aanmerking voor het gebruik van onze functie 'Betaling via factuur' om betalingen van Consumenten voor je evenementen te innen. Elke betaling per factuurtransactie is uitsluitend tussen jou en de betreffende Consument. Dit werkt als volgt:

  1. Wij verzamelen toepasselijke bankgegevens van jou en geven deze weer op facturen/orderbevestigingen die we aan Consumenten bezorgen.

  2. Jij bent verantwoordelijk voor het rechtstreeks innen van de betaling van de Consument en het markeren van het ticket, de registratie of een ander item als 'betaald' in je Eventbrite-account. 

  3. Zodra een ticket, registratie of ander item is gemarkeerd als 'betaald', zullen wij het ticket van de Consument valideren. 

  4. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om nauwkeurige bankgegevens te verstrekken, alle verschuldigde bedragen van Consumenten te innen, de nodige restituties uit te voeren en de status van het ticket, de registratie of ander item nauwkeurig te markeren als 'betaald' of 'onbetaald' in de Organisatordiensten. 

6. Kosten, verrekeningen en reserves.

6.1 Kosten. Dit is een overzicht van de kosten die wij in rekening brengen en die worden afgetrokken van jouw verkopen.

 1. bedragen voor retourzendingen, restituties, Terugboekingskosten, kortingen en kredieten.

  Jij bent verantwoordelijk voor alle toeslagen en belastingen die voortvloeien uit jouw gebruik van onze Organisatordiensten.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van prijzen voor tickets, registraties en andere items voor je evenementen. Je moet ons alle toepasselijke kosten voor de Organisatordiensten (de 'Eventbrite-toeslagen') betalen, inclusief transactieservicekosten en betalingsverwerkingskosten voor de Ticketdiensten en in rekening gebrachte kosten voor de Marketing- en operationele diensten. Jij bent als enige verantwoordelijk voor alle betalingsverwerkingskosten, inclusief de Eventbrite-betalingsverwerkingskosten (indien van toepassing), creditcardkosten, toepasselijke belastingen (beschreven in sectie 9 'Belastingen') en alle andere bedragen die verschuldigd zijn aan een andere partij die voortvloeien uit de Organisatordiensten (gezamenlijk met Eventbrite-toeslagen 'Toeslagen en belastingen' genoemd). Toeslagen en belastingen variëren per rechtsgebied en valuta. Huidige Eventbrite-toeslagen en betalingsverwerkingskosten zijn te vinden in ons Helpcentrum op onze pagina Prijzen, met aanvullende uitleg op onze pagina Betalingen verwerken voor je ticketverkoop en onze pagina Eventbrite-toeslagen. Toeslagen en belastingen zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen. Deze gelden dan voor transacties die na de wijziging plaatsvinden. Hoewel we je in bepaalde omstandigheden kunnen toestaan om alle of een deel van de toeslagen en belastingen die namens jou door je Consumenten moeten worden betaald als onderdeel van de evenementtransactie door te berekenen, blijf jij uiteindelijk verantwoordelijk voor alle toeslagen en belastingen en behouden wij ons het recht voor deze optie te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen.

We kunnen je ook, tegen standaard en redelijke tarieven, kosten in rekening brengen voor (i) onderzoekskosten en/of juridische kosten die wij maken om te reageren op een dagvaarding van een derde partij of van de overheid, beslaglegging of derdenbeslag op je rekening; en voor (ii) onderzoek en activiteiten die voor ons noodzakelijk zijn om een wijziging van begunstigde te verifiëren en uit te voeren (gezamenlijk 'Onderzoekskosten').  

 1. Consumententoeslagen.

  Wij kunnen Consumenten extra toeslagen in rekening brengen. Je kunt niet de voorkeur geven aan een betalingsvorm boven een andere zonder onze goedkeuring. 

We kunnen aan Consumenten verschillende toeslagen in rekening brengen, los van Eventbrite-toeslagen, die niet aan jou worden doorberekend, met betrekking tot de verkoop van tickets, registratie en andere items, verwerking, afhandeling en/of toegang tot verschillende Eventbrite-content en -diensten ('Consumententoeslagen'. Indien wij Consumententoeslagen in rekening brengen, bepalen wij hoe de Consumententoeslagen worden vastgesteld en beoordeeld en welk restitutiebeleid van toepassing is op Consumententoeslagen. We zijn niet verplicht om Consumententoeslagen aan jou bekend te maken en we kunnen de Consumententoeslagen op elk moment wijzigen.

Tenzij anders overeengekomen, zul je niet de ene betalingsmethode of -wijze verkiezen boven de andere, en zul je de Consument geen extra toeslagen of andere bedragen in rekening te brengen in verband met een bepaalde betalingsmethode wanneer je de Consument die toeslagen of bedragen ook niet in rekening brengt voor alle andere betalingsmethoden.

 1. Vertragingen en weglatingen.

  Wij streven ernaar om je tijdig te informeren over verschuldigde bedragen, maar als we dat niet doen, ontslaat dat jou niet van je betalingsverplichtingen.

Als wij niet tijdig een factuur sturen, blijf je verantwoordelijk voor je betalingsverplichtingen. Als wij in een afrekening of factuur een betaling weglaten die je ons of een derde verschuldigd bent, houdt dit niet in dat we afstand doen van het recht op die betaling. Je blijft die betaling verschuldigd en we kunnen die opnemen in een volgende afrekening of factuur. 

6.2 Inhoudingen, verrekeningen en reserves. Wij hebben het recht om in bepaalde situaties uit te betalen bedragen te reserveren en/of te verrekenen.

 1. Inhoudingen en verrekeningen. Wij kunnen bedragen die je verschuldigd bent, inhouden of verrekenen.

  1. Zonder sectie 6.1 hierboven te beperken, zullen we het volgende aftrekken van de Evenementopbrengsten: 

   1. Eventbrite-toeslagen; 

   2. facturerings- en betalingskosten en alle kosten in verband met transacties, waaronder verwerkingskosten en bankkosten; 

   3. alle toepasselijke belastingen; en 

   4. bedragen voor retourzendingen, terugbetalingen, terugboekingskosten, kortingen en kredieten.

Je hebt pas recht op uitbetaling van het bedrag van je verkopen nadat deze inhoudingen zijn gedaan. Bovendien kunnen we alle andere inhoudingen aftrekken die zijn toegestaan onder deze Handelsovereenkomst en kunnen we bedragen verrekenen met alle schulden, vergoedingen of andere bedragen die jij of een van je Gelieerde ondernemingen aan ons verschuldigd bent onder deze Handelsovereenkomst of een andere overeenkomst tussen jou en/of een van je Gelieerde ondernemingen en ons en/of een van onze Gelieerde ondernemingen ('Overeenkomst Gelieerde ondernemingen'), inclusief Terugboekingskosten, terugbetalingen, Eventbrite-toeslagen voor Marketing- en operationele diensten, Onderzoekskosten, reserveringen en klachten van klanten ('Andere inhoudingen en verrekeningen'). Wij zijn tegenover jou niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit onze beslissing om Andere inhoudingen en verrekeningen toe te passen.

 1. Voor alle duidelijkheid: we kunnen ons recht op verrekening uitoefenen met uitbetalingen die al dan niet verband houden met het verschuldigde bedrag. Als de uitoefening van ons recht op verrekening het geldbedrag dat jij of een van je Gelieerde ondernemingen ons verschuldigd bent op grond van deze Handelsovereenkomst of een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen niet volledig dekt, wordt dat geldbedrag geacht aan ons verschuldigd te zijn totdat je het bedrag volledig hebt voldaan en in dit geval kunnen we het bedrag innen overeenkomstig sectie 11 'Niet-exclusieve rechtsmiddelen en incasso's'.

 2. Wij kunnen ook de opbrengsten van je evenement inhouden zoals vereist door de wet, met inbegrip van artikel 9-406 van de Uniform Commercial Code en derdenbeslag. Daarnaast kunnen we elk deel van betalingen met betrekking tot de Eventbrite-eigendommen die aan jou zijn gedaan, door jou verschuldigd zijn of waarbij je anderszins betrokken bent, blokkeren, weigeren, bevriezen of overdragen aan wetshandhavingsinstanties, zoals toegestaan en/of vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. 

 3. Reserves. 

  Wij kunnen uitbetalingsbedragen inhouden voor verwachte terugbetalingen en soortgelijke geschillen.

 4. Wij behouden ons het recht voor alle of een bepaald percentage Evenementopbrengsten en alle andere toeslagen voor diensten die aan jou of een van je Gelieerde ondernemingen zijn verstrekt (waarbij een dergelijk percentage door ons wordt vastgesteld) in te houden om een reserve aan te houden:

  1. op enig moment zoals we nodig achten op basis van het aantal (of verwachte aantal) restituties, betwiste kosten, terugboekingen, klachten van klanten, beschuldigingen van fraude, wijzigingen in je kredietprofiel of het risicoprofiel van de relevante evenementen; en

  2. zoals anderszins noodzakelijk om de nakoming van jouw verplichtingen of die van jouw Gelieerde ondernemingen onder deze Handelsovereenkomst of een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen veilig te stellen, of om ons te beschermen tegen illegale, frauduleuze of ongepaste activiteiten.

 5. Ons recht om een reserve te bewaren blijft bestaan na afloop van het betreffende evenement en totdat:

  1. jij en je Gelieerde ondernemingen hebben voldaan aan alle verplichtingen onder deze Handelsovereenkomst en een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen en de toepasselijke termijnen voor restituties, betwiste kosten, terugboekingen en klachten zijn verstreken; of

  2. jij en je Gelieerde ondernemingen ons op andere wijze hebben voorzien van voldoende zekerheid (zoals bepaald door ons) voor jouw verplichtingen en die van je Gelieerde ondernemingen onder deze Handelsovereenkomst en enige andere Overeenkomst Gelieerde ondernemingen, ongeacht of deze vervallen of niet vervallen zijn, voorwaardelijk of niet voorwaardelijk zijn, of vereffend of niet vereffend zijn.

 6. Wij kunnen bedragen die we in reserve houden gebruiken om bedragen te verrekenen die jij of jouw Gelieerde ondernemingen ons verschuldigd zijn, zoals hierboven uiteengezet in sectie 6.2(a). 

7. Uitbetalingen vóór je evenement.

7.1 Geplande uitbetalingen. Als we je betalen voordat je evenement plaatsvindt, kunnen we die bedragen terugvorderen wanneer dat nodig is.

 1. Goedkeuring van Geplande uitbetalingen.

  Je verdient pas Evenementopbrengsten voor een bepaald evenement als dat evenement is afgelopen. We kunnen een voorschot van een deel van de Evenementopbrengsten toestaan met behulp van EPP ('Geplande uitbetalingen', in bepaalde contexten ook 'Vervroegde afwikkeling van verkopen' of 'Vervroegde uitbetalingen' genoemd). Als je FPP gebruikt zijn Geplande uitbetalingen niet beschikbaar. Met uitzondering van Geplande uitbetalingen, betalen we je geen Evenementopbrengsten voor een bepaald evenement voordat het evenement met succes is voltooid. 

 2. Voorwaarden voor Geplande uitbetalingen. Geplande uitbetalingen zijn slechts voorschotten van bedragen die je op een latere datum kunt verdienen. Als wij ermee instemmen Geplande uitbetalingen voor te schieten, kunnen wij een maximale totale limiet toepassen op Geplande uitbetalingen en een bepaald bedrag van de Evenementenopbrengsten inhouden om een reserve te financieren. Wij kunnen te allen tijde (i) jouw recht om Geplande uitbetalingen te ontvangen beëindigen of opschorten; en/of (ii) de voorwaarden (d.w.z. frequentie, reserveringspercentage en maximale totale limiet) van de Geplande uitbetalingen wijzigen. We behouden ons het recht voor om de limiet in US Dollars uit te voeren, waarbij:

  1. de toepasselijke wisselkoers voor het vaststellen van de limiet de koers is die op oanda.com om 9:00 am PT wordt verstrekt op de datum waarop wij overeenkomen om Geplande uitbetalingen aan jou te doen, en 

  2. de toepasselijke wisselkoers voor het berekenen van de Evenementopbrengsten voor de limiet de koers is die op floatrates.com om 5:00 am PT wordt verstrekt op de datum van uitbetaling. 

We kunnen redelijke vervangingen voor oanda.com en floatrates.com selecteren.

 1. Terugvordering van Geplande uitbetalingen door Eventbrite.

  We kunnen om welke reden dan ook elk deel van de Geplande uitbetalingen terugvorderen voordat je evenement is afgelopen en alle risico's van restituties en terugboekingen zijn vereffend. Bij ontvangst van een kennisgeving van een verzoek tot terugbetaling van een deel van een Geplande uitbetaling, moet je onmiddellijk aan het verzoek voldoen. Wij hebben het recht om onze Betalingsverwerkingspartners geld te laten inhouden volgens sectie 6.2 'Inhoudingen, verrekeningen en reserves' en sectie 11 'Niet-exclusieve rechtsmiddelen en incasso's'. Je accepteert ook je verplichtingen op grond van sectie 5.4 'Terugboekingen' en sectie 8 'Restituties', inclusief je verplichtingen om ons te vergoeden voor restituties en Terugboekingskosten.

7.2 Annuleringen; Niet-nakoming. Je hebt geen recht op vergoedingen in verband met afgelaste evenementen.

Wij en onze Betalingsverwerkingspartners zijn niet verplicht om betalingen aan jou te doen voor een evenement dat een geannuleerd evenement is geweest of naar onze mening dreigt te worden (zoals gedefinieerd in sectie 8.3 'Gespecificeerde restituties'). Als wij ervoor kiezen om jou een volledige of gedeeltelijke betaling te doen voor een geannuleerd evenement, ben jij volledig verantwoordelijk voor restitutieverzoeken en Terugboekingskosten. 

8. Restituties.

8.1 Afhandeling van restituties, geschillen en neptickets. Jij hebt de plicht om restituties af te handelen en geschillen over restituties af te handelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor neptickets.

Alle verkopen worden uiteindelijk door jou gedaan, en de Consumenten zijn jouw klanten. Jij bent verantwoordelijk voor de financiering en verwerking van restituties. Ongeacht de geselecteerde betalingsmethode worden alle geschillen met betrekking tot restituties beslecht tussen jou en je Consumenten. Bij een geschil kunnen we proberen te bemiddelen, maar het is uiteindelijk jouw plicht om het geschil op te lossen. Voor EPP-transacties hebben we nog steeds het recht om namens jou Gespecificeerde restituties (gedefinieerd in de Vereisten van het restitutiebeleid voor organisatoren) uit te voeren.

Verder ben jij de enige die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de tickets voor je evenementen correct zijn en dat alleen geldige tickets worden geaccepteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onechte of ongeldige tickets, of eventuele kosten in verband met jouw beslissing om tickets te accepteren of af te wijzen.

8.2 Restitutiebeleid. Je moet een restitutiebeleid hebben dat voldoet aan onze Vereisten van het restitutiebeleid voor organisatoren.

Je moet een restitutiebeleid opstellen en dit voor elk evenement communiceren aan Consumenten. Jij moet ervoor zorgen dat je restitutiebeleid voldoet aan de Vereisten van het restitutiebeleid voor organisatoren, die zijn opgenomen in deze Handelsovereenkomst. Je moet je restitutiebeleid toepassen in overeenstemming met deze Vereisten en deze Handelsovereenkomst. 

8.3 Gespecificeerde restituties. Zelfs als je een 'geen restitutie'-beleid hebt, moeten we soms een uitzondering maken.

Zelfs als je een 'geen restitutie'-beleid post, ben je verplicht om restituties uit te voeren in overeenstemming met onze Vereisten van het restitutiebeleid voor organisatoren. Als beperkte betalingsagent mogen we namens jou Gespecificeerde restituties doen. We kunnen geld in je account gebruiken, van gerelateerde of niet-gerelateerde evenementen of anderszins, om Gespecificeerde restituties te financieren. 

8.4 Terugbetaling door jou. Jij bent ons verschuldigd voor de restituties die wij aan je Consumenten doen.

 1. Je moet ons op verzoek onmiddellijk en volledig vergoeden voor restituties, met inbegrip van Gespecificeerde restituties, die wij aan je Consumenten doen, behalve voor zover de noodzaak voor dergelijke restituties is veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag van ons. Als je Geplande uitbetalingen hebt ontvangen voor een evenement waarvoor Gespecificeerde restituties gelden, moet je onmiddellijk alle vooruitbetalingen terugbetalen aan een door ons aangewezen betalingsadres, zodat wij restituties kunnen doen. 

 2. Terugboekingen leiden tot verliezen voor ons die hoger zijn dan het bedrag van de onderliggende transactie. Door terugbetaling van transacties voorafgaand aan een Terugboeking beperken wij Terugboekingsverliezen en/of schade als gevolg van jouw schending van deze Handelsovereenkomst, en ben je nog steeds verplicht ons voor deze restituties te vergoeden. 

 3. Als je niet voldoende aan ons uitbetaalt om Gespecificeerde restituties te dekken, wordt het bedrag van een dergelijk geldtekort door jou aan ons verschuldigd totdat je het bedrag volledig hebt betaald. Dergelijke bedragen zijn ook onderworpen aan de bepalingen van sectie 6.2 'Inhoudingen, verrekeningen en reserves' en sectie 11 'Niet-exclusieve rechtsmiddelen en incasso's'. Ter herinnering: Eventbrite heeft verrekeningsrechten die we kunnen toepassen op uitbetalingen voor gerelateerde en niet-gerelateerde evenementen om de bedragen die je verschuldigd bent terug te vorderen.

8.5 Eventbrite-toeslagen. Eventbrite-toeslagen zijn niet restitueerbaar

 1. We hebben het recht om restitutie van Eventbrite-toeslagen te weigeren. Als we weigeren de Eventbrite-toeslagen aan je Consument(en) terug te betalen, kunnen we je de mogelijkheid bieden dat deel van de restitutie zelf te doen. 

 2. In bepaalde gevallen kunnen we besluiten alle of een deel van de Eventbrite-toeslagen te restitueren als onderdeel van een restitutietransactie. In dat geval hebben wij het recht van je te eisen dat je ons de gerestitueerde Eventbrite-toeslagen terugbetaalt.

 3. Ons beleid met betrekking tot restituties van Eventbrite-toeslagen kan in de loop van de tijd veranderen.

8.6 Proces voor restituties. Restituties moeten uitgevoerd worden volgens onderstaand proces.

 1. Restituties zijn jouw verantwoordelijkheid.

  Hoewel functies van onze Diensten je in staat stellen restituties te verwerken via de Eventbrite-eigendommen, ben jij als enige verantwoordelijk voor alle restituties aan Consumenten in verband met je evenement. 

 2. Restituties in gang zetten.

  Restituties voor zowel EPP- als FPP-transacties moeten worden geïnitieerd via Eventbrite. Restituties voor EPP-transacties moeten worden verwerkt via Eventbrite.

 3. Primaire restitutiebronnen.

  Je geeft restituties uit aan consumenten door gebruik te maken van back-up financieringsbronnen binnen de Eventbrite-eigendommen (waaronder door geld toe te voegen aan het evenementsaldo of door je creditcard te gebruiken) of door geld dat voor restitutie is bestemd, naar ons terug te sturen zodat wij namens jou restituties kunnen verwerken. 

 4. Alternatieve restitutiebronnen

  Mochten we om welke reden dan ook niet in staat zijn een restitutie namens jou te verwerken (bijv. de betaalkaartrekening van de Consument kan de restitutie niet accepteren), dan zullen we de restitutie niet verwerken via Eventbrite-eigendommen en ben jij de enige verantwoordelijk voor het nakomen van de restitutieverplichtingen krachtens deze Handelsovereenkomst en je restitutiebeleid. In dergelijke gevallen kun je terugbetalen door middel van contant geld of een cheque of via een methode zoals beschreven onder (m) hieronder. 

 5. Deadlines voor restituties; handmatige restituties.

   Voor EPP-transacties kun je rechtstreeks via de Diensten restituties verlenen aan Consumenten binnen bepaalde kaders die onze Betalingsverwerkingspartners toestaan. Als de restitutie zich buiten deze kaders bevindt, moet deze handmatig door ons of door jou worden verwerkt. Wij kunnen besluiten om handmatige restituties niet te verwerken, in welk geval je deze rechtstreeks moet verwerken. 

 6. Onze deadlines voor restituties.

  Wij behouden ons het recht voor een termijn vast te stellen voor het ontvangen van restitutieverzoeken om bepaalde redenen. Na die periode kunnen we weigeren restitutieverzoeken te verwerken via de Eventbrite-eigendommen. We kunnen je toestaan om restituties te weigeren voor een Geannuleerd evenement of om een andere gespecificeerde reden wanneer de restitutieverzoeken na die periode worden ontvangen. Je bent echter nog steeds verantwoordelijk voor alle Terugboekingskosten en geschillen over restituties.

 7. Geen offline restituties.

  Tenzij anders door ons geïnstrueerd, worden er geen restituties uitgevoerd buiten het Eventbrite-platform om (bijv. offline). 

 8. Geen misbruik van restituties.

  EPP-restitutietransacties mogen alleen worden gebruikt voor bonafide evenementrestituties en niet voor andere activiteiten zoals geldoverdrachten, inclusief contante vooruitbetalingen.

 9. Restituties verwerkt door Eventbrite.

  Als je ervoor kiest geld aan ons over te maken zodat wij namens jou restituties kunnen verwerken, voor zover wij dat kunnen doen, moet je binnen 5 dagen na de annulering van het evenement, het niet uitvoeren van het evenement of de andere reden voor de Gespecificeerde restituties, voldoende geld aan ons overmaken om de aan Consumenten verschuldigde restituties te dekken.

 10. Kennisgeving aan Consumenten.

  Je moet Consumenten via de tool 'Eventbrite E-mails to Attendees' zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en vóór de aanvangstijd van het evenement op de hoogte stellen van de annulering of niet-uitvoering van het evenement.

 11. Contactpersoon voor Consumenten

  Jij bent het belangrijkste contactpunt voor Consumenten met restitutieverzoeken en jij zult de Consumenten instrueren geen contact op te nemen met Eventbrite over restitutieverzoeken. Tenzij je een Geen restitutie-beleid hebt, sta je Consumenten toe om een restitutie aan te vragen via het Eventbrite-platform in overeenstemming met het beleid dat je selecteert. Als je via het Eventbrite-platform geen restitutieverzoeken kunt indienen omdat je een Geen restitutie-beleid hanteert, zul je in het geval dat de omstandigheden restitutie noodzakelijk maken (bijv. Gespecificeerde restituties) duidelijke instructies en nauwkeurige contactgegevens aan Consumenten verstrekken, zodat Consumenten restitutieverzoeken kunnen indienen. Zoals vermeld in de Vereisten van het Eventbrite-restitutiebeleid voor organisatoren, reageer je binnen maximaal 5 werkdagen op alle restitutieverzoeken. 

 12. Meerdaagse evenementen

  Als je slechts een deel van een meerdaags evenement uitvoert, moet je een pro-rata deel van de aankoopprijs van elk meerdaags ticket terugbetalen op basis van het deel van het meerdaagse evenement dat werd geannuleerd of niet werd uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld een driedaags ticket voor een festival verkoopt voor € 150 en dag 1 van het festival annuleert, moet je een restitutie van € 50 verlenen aan Consumenten voor de geannuleerde dag.

 13. Tegoeden en alternatieve compensaties.

  Als je Consumenten een tegoed of andere compensatie aanbiedt waarmee je je verplichtingen tegenover consumenten nakomt, in plaats van de aankoopprijs terug te betalen en/of in het geval dat restitutie van de aankoopprijs niet mogelijk is, dan (A) moet het tegoed of de andere compensatie gelijk aan of groter zijn dan de waarde van het ticket voor het evenement, en (B) moeten die waarde en alle voorwaarden die van toepassing zijn op dat tegoed of die andere compensatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de periode waarin dat tegoed of die andere compensatie moet worden gebruikt, als dergelijke beperkingen zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving) duidelijk worden meegedeeld aan de consument. Je bent zelf verantwoordelijk voor verstrekking van een tegoed of andere compensatie. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en andere wetten, regels en voorschriften. Je stemt ermee in dat je geheel verantwoordelijk bent voor de Terugboekingskosten, zelfs als een tegoed, compensatie of alternatieve vergoeding is verstrekt en/of zelfs als deze wordt gegeven omdat een restitutie van de aankoopprijs niet mogelijk was. Als je om welke reden dan ook een tegoed of andere compensatie niet honoreert, inclusief door het niet houden van het betreffende evenement of de betreffende evenementen, kunnen we alle rechten onder deze Handelsovereenkomst uitoefenen, inclusief het recht om restituties te doen aan de getroffen Consument(en) (voor zover wij hiertoe in staat zijn), en deze bedragen rechtstreeks bij jou innen. 

 14. Tegoeden bij het gebruik van EPP.

  Deze subsectie is van toepassing op tegoed dat wordt aangeboden aan Consumenten die een aankoop hebben gedaan via EPP-transacties. Alle fondsen die zijn gekoppeld aan een tegoed dat alleen kan worden gebruikt voor jouw toekomstige evenementen, worden door ons op dezelfde manier verwerkt als een restitutie vanaf jouw rekening. Wij zullen het tegoed namens jou verwerken als onderdeel van de eindafrekening van het evenement wanneer het tegoed wordt gebruikt, zoals beschreven in de voorwaarden voor EPP. Een tegoed wordt gezien als 'gebruikt' zodra de Consument ofwel het relevante afgesloten evenement bijwoont ofwel niet aanwezig is bij het relevante afgesloten evenement. Als je echter een periode hebt vastgesteld waarin een dergelijk tegoed moet worden gebruikt en het tegoed niet wordt gebruikt tijdens de vastgestelde periode, wordt het tegoed toegepast op jouw rekening en verrekend met je volgende geplande uitbetaling, op voorwaarde dat je een vervangend evenement hebt aangeboden waarvoor tickets zijn verkocht en dat binnen de vastgestelde periode heeft plaatsgevonden.  

9. Belasting.

In de meeste gevallen ben jij verantwoordelijk voor het innen en afdragen van alle belastingen aan de bevoegde overheidsinstanties. We hebben de mogelijkheid om in bepaalde gevallen informatie op te vragen en belastingen van jou in te houden.

9.1 Jouw verantwoordelijkheden ten aanzien van belastingen

Jij alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen van de eventuele accijnzen en andere belastingen, heffingen en toeslagen op verkoop, gebruik, amusement, toegevoegde waarde en verbruik (tezamen 'Belastingen') die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Organisatordiensten en op verkopen die jij realiseert met behulp van de Organisatordiensten. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de juiste bedragen voor dergelijke belastingen te innen en aan de toepasselijke overheidsinstellingen ('Belastingautoriteiten') af te dragen.

Wij bieden geen garanties dat eventuele belastingtools of belastingcalculators ('Belastingtools') die we jou verstrekken voldoen aan alle belastingvereisten die op jou van toepassing zijn of dat zulke Belastingtools zullen resulteren in jouw verzameling of afdracht van alle toepasselijke Belastingen. Belastingen kunnen variëren op basis van de aard van je evenement, de aard van je belastingstatus (individu, entiteit, bedrijf, consument, enz.), je locatie, de locatie van je Consumenten, kredieten en aftrek waarvoor je in aanmerking kunt komen en andere factoren. Je stelt ons hierbij niet aansprakelijk voor je gebruik van de Belastingtools. Geen van de Belastingtools mogen worden gezien als juridisch of belastingtechnisch advies. 

Als je Belastingen int en Eventbrite-betalingsverwerking gebruikt, dan zullen we, met inachtneming van sectie 9.2, 9.3 en 9.4, dergelijke bedragen tegelijkertijd met de toepasselijke Evenementopbrengsten aan je uitbetalen. Jij bent verantwoordelijk voor het afdragen van dergelijke Belastingen aan de juiste Belastingautoriteiten. Als je Belastingtools gebruikt waarvoor je een belastingnummer moet invoeren, verklaar en garandeer je dat dit belastingnummer echt en juist is. We kunnen je geen juridisch of belastingtechnisch advies geven, dus zorg ervoor dat je je eigen juridisch adviseur/belastingadviseur vraagt welke belastingen van toepassing zijn. Als een belastingautoriteit ons verplicht welke Belasting dan ook te betalen die is toe te schrijven aan jouw gebruik van de Organisatordiensten of verkopen die jij via de Organisatordiensten hebt gerealiseerd, moet je ons op verzoek onmiddellijk en volledig vergoeden voor deze Belastingen en alle bijbehorende kosten, boetes, rente en uitgaven. 

9.2 Verzoek om informatie 

Ondanks wat er wordt vermeld in sectie 9.1, kunnen wij in bepaalde rechtsgebieden verplicht zijn Belastingen te innen en af te dragen met betrekking tot jouw verkoop van tickets, registraties of andere items die zijn gedaan met behulp van de Organisatordiensten. Om te bepalen of er namens jou Belastingen moeten worden geïnd, kunnen we bepaalde informatie opvragen wanneer je een evenement maakt met behulp van de Organisatordiensten. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op je btw-vrijstellingsstatus, de aard van je evenement en/of andere soortgelijke informatie. Als we je om dergelijke informatie vragen, verklaar en garandeer je dat de door jou verstrekte informatie correct is. We kunnen je geen juridische of belastingtechnische adviezen geven, dus zorg ervoor dat je je eigen juridisch adviseur/belastingadviseur om hulp vraagt over alle informatie die je via Eventbrite-eigendommen verstrekt. Als een belastingautoriteit ons verplicht belasting te betalen die is toe te schrijven aan je evenement als gevolg van onjuiste informatie die je aan ons hebt verstrekt, moet je ons op verzoek onmiddellijk en volledig vergoeden voor deze Belastingen en alle bijbehorende kosten, boetes, rente en uitgaven. 

9.3 Inning door Eventbrite. 

Ondanks wat wordt vermeld in Sectie 9.1, kunnen we in bepaalde rechtsgebieden verplicht zijn om belastingen op Eventbrite-toeslagen en Eventbrite-betalingsverwerkingskosten te innen en af te dragen aan de Belastingdienst. In dergelijke rechtsgebieden zullen we Belastingen op Eventbrite-toeslagen bij je innen, en jij moet deze belastingen Betalen. Wij mogen, naar eigen goeddunken, je factureren voor Belastingen op Eventbrite-toeslagen of het bedrag aan Belastingen over Eventbrite-toeslagen inhouden (van bedragen die we anders aan jou zouden uitbetalen). Met uitzondering van Belastingen op Eventbrite-toeslagen die we van je innen krachtens deze paragraaf en Belastingen die we innen en afdragen krachtens Sectie 9.2, blijf je verantwoordelijk voor het innen en afdragen van het juiste bedrag aan Belastingen die van toepassing is op je gebruik van de Diensten en op verkopen die je doet met behulp van de Diensten. Een lijst van alle rechtsgebieden waar we Belastingen op Eventbrite-toeslagen heffen, is hier beschikbaar.

9.4 Btw.

Om te voldoen aan de regelgeving voor omzetbelasting van de Europese Unie ('EU') zijn wij verplicht om (i) belasting over de toegevoegde waarde ('btw') bij jou te innen over de Eventbrite-toeslagen voor betaalde tickets, registraties en andere items die op of via de Site worden verkocht als je in de EU woont en geen btw-identificatienummer ('btw-nummer') aan ons hebt opgegeven; en om (ii) dergelijke geïnde btw af te dragen aan de relevante belastingautoriteit. 

Als je je btw-nummer aan ons opgeeft, innen we geen btw over de Eventbrite-toeslagen. Jij alleen bent ervoor verantwoordelijk dat het btw-nummer dat je aan ons opgeeft (indien van toepassing), accuraat en volledig is en de juiste notatie heeft. Houd er rekening mee dat vervalsing of onjuiste voorstelling van informatie om de betaling van btw te ontduiken, kan resulteren in boetes en/of strafrechtelijke vervolging. Je moet ons onmiddellijk en volledig vergoeden voor alle contante kosten en uitgaven die voortvloeien uit jouw vervalsing of verkeerde voorstelling van een btw-nummer op de Site. Het hebben van een btw-nummer is bij ons niet verplicht. Als je echter in de EU woont en je geen btw-nummer hebt of je btw-nummer niet bij ons hebt opgegeven, zullen we namens jou btw over de Eventbrite-toeslagen innen en afdragen. 

Voor de duidelijkheid: wij innen geen btw over de Eventbrite-betalingsverwerkingstoeslag of over de prijs van de tickets, registraties en andere items die je op of via de Site verkoopt. Zie het artikel Waarom wordt er btw in rekening gebracht voor mijn evenementen? in ons Helpcentrum voor meer informatie over ons proces voor het innen en afdragen van btw. 

9.5 Rapportage aan IRS. 

Als wij transacties verwerken en uitbetalingen aan jou doen boven een bepaalde drempel in een bepaald kalenderjaar en voor het totaal van al jouw rekeningen, zijn wij volgens de federale belastingwetgeving van de Verenigde Staten verplicht om aan de IRS het volgende te rapporteren: (i) het brutobedrag van het totaal aantal te rapporteren creditcard-/externe transacties in dat kalenderjaar. Brutobedrag betekent het totaal bedrag in dollar van alle te rapporteren betalingstransacties voor elke deelnemende begunstigde zonder rekening te houden met tegoeden, equivalente contanten, kortingen, toeslagen, restitutiebedragen of andere bedragen. Het bedrag in dollar voor elke transactie wordt bepaald door de transactiedatum.; (ii) je naam; (iii) je adres; en (iv) je belastingsidentificatienummer ("je Belastinggegevens"). In dergelijke gevallen zijn wij verplicht om (i) je Belastinggegevens te verzamelen zodra je de gespecificeerde drempel bereikt; of (ii) vast te stellen dat je een buitenlands persoon bent die niet onderworpen is aan informatieverstrekking met formulier 1099-K. Indien van toepassing, zul je ons op verzoek een IRS-formulier W-8 verstrekken waaruit je status als buitenlander blijkt. Je stemt ermee in dat je geen verdere betalingen van ons ontvangt totdat aan (i) of (ii) hierboven is voldaan. Bekijk onze Veelgestelde vragen over 1099-K voor meer informatie over deze rapportageregels en waarom we verplicht zijn dit te doen .

9.6 Recht op inhouding.

Wij behouden ons het recht voor de betaling van bedragen die wij aan jou verschuldigd zijn in te houden en dergelijke bedragen te betalen zoals vereist door toepasselijke lokale, provinciale, nationale of andere wetten, regels, voorschriften, vonnissen of bevelen, in elk geval zoals door ons bepaald, of om later betaling van jou te verlangen van niet geïnde en niet afgedragen Belastingbedragen met betrekking tot je Evenementen.

10. Verklaringen en garanties.

10.1 Bevoegdheid. Je belooft dat je bevoegd bent om met deze voorwaarden in te stemmen.

Naast de verklaringen en garanties in deze Handelsovereenkomst, verklaar en garandeer je ons, namens jezelf en de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing), dat:

 1. de entiteit die je vertegenwoordigt naar behoren georganiseerd is en een goede reputatie heeft onder de toepasselijke wetgeving;

 2. je beschikt over alle bevoegdheden die nodig zijn om deze Handelaarsovereenkomst aan te gaan en je verplichtingen na te komen;

 3. het aangaan van en uitvoeren onder deze Handelaarsovereenkomst er niet toe zal leiden dat je wetten, regels, gerechtelijke bevelen of andere overeenkomsten die je moet naleven, overtreedt; en

 4. je de volledige autoriteit en wettelijke bevoegdheid hebt om de entiteit die je vertegenwoordigt te binden aan deze Handelsovereenkomst.

11. Niet-exclusieve rechtsmiddelen en incasso's.

11.1 Niet-exclusieve rechtsmiddelen. Wij berekenen rente op achterstallige bedragen en kunnen je uitbetalingen inhouden en/of jou voor dergelijke bedragen een factuur sturen.

 1. Rente op achterstallige bedragen. Over achterstallige bedragen die jij of je Gelieerde onderneming verschuldigd zijn op grond van deze Handelsovereenkomst of een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen, wordt rente berekend vanaf de vervaldatum tot aan de volledige betaling, tegen een tarief dat gelijk is aan het laagste van:

  1. één procent (1%) per maand, dat op maandbasis wordt berekend; en

  2. het maximumbedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 2. Verrekeningen en facturen. Als jij of een van je Gelieerde ondernemingen ons bedragen verschuldigd zijn uit hoofde van deze Handelsovereenkomst of een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen, kunnen wij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

  1. bedragen inhouden en/of verrekenen die wij anders aan jou of een van jouw Gelieerde ondernemingen zouden betalen (zoals beschreven in sectie 6.2 'Inhoudingen, verrekeningen en reserves'); en/of

  2. jou of een van je Gelieerde ondernemingen een factuur sturen voor achterstallige bedragen, voor zover het bedrag dat wij zouden kunnen inhouden onvoldoende is om de bedragen te dekken die je ons verschuldigd bent, in welk geval jij of een van je Gelieerde ondernemingen de factuur binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum zal betalen.

 3. Niet-exclusief.

  Onze rechten en rechtsmiddelen in deze Handelsovereenkomst zijn niet-exclusief (dat wil zeggen, onze rechtsmiddelen zijn cumulatief en kunnen door ons worden uitgeoefend naast, en beletten ons niet van het uitoefenen van, andere rechten of rechtsmiddelen die ons nu of in de toekomst ter beschikking staan krachtens de wet, deze Handelsovereenkomst, eventuele Overeenkomsten Gelieerde ondernemingen, andere overeenkomsten, of anderszins). Als wij een recht, rechtsmiddel of bepaling van deze Handelsovereenkomst niet of vertraagd afdwingen of uitoefenen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten.  

11.2 Inningen; Invorderingskosten. Je vergoedt ons de kosten voor het innen van achterstallige bedragen.

Wij hebben het recht om alle late en onbetaalde bedragen die aan ons verschuldigd zijn te innen indien deze bedragen niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald. Wij hebben het recht om jou incassokennisgevingen te sturen; het sturen van een dergelijke kennisgeving is geen vereiste om gerechtelijke of andere stappen te ondernemen om achterstallige bedragen te innen. Bovendien moet je ons op verzoek alle kosten vergoeden (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten) die wij hebben gemaakt voor het innen van achterstallige bedragen of andere bedragen die jij of een van je Gelieerde ondernemingen verschuldigd zijn uit hoofde van deze Handelsovereenkomst of een Overeenkomst Gelieerde ondernemingen. Jij en je Gelieerde ondernemingen gaan ermee akkoord dat indien wij achterstallige bedragen en bijbehorende vergoedingen en kosten moeten terugvorderen, wij het recht hebben om onbetaalde bedragen via gerechtelijke procedures terug te vorderen, en dat dergelijke acties niet aan arbitrage worden onderworpen, ongeacht eventuele arbitragebepalingen in de Servicevoorwaarden.

Heb je nog vragen?