Aanwijzingen van een Terroritisch Misdrijf > Juistheid-niet-verifieerbaar

Venster Acties

Aanwijzingen van een Terroritisch Misdrijf > Juistheid-niet-verifieerbaar

Education Subject: Ambtsmisdrijven Art.355Sr lid1,2,3,4 medeondertekening, handhaven, Nalaten.Terrorist,corruption,gewapende macht inroept

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Weesperstraat 105 105 Weesperstraat 1018 VN Amsterdam Netherlands

Kaart en routebeschrijving

Zo werkt het

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Over dit evenement

DEEL 1- What is the problem with 'Corruption' at court?

A) The serious ground tot suspect that person has commited an offense"

B)The identity is unknown"

C)"Lack of serious ground to suspect the accused

D)The sickness of the Accused

E)The sickness of the accused"

F) The accused has furnished surety Assisting the court in finding the truth confession of the accused.

DEEL 2. Wat is "Aanwijzingen van een terroritisch misdrijf"?

A) Feiten of omstandigheden waarvan de juistheid niet-verifieerbaar is.

De source hierboven is voor een 'derden' te controleren, Wel-verifieerbaar zien, horen, voelen, ruiken, te proeven:

Zakboeken politie: 2021 strafvordering voor de hulpofficier. Mr. M.G.M. Hoekendijk. www.zakboekpolitie.com. Wolters Kluwer. Zie: Opsp. terroritisch misdr. (titel Vb) / bijstand burger(titel Vc) 9.21/509

Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement

Art. 161 WvSv.

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of

klachte te doen.

Art. 163 WvSv.

De aangifte van enig strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij den

bevoegden ambtenaar, hetzij door de aangever in persoon, hetzij daartoe door hem

van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien.

Iid 5

Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de

opsporingsambtenaren en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162,

de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.

Art. 165 WvSv.

Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke hulpofficier van

justitie bevoegd en verplicht.

Art. 162 WvSv.

Lid 1.

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis

krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht

daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke

stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren.

C.

Indien door het misdrijf op -of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt- van een regeling

waarvan de uitvoering of zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

Lid 2.

Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier

desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij

niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn

gekomen.

....................................................................

Art. 172 WvSv.

De rechter-commissaris doet door den griffier een NAUWKEURIG proces-verbaal

opmaken van hetgeen bij het onderzoek is verklaard, VERRICHT en VOORGEVALLEN

of door hem is waargenomen; daarmee moeten tevens zoveel mogelijk uitdrukkelijk

worden opgegeven de redenen van wetenschap.

Zie prof. dr. ing. van PUTTEN.

...............................................................

Art 19 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. KORT GEDING.

De rechter stelt partijen over en wee in de gelegenheid hun standpunten naar voren te

brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle

bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn

gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel ten nadele van een der partijen, NIET

OP BESCHEIDEN OF ANDERE GEGEVENS WAAROVER DIE PARTIJ ZICH NIET

VOLDOENDE HEEFT KUNNEN UITLATEN.

.................................................................

Art. 355 WvSr. Misdrijven door ministers. ILLEGALE RICHTLIJN.

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie,

worden gestraft de hoofden van ministeriele departementen.

Lid 4

Die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of

andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voorzover

die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriele departementen

behoort of uitdrukkelijk hen is opgedragen.

....................................................................

Art. 36 WvRv. (burgelijke rechtsvorming) Wrakingsverzoek

Art. 37 WvRv. ,, Wrakingsverzoek

Lid 1, 2,3, en 5.

...................................................................

Afbeelding van evenement

DEEL 3- Definitie van productaansprakelijkheid

1. Risicoaansprakelijkheid

2. Van het in het verkeer brengen

3. Van een product

4. Gebrekkig product

5. Product veroorzaakt schade (zaakschade, immateriële schade)  gevolgschade

Art. 6:185 vestigt een risicoaansprakelijkheid ten laste van de producent van gebrekkige

producten. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men daarvan

mag verwachten (art. 6:186 BW)

Bij de beantwoording van de vraag of het product al dan niet de veiligheid biedt die men

ervan mag verwachten, gaat het vooral om een afweging van enerzijds de voordelen, en

anderzijds de nadelen die aan het product zijn verbonden.

Gronden productaansprakelijkheid:

1. Wanprestatie, art. 6:74 BW

2. Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW

Invloed van Europa:

Richtlijn productaansprakelijkheid moet in nationale wetgeving worden geïmplementeerd

- Decentrale unierechter (nationale rechters) – prejudiciële vragen aan Hof van Justitie.

Afdeling art. 6:185. T&C uitprinten.

Wanprestatie

- Consument, art. 7:24 BW

- Niet consument moeten zich beroepen op Oerlemans/Driessen.

Producent – tussenhandelaar – rozenkweker. Rozenkweker kocht bij tussenhandelaar een

product wat schade bleek voor de rozen. Tussenhandelaar wist dat niet. Hoge Raad:

Ondanks jij niet weet dat je een gebrekkig product verkoopt, ben je alsnog aansprakelijk

Elementen die van belang zijn

1. Wat verstaat men onder een product? Art. 6:187 lid 1 en 3:2 BW

a. Roerende zaken, ook nadat zij bestanddeel van een andere roerende of onroerende zaak

zijn geworden

b. Elektriciteit

2. Wat verstaat men onder gebrekkigheid? Art. 6:186 BW

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag

verwachten. Hierbij dienen alle omstandigheden in aanmerking te worden genomen, met

name:

- de presentatie

- het redelijkerwijs te verwachten gebruik

- het tijdstip van het in verkeer brengen

3. Producent, art. 6:187 lid 2 t/m 4 BW  arrest Koolhaas/Rockwool

a. De fabrikant van een eindproduct (eindproducent)

b. de producent van een grondstof, de fabrikant van een onderdeel (voor producent)

4. Bevrijdende omstandigheden voor de producent, art. 6:185 lid 1 sub a t/m f BW

a. Producent niet in het verkeer gebracht

b. Aannemelijk gebrek nadien is ontstaan

c. Niet een economisch doel

d

Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement

DEEL 4- De wet geeft wel een aantal voorbeelden van punten waarop misleiding mogelijk is

en die dus voor misleidende reclame kunnen zorgen. Art. 6:194 BW :

De aard of samenstelling van producten;

De herkomst of het moment van vervaardiging;

De grootte van de voorraad;

De prijs die voor de producten of diensten wordt berekend;

De aanleiding van de aanbieding;

Onderscheidingen, getuigschriften of anderszins door derden uitgebrachte

beoordelingen;

De omvang, inhoud of duur van de garantie.

Zoals gezegd: het bovenstaande zijn slechts voorbeelden van punten waarop

misleidende reclame tot stand kan komen.

DEEL 5- BEWIJS

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 3. Onrechtmatige daad

Afdeling 4. Misleidende en vergelijkende reclame

Artikel 195

1.

Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust onderscheidenlijk waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende reclame berust. Ingeval van vergelijkende reclame dient degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen korte termijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame rust.

2.

Indien volgens artikel 194 en artikel 194a onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, is hij voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt.

DEEL 6- Verwarring

Artikel 5

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is

Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement

DEEL 7 - Intellectual property and your work

Skip to contents of guide

Contents

What intellectual property is

Protect your intellectual property

What intellectual property is

Having the right type of intellectual property protection helps you to stop people stealing or copying:

the names of your products or brands

your inventions

the design or look of your products

things you write, make or produce

Copyright, patents, designs and trade marks are all types of intellectual property protection. You get some types of protection automatically, others you have to apply for.

What counts as intellectual property

Intellectual property is something that you create using your mind - for example, a story, an invention, an artistic work or a symbol.

Owning intellectual property

You own intellectual property if you:

created it (and it meets the requirements for copyright, a patent or a design)

bought intellectual property rights from the creator or a previous owner

have a brand that could be a trade mark, for example, a well-known product name

Intellectual property can:

have more than one owner

belong to people or businesses

be sold or transferred

Intellectual property rights allow you to make money from the intellectual property you own.

Intellectual property if you’re self-employed

If you’re self-employed, you usually own the intellectual property even if your work was commissioned by someone else - unless your contract with them gives them the rights.

Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement

DEEL 8 : Afbreken mag niet meer → dooronderhandelen of het positief

contractbelang vergoeden (verwachte winst betalen). → dit is wanneer de

wederpartij mocht vertrouwen dat een contract tot stand zou komen.

Oplossing is exoneratieclausule

Juri: CBB/JPO-arrest ← verplicht

HR:

oRekening houden met gerechtvaardigde belangen

oieder is vrij tot afbreken, tenzij gerechtvaardigd vertrouwen van ander in

totstandkoming of i.v.m. andere omstandigheden onaanvaardbaar is

omate waarin afbrekende partij aan vertrouwen heeft bijgedragen is relevant

(als ze mededelingen hebben gedaan bijvoorbeeld)

ogehele verloop van de onderhandelingen is van belang.

onoot hartlief:

vrijheid van afbreken staat echt voorop, een schadevergoeding voor

het afbreken is een uitzondering.

je moet kijken naar het hele proces van de onderhandelingen

het gaat niet alleen om gerechtvaardigd vertrouwen, maar ook om

andere omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld als de afbrekende

partij voor het afbreken een goede reden heeft.

Juri: effectenlease-arresten: Precontractuele informatie / waarschuwingsplichten

aandelenlease: hefboomproduct, soort lening

maandelijkse inleg door consument

markt stort in elkaar, consument moet veel ‘restschuld’ geld betalen (want is geleend

geld)

duisenbergregeling algemeen verbindend verklaard (7;907)

banken wilden schikking

‘opt out’ 7;908: Veel consumenten gingen zelf produceren. Consumenten gebruikten

drie acties

Route 1: ogv 3;40 (strijd met de wet / goede zeden) nietig → terugwerkende

kracht → 100% moet terugbetaald worden. Dit is alles of niets. Dit hield

geen stand want het wordt niet beoordeeld als consumentenkrediet.

Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement
Afbeelding van evenement