€ 20

Strategies from the Courts of Heaven with Robert Henderson - Part ll

Venster Acties en details

€ 20

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
PART II van de Strategies of the Courts of Heaven met Robert Henderson.

Over dit evenement

(English below)

Het vervolg van Strategies from the Courts of Heaven met Robert Henderson zal zijn op vrijdag 17 september 2021. In Strategies Part II zal besproken worden welke strategiën we nodig hebben om doorbraken te zien in ons land, in onze zaken, op de werkvloer, in onze bedieningen en in ons persoonlijk leven.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de online meeting met Robert Henderson.

OpenbaringWe leven in een tijd van toenemende openbaringen. Eén van de sleutel openbaringen is die van de Hemelse rechtbanken waarin God zich openbaart als de Rechter. Zijn oordelen verwijderen de blokkades zodat recht en gerechtigheid gerealiseerd kunnen worden. Dat is precies wat nodig is.

Namelijk Zijn troon is gebouwd op recht en gerechtigheid wat zelfs tweemaal in de bijbel staat.

“Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon” Ps 89:15, Ps 97:2

Deze troon is de zetel van een Rechter. In Jesaja 16:5 staat dat Jezus op deze troon zit. “Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.”

In deze tijd zien we dat de Heilige Geest dit thema belicht. De Hemelse rechtbanken binnengaan voor deze zaak zal een enorm effect hebben op ons land, onze business, onze bedieningen en ons persoonlijke leven. We hebben Robert Henderson uitgenodigd om hierover les te geven en zijn inzichten te delen over dit thema.

Van harte uitgenodigd om deze online meeting bij te wonen. Je zult er zeker door gezegend worden.

Algemene informatie:

Datum en tijd: 17 September 2021

Taal: Engels (dus geen vertaling)

Kosten: 20 euro’s p.p.

Georganiseerd door Global Prayer and Empowerment Center (GPEC) Europe en Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR)

Zorg dat jij erbij bent!

*de zoom link ontvang je op 17 september in de middag op het door jou opgegeven emailadres.

English

The sequel of Strategies from the Courts of Heaven with Robert Henderson will be on Friday September 17, 2021. Strategies Part II will discuss which strategies we need to see breakthroughs in our country, in our business, in the workplace, in our ministries and in our personal lives.

We warmly invite you to join the online meeting with Robert Henderson.

Revelation

We live in a time of increasing revelation. One of the key revelations is that of the Heavenly Courts in which God reveals Himself as the Judge. His judgments remove the blockages so that justice and justice can be realized. That is exactly what is needed.

Namely His throne is built on justice and righteousness which is even mentioned twice in the bible.

“Righteousness and judgment are the foundation of Thy throne” Ps 89:15, Ps 97:2

This throne is the seat of a Judge. Isaiah 16:5 says that Jesus sits on this throne. “Who judges and seeks justice, Who swiftly brings justice."

Today we see the Holy Spirit illuminating this theme. Entering the Courts of Heaven on this matter will have a tremendous effect on our country, our business, our ministries and our personal lives. We invited Robert Henderson to teach and share his insights on this topic.

You are warmly invited to attend this online meeting. You will surely be blessed by it.

General information:

Date and time: September 17, 2021

Language: English (so no translation)

Costs: 20 euros p.p.

Organized by Global Prayer and Empowerment Center (GPEC) Europe and Coalition for Apostolic Reformation (CAR)

Make sure you'll be there!

*you will receive the zoom link on September 17 in the afternoon at the email address you specified.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

{ _('Organizer Image')}

Organisator CAR

Organisator van Strategies from the Courts of Heaven with Robert Henderson - Part ll

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen