Werken in de wijk en nieuwe vormen van lokale democratie

Evenementgegevens

Deel dit evenement
Datum en tijd
Locatie
Locatie

Gemeente Zaanstad

100 Stadhuisplein

1506 MZ Zaandam

Netherlands

Bekijk kaart

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Met trots presenteren we het definitieve programma voor deze slotbijeenkomst op maandag 31 oktober.

Zet jij je dagelijks in om de uitgedaagde overheid weer uitdagend te maken? Tijdens deze bijeenkomst gaat men in dialoog met elkaar over de eigentijdse overheid en de vragen die er spelen in het veld. Wat zien we gebeuren - wat komt er op ons af (toekomst), wat is de vraag vanuit de wijk en wat betekent het voor het handelen van de publieke professionals in de praktijk - wat hebben we daar met elkaar in te doen? Wat betekenen de nieuwe vormen van lokale democratie voor de werkzaamheden van de publieke professional?

De bijeenkomst start met een plenaire aftrap onder leiding van moderator Natasja van den Berg met inwoners, wijkmanagers, gemeentesecretaris Jan van Ginkel (Zaanstad) en wethouder Rita Visscher-Noordzij (Zaanstad) over 'de nieuwe democratie in de praktijk en kijken in de toekomst'.

Tijdens de tafelsessies kijken de deelnemers met onder andere wijkmanagers van gemeente Zaanstad en andere organisaties naar de uitdagingen in de praktijk. Ga niet alleen in gesprek over de vraagstukken die liggen bij de professionals in Zaanstad maar benut deze kans om ook je eigen vragen te delen met anderen.

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de online videocollegereeks Challenging Government (https://youtu.be/JN01kfQCTv4). Niet alleen wordt voortgeborduurd op dilemma’s in de praktijk maar ook de wetenschappers uit deze videoreeks zullen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst.

Programma

14:00 - 14:30 ontvangst

14:30 - 15:00 welkom met plenair interview

15:00 - 15:45 ronde 1 tafelsessies

16:00 - 16:45 ronde 2 tafelsessies

16:45 - 18:00 gezamenlijke afsluiting en borrel

Vraagstukken & thema’s

De vraagstukken en thema’s zijn o.a. opgehaald bij Zaanse wijkmanagers maar zijn ongetwijfeld ook toepasbaar binnen jouw gemeente of organisatie. Er zijn zeven thema’s met meerdere sessies:

Thema 1. Buurtbudgetten. Hoe ga je ermee om?

Stimuleringsbudgetten en handgeld voor wijkmanagers. Minder focus op papier en vrijheid voor wijkmanagers. Hoe kun je er nog democratischer/slimmer mee om gaan? Hoe besteed je geld in de wijk zonder dat je zelf direct mee doet? 

Tafelsessie 1a: Breda Begroot

Ronde 1 - Suzanne van Eerden (gemeente Breda)

Breda Begroot is een experiment waarbij inwoners invloed kunnen uitoefenen op een deel van de gemeentelijke begroting. In mei 2015 zijn we gestart met een verkenning voor een  burgerbegroting en in december 2015 / januari 2016 zijn we gestart met een pilot in twee wijken. In Prinsenbeek en Princenhage hebben inwoners zelf deze pilot mogen inrichten welke dan ook op twee verschillende manieren is uitgevoerd. De resultaten uit de wijken zijn inmiddels bekend. Momenteel wordt er nagedacht over de vorm van een vervolg van Breda Begroot waarbij een stedelijk traject een uitgesproken ambitie is. Durven experimenteren als stad!

Tafelsessie 1b: Buurtbegroten in Amsterdam

Ronde 2 - Sander Siegmann (gemeente Amsterdam) en Herbert Koops (Indische Buurt Community) (co-productie tussen bewoners en gemeente)

Sinds 2014 maken bewoners van de Indische Buurt hun eigen begroting. Wat levert dit op voor de buurt en wat werkt er wel en wat werkt er nog niet in de samenwerking tussen bewoners en gemeente?

Thema 2. Representativiteit & unusual suspects

Nu weten de goed geïnstitutionaliseerde suspects wel waar ze de mosterd kunnen halen. Hoe ga je om met representativiteit & unusual suspects? Hoe bieden we hen de mogelijkheid? Hoe zorgen we voor betrokkenheid – representativiteit – of kun je dat loslaten?

Tafelsessie 2a: Over boze burgers en andere unusual suspects

Ronde 1 - Juliette Santegoeds (Haagse Hogeschool)

Wie zijn dat eigenlijk de burgers die we over het hoofd zien, de unusual suspects. Wie valt er buiten de definities van betrokken, actieve burgers en daarmee buiten ons zichtveld? Betrokkenheid kan zich op vele manieren uiten en onder de burgers bevinden zich genoeg ‘lastige klanten’ die niet direct in ons straatje passen, maar wiens stem net zo goed gehoord moet worden in debat en besluitvorming. Wie bepaalt welke burger betrokken is en welke niet? In deze workshop wil ik graag in gesprek over in- en uitsluiting en het reframen van betrokken burgerschap. In een gezonde democratie mag het knetteren. Dé burger bestaat niet, lang leve de burgers.

Tafelsessie 2b: Elimineer de burger!

Ronde 2 - Ferenc van Damme (provincie Overijssel)

Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele burgerparticipatie met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt? Maar wat werkt er dan wel? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn, met of zonder ‘instanties’? Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van jouw plek in een razend snel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog en nieuwe bestuursstijlen in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!

Thema 3. Ontwikkelplannen voor de wijk

Zaanstad wijkmanagers stellen een plan voor de buurt op i.a.m. de buurt. Zou het ook anders kunnen, namelijk dat de buurt zelf een WUP (wijkuitvoeringsplan opstelt) dit met de idee dat de thema’s die door de buurt van belang zijn gedragen worden door de buurt (democratisering). Wat zijn de ervaringen van andere gemeenten?

Tafelsessie 3a: Gebiedonline - Hoe gebruik je een onlineplatform bij het vormen van je plannen?

Ronde 1 - Justus Vermeulen (gemeente Amsterdam)

Een onlineplatform heeft een groot bereik, maar schept verwachtingen, hoe zetten we het effectief in om bewoners te betrekken bij het opstellen van plannen?

Tafelsessie 3b: Opgave gericht werken op wijkniveau

Ronde 2 - Froukje Idsardi (gemeente Zwolle)

Opgave gericht op wijkniveau is een cyclische werkwijze van monitoring, analyse, stedelijke bespreking, wijkdialogen, vaststellen wijkopgaven, uitvoering. Bij de wijkdialogen worden de uitkomsten van het tweejaarlijkse buurt-voor-buurt onderzoek en (eerste) analyse van vraagstukken  besproken op het schaalniveau van wijk/buurt. Met bewoners en betrokken professionals wordt gesproken over leven, werken, opgroeien in de eigen buurt en wordt de analyse nader geduid. Uit het geheel worden de opgaven gedestilleerd.

De opgave is de gewenste situatie;

  1. waar diverse betrokkenen een bijdrage aan moeten en/of willen leveren om deze te realiseren,
  2. waarbij het gaat om meerdere samenhangende aspecten en domeinen.

De gewenste situatie wordt geduid met de gewenste te behalen maatschappelijke resultaten.

Via flexibele netwerken per wijk willen we het voor burgers simpeler maken om hun eigen opvattingen over de behoeften in hun woon- en leefomgeving, en hun eigen inzet hiervoor, te verbinden met het handelen van de gemeente en andere partijen. Inwoners van Zwolle moeten er van overtuigd zijn dat hun inzet voor de publieke zaak er toe doet en het verschil kan maken.

Tafelsessie 3c: Gebiedsgericht werken van de toekomst

Ronde 2 -  Simon Franssen (directeur Co Creatie en leefbaarheid/Gemeentebedrijven) en Peter Noten (afdelingshoofd Mens en Maatschappij/Programmamanager Sport, Ontmoeten en Cultuur) 

Oss heeft een lange en succesvolle geschiedenis vwb gebiedsgericht werken. Maar er zijn ook tekortkomingen. En de huidige tijd vraagt andere dingen. Onze visie op de gemeente, de gemeenschap en de verhouding daartussen bestaat uit kernwoorden als werken vanuit de  bedoeling, publieke waarde, netwerksamenleving, netwerkorganisatie, zelfredzaamheid, co creatie. In dat licht stellen we ons (en jullie) de vraag: Hoe kunnen we aansluiten bij hoe mensen – inwoners, ondernemers, professionals – een gebied beleven, gebruiken, maken? En vandaaruit en met hen komen tot plannen en het doen (en niet doen) van dingen in, aan en voor dat gebied? Welke waarden zijn daarbij belangrijk? Hoe organiseren we dat al die mensen, van binnen en buiten, met al die verschillende kennis, belangen, opvattingen samenwerken? Hoe houd je de leefwereld daarbij centraal? Hoe voorkom je enorm vergadercircus? Wat is de rol van wijk\dorpscoordinatoren?

Thema 4. Jongeren en lokale democratie

Tafelsessie 4: Ruimte pakken is best spannend

Ronde 2 - Samuel Kaspers (gemeente Zaanstad)

Jongeren geven aan dat zij het spannend vinden wat de nieuwe vormen van lokale democratie van hen verwachten. Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Zelf een jongerencentrum opzetten is een geweldig idee. En dat ga je er over nadenken wat dat allemaal betekent!

Thema 5. Buurtcoöperatie, wat komt er bij kijken?

Tafelsessie 5a titel: Hoe maak je een buurtcoöperatie economisch volhoudbaar?

Ronde 1 - Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Buurtcoöperatie mag geld kosten, maar dan moeten de maatschappelijke opbrengsten duidelijk zijn. Hoe zorg je voor een goede maatschappelijke business case die misschien geld, maar in elk geval maatschappelijke waarde oplevert?

Tafelsessie 5b titel: Buurtcoöperatie wat komt erbij kijken?

Ronde 2 - David Kooi (Wijkmanager Zaanstad) en Erwin Stam (Bewonersbedrijven Zaanstad)

Buurthuizen professionaliseren en willen waarde toevoegen door bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te coachen. Stichting BewonersBedrijven Zaanstad is voortgekomen uit het BewonersBedrijf Poelenburg en is ondertussen een overkoepelende organisatie voor BewonersBedrijven in geheel Zaanstad. Stichting Bewonersbedrijven Zaanstad is een voorbeeld van samenwerking tussen inwoners gemeente, sociaal wijkteam, zorginstellingen en meer. Projecten die worden opgestart hebben als doelstelling de wijkeconomie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Eventuele winst die wordt gemaakt komt weer ten goede van de wijk. Hiermee worden faciliteiten in de wijk behouden die anders verloren zouden gaan. Hierbij moet u denken aan buurthuizen, winkels of het in stand houden van speeltuinen of openbaar groen. In deze projecten doen wijkbewoners werkervaring op en worden zij begeleid naar betaald werk. Een formule die zeer succesvol is gebleken voor de wijk maar ook voor de langdurig werkzoekenden die weer een arbeidsritme krijgen en binnen het BewonersBedrijf hun eigen talenten kunnen ontdekken of verder ontwikkelen.

Thema 6. Doen wat goed en nodig is

Tafelsessie 6: Doen wat goed en nodig is

Ronde 1 & 2: Jan van Ginkel (gemeente Zaanstad)

Hoe zorg je dat de beweging écht vorm krijgt in de gemeentelijke organisatie? Werken vanuit de bedoeling van de wijk/stad vraagt iets anders van de publieke professional. Er worden bijvoorbeeld veel bijeenkomsten georganiseerd waarbij veel energie en enthousiasme loskomt, hoe pak je daar op door?

Thema 7. Reikwijdte lokale democratie

Tafelsessie 7: Hoe democratisch is jouw wijk?

Ronde 1 & 2 - Jornt van Zuylen (Democratic Challenge) en Hans Kessens (Buurtkiep Den Bosch)

Hoe democratisch is jouw wijk? Leg je wijk tegen de democratische meetlat en leer vanuit Democratic Challenge experimenten waaruit een vitale informele wijkdemocratie bestaat. De traditionele wijkraden hebben het moeilijk, gemeenten en de afstand tot het stadhuis worden groter. Veel publiek geld gaat om in de wijk en veel belangen komen daar samen, maar ons democratisch systeem is niet georganiseerd op dat niveau. Tegelijk zie je zeer vitale wijkgemeenschappen en wijkinitiatieven die zelf activiteiten in het publiek domein ondernemen. Zijn die democratisch? En (waarom) is dat belangrijk? Onze stelling: de wijk wordt meer van de wijkbewoners als democratische waarden als inclusie, transparantie, deliberatie, checks&balances of zeggenschap ook op wijkniveau worden geborgd.

Thema 8. Co-creëren met de wijk

Tafelsessie 8: Mooi, mooier, Middelland: Hoe verleid je een ambtelijke organisatie om te co-creëren?

Ronde 1 & 2 - Niels Hoogwerf en Amina Hiba (Buurtversterker/innovatie door participatie bij gemeente Rotterdam)

Co-creëren is een nieuwe manier om samen te werken aan wijkontwikkeling. Maar hoe houdt je alle kikkers in de kruiwagen? En hoe verleid je een ambtelijk systeem om mee te doen?  

Veelgestelde vragen

Voor wie is het evenement bedoeld?

Bestuurders, raadsleden, wethouders, ambtenaren, studenten, initiatiefnemers en iedereen die zich bezighoudt met werken in de wijk en nieuwe vormen van lokale democratie. 

Hoe kan ik de organisatie bereiken?

Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@omooc.nl. Wij nemen uiterlijk binnen twee werkdagen contact met je op. 

Kan ik mijn registratie/ticket overdragen aan een andere persoon?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Ben je verhinderd, annuleer dan zelf je aanmelding of informeer ons hierover per e-mail. Je kunt ons bereiken via het e-mailadres info@omooc.nl. 

Moet ik mijn ticket afgedrukt meenemen?

Nee, dit is absoluut niet nodig. Wij beschikken over een deelnemerslijst.
Delen met vrienden
Datum en tijd
Locatie

Gemeente Zaanstad

100 Stadhuisplein

1506 MZ Zaandam

Netherlands

Bekijk kaart

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen