Lering/Teaching door/by Zijne Heiligheid Sakya Gongma Trichen Rinpoche

Venster Acties

Lering/Teaching door/by Zijne Heiligheid Sakya Gongma Trichen Rinpoche

Over het nemen van toevlucht en de bodhisattva gelofte Teaching in English: Taking refuge and the bodhisattva vow

Door Sakya Thegchen Ling

Waar en wanneer

Datum en tijd

zo. 30 jul. 2023 10:00 - 12:00 CEST

Locatie

Rijnlands Lyceum Oegstgeest Apollolaan 1 2341 BA Oegstgeest Netherlands

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.
Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Agenda

8:30 AM - 10:00 AM

Opening locatie (English information available below Dutch texts)


Tussen 08:30 en 09:45 uur is koffie en thee beschikbaar (kosten opgenomen in ticketprijs ). U wordt verzocht minimaal 15 minuten voor aanvang plaats te nemen in de aula. Coffee and tea will be availa...

10:00 AM - 12:00 PM

Lering : toevlucht nemen; bodhisattva gelofte / Teaching: refuge an bodhi. vow

Z.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche

12:00 PM - 1:30 PM

Afronding en einde


Na afloop is koffie en thee beschikbaar (kosten opgenomen in ticketprijs) Een drietal artikelen worden te koop aangeboden (afbeelding toevluchtsboom, kleine boeddhabeeldjes en het boek van Zijne Heil...

Over dit evenement

  • 2 uren
  • eTicket voor mobiel
(English below)
Op zondag 30 juli ben je vanaf 08:30 uur welkom in het Rijnlands lyceum voor een lering van

Zijne Heiligheid Sakya Gongma Trichen Rinpoche

Zijne Heiligheid bespreekt het nemen van toevlucht en de bodhisattva gelofte (onderwerpen worden hieronder toegelicht). De lering begint om 10:00 uur. Gelieve uiterlijk om 09:45 uur in de aula aanwezig te zijn.
De lering wordt in het Engels gegeven en simultaan vertaald naar het Nederlands.
+++++++++++++++++++++
On Sunday 30 July you are welcome in the Rijnlands lyceum from 08:30 for a teaching by

His Holiness Sakya Gongma Trichen Rinpoche

His Holiness will discuss taking refuge and the bodhisattva vow. Teaching begins at 10:00 a.m. Please arrive in the auditorium no later than 09:45.
+++++++++++++++++++++

Korte biografie (English below)

Zijne Heiligheid de 41e Sakya Trizin, de hoogste leider van de Sakya-orde, één van de vier Tibetaanse scholen van het boeddhisme, is in 1945 in Tibet geboren en behoort tot de oude afstamming van de Khön-familie. Hij wordt erkend als een manifestatie van Boeddha Manjushri. Als hoge spirituele meester geeft hij blijk van een diepe wijsheid en een onbegrensd mededogen. Al op jonge leeftijd maakte Zijne Heiligheid kennis met de boeddhistische filosofie en hield hij meditatieretraites. De ceremonie voor zijn troonsbestijging vond plaats in Tibet in 1959, toen hij samen met zijn gevolg Tibet moest verlaten en naar India vertrok. Sindsdien heeft hij zich ingezet voor zijn volk, de Sakya-school en het boeddhisme door kloosters en scholen voor monniken en nonnen van de Sakya-traditie en dorpen voor vluchtelingen te bouwen. Deze dorpen bieden een nieuwe basis voor seculier en religieus leven. In Nepal en India heeft hij leiding gegeven aan een stichting met meer dan 30 kloosters. Hij steunt ook de oprichting van Sakya-centra over de hele wereld. Zijne Heiligheid onderneemt talloze reizen om de dharma over de hele wereld te onderwijzen en brengt de diepgaande leringen uitgebreid over in een taal die is aangepast aan de aanleg van de discipelen.

Zijne Heiligheid bespreekt 2 onderwerpen:

Toevlucht nemen

De voorbereidende beoefening van het toevlucht nemen heeft twee grondslagen, de gewone en de ongewone. Met de gewone grondslag beoefenen we dharma om het lijden van samsara te overwinnen. Om dharma te beoefenen, moeten we een kostbaar menselijk leven hebben. Hoewel elk levend wezen de boeddhanatuur bezit, en elk levend wezen de mogelijkheid heeft een boeddha te worden, heeft een mens de beste kans om dat te doen. Om ons te helpen de dharma te beoefenen schonk de Boeddha, die oneindige wijsheid, mededogen en vaardige middelen bezat, een enorme hoeveelheid leringen om aan te sluiten bij elk niveau van mentaliteit, neiging en situatie. Hiervan is de meest geavanceerde en hoogste vorm van onderricht het Vajrayana. Om Vajrayana te beoefenen, moeten we de ongewone grondslagen beoefenen. Van de ongewone grondslagen is de allereerste het nemen van toevlucht, omdat toevlucht de wortel van de hele dharma is, de voorbereidende beoefening van het hele pad en de basis van alle geloften. Wanneer je toevlucht hebt genomen tot de Boeddha, de dharma en de sangha word je boeddhist. Het is door toevlucht te nemen dat we het wereldse pad achter ons laten en het pad van bevrijding inslaan.

Bodhisattva gelofte, de verlichtingsgedachte

De beste methode om van een gelukkig, vreugdevol en voorspoedig leven te genieten is het creëren van de verlichtingsgedachte, de bodhisattva gelofte. Er is geen beter ritueel om het lijden te overwinnen en geluk en vreugde te bereiken dan het scheppen van de verlichtingsgedachte, waardoor je je eigen doel en ook dat van anderen bereikt. Het is daarom heel belangrijk.
De reden waarom het zo belangrijk is, is dat we in ons eigen vorige leven veel goed karma hebben verzameld en daardoor nu als mens zijn geboren, niet alleen als mens maar ook met alle juiste voorwaarden. En zo hebben we de dharma ontmoet. Nu we deze grote kans hebben, is het belangrijk om tenminste bepaalde niveaus van het pad te bereiken. Alles is vergankelijk en vooral ons leven is vergankelijk. Wanneer we sterven hebben we niet de vrijheid om te kiezen waar we geboren worden. Of we in goede of slechte omstandigheden geboren worden, hangt af van onze eigen daden. Als we veel deugden verzamelen zullen we geboren worden in de hogere sferen en een gelukkig leven leiden. Als we negativiteiten hebben begaan zullen we in de lagere rijken terugvallen waar immens lijden heerst. Dus nu we de vrijheid en de gelegenheid hebben, is het heel belangrijk om deugdzame daden te beoefenen.
In het Mahayana, het grote voertuig, zijn zowel de intentie als de handeling groot en wordt zowel het eigen doel als het doel van anderen bereikt. Daarom wordt het Mahayana genoemd. De belangrijkste basis van Mahayana en de aard van dit pad is het scheppen van de verlichtingsgeest.

English

Brief biography

His Holiness the 41st Sakya Trizin, the supreme leader of the Sakya Order, one of the four Tibetan schools of Buddhism, was born in Tibet in 1945 and belongs to the ancient lineage of the Khön family. He is recognised as a manifestation of Buddha Manjushri. As a high spiritual master, he displays profound wisdom and unlimited compassion. From an early age, His Holiness was introduced to Buddhist philosophy and held meditation retreats. The ceremony for his enthronement took place in Tibet in 1959, when he and his entourage had to leave Tibet and go to India. Since then, he has worked for his people, the Sakya school and Buddhism by building monasteries and schools for monks and nuns of the Sakya tradition and villages for refugees. These villages provide a new foundation for secular and religious life. In Nepal and India, he has led a foundation with more than 30 monasteries. He also supports the establishment of Sakya centres around the world. His Holiness undertakes numerous journeys to teach the dharma around the world and extensively conveys the profound teachings in a language adapted to the disposition of disciples.
His Holiness discusses 2 topics:

Taking refuge

The preliminary practice of taking refuge has two foundations the common and the uncommon. The common foundation, in order to overcome the suffering of samsara, we need to practice Dharma. And in order to practice Dharma, we must have a precious human life. Although every living being possesses Buddha nature, and every living being has the possibility of becoming a Buddha, a human being has the best opportunity to do so. To help us practice Dharma, the Lord Buddha, who possessed infinite wisdom, compassion and skilful means, bestowed an enormous amount of teachings in order to suit every level of mentality, propensity and situation. But the most advanced, the highest form of teaching, is the Vajrayana teaching. In order to practice Vajrayana, we need to practice the uncommon foundations. Now, of the uncommon foundations, the very first one is taking refuge, because taking refuge is the root of the entire Dharma, the preliminary practice of the entire path, and the foundation of all the vows. When one has taken refuge in the Buddha, Dharma and Sangha, then one becomes a Buddhist. It is through taking refuge that we leave behind the worldly path and embark on the path of liberation. So taking refuge is very, very important.

Bodhisattva vow

To enjoy happy and joyful and prosperous life the best method is to create the enlightenment mind. There is no better ritual to overcome the sufferings and to accomplish the happiness and joy then the creating the enlightenment minds. Creating the enlightenment minds is the best way to accomplish your own purpose and also to accomplish other people's purpose. So therefore it is very important.
the reason why it is so important is because due to in our own previous life that we have accumulated a lot of good karmas and due to that today that we are born as a human being not only as a human being but also with all the prerequisites and so due to this that we and we met buddha dharma and when we have this great opportunity that it is very important to at least to reach certain levels of the path. Everything is impermanent and especially our life is impermanent. When we die we have no freedom where we will be born. Where we will be born, in a good birth of bad birth depends on our own actions our own if we accumulate lots of virtues we will be born in the higher realms and lead happy life. If we have committed negativities we will fall down in the lower realms where there is immense sufferings so while we have the freedom and opportunity, that it is very important to practice virtuous deeds.
On the Mahayana, the greater vehicle, the intention and action both are great and accomplishes both one's own purpose as well as the purpose of the others and so therefore it is called the Mahayana and the main base of Mahayana and the nature of the path is the creating the enlightenment mind.

Afbeelding: de toevluchtsboom van de Sakya traditie, in het midden Boeddha Vajradhara

Image: the refuge tree of the Sakya tradition, in the middle Buddha Vajradhara

Veelgestelde vragen

Transport (naar Rijnlands Lyceum - Apollolaan 1 - 2341 BA Oegstgeest)
Parkeergelegenheid
Vertaling
Catering
Restitutie/Restitution
Materiaal achteraf beschikbaar/Material available afterwards
Streaming
Winkeltje
Garderobe / Cloakroom

Over de organisator

Georganiseerd door
Sakya Thegchen Ling