€ 11,20

Meerdere data

Toanielstik - It Deiboek Fan Anne Frank -

Venster Acties en details

€ 11,20
€ 11,20

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

MFC "it Harspit"

P. Walmastrjitte 8-A

8625 HE Oppenhuizen

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Spitigernôch ha wy, fanwegens de nasjonale rjochtlinen oangeande de bestriding fan it Coronafirus beslute moatten ús útfieringen fan “It Deiboek Fan Anne Frank” út te stellen foar ûnbepaalde tiid.

Neat is wis yn dizze tiid en wy hawwe dan ek noch gjin nije datums foar de útfieringen.

Mar … dit útstel is gjin ofstel! Jo kaartsje bliuwt jildich dus bewarje it goed!

Sa gau as der mear dúdlik is oer nije datums dan litte wy dat fia mail oan jo witte.

==//==

Yn it ramt fan 75 jier befrijing spilet toanielferiening ‘Fordivedaesje’ fan Toppenhuzen en Twellingea

op 23 en 24 april en 2, 3 en 4 maaie 2020 it bysûndere toanielstik

“It Deiboek fan Anne Frank"

  • tongersdei 23 april - 20:00 oere
  • freed 24 april - 20:00 oere
  • sneon 2 maaie - 20:00 oere
  • snein 3 maaie - 15:00 oere (matinée-foarstelling)
  • moandei 4 maaie - 20:00 oere Deadebetinking. Toanielstik begjint om likernôch 20:15 oere

Helaas hebben wij, vanwege de nationale richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van het Coronavirus, moeten besluiten onze uitvoeringen van “It Deiboek Fan Anne Frank” voor onbepaalde tijd uit te stellen.Niets is zeker in deze tijd en we hebben dan ook nog geen nieuwe datums voor onze voorstellingen.

Maar .. dit uitstel is géén afstel! Uw toegangskaartje blijft geldig dus bewaar het goed.

Zodra meer duidelijkheid is betreffende nieuwe datums dan laten wij u dat weten via mail

==//==

In het kader van 75 jaar bevrijding speelt toneelvereniging ‘Fordivedaesje’ uit Oppenhuizen en Uitwellingerga

op 23 en 24 april en 2, 3 en 4 mei 2020 het bijzondere toneelstuk

“It Deiboek fan Anne Frank”

  • donderdag 23 april - 20:00 uur
  • vrijdag 24 april - 20:00 uur
  • zaterdag 2 mei - 20:00 uur
  • zondag 3 mei - 15:00 uur (matinée-voorstelling)
  • maandag 4 mei - 20:00 uur Dodenherdenking. Toneelstuk begint om ongeveer 20:15 uur


Let op: dit toneelstuk wordt gespeeld in de Friese taal

Delen met vrienden

Locatie

MFC "it Harspit"

P. Walmastrjitte 8-A

8625 HE Oppenhuizen

Netherlands

Kaart bekijken

Restitutiebeleid

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Organisator Toanielferiening Fordivedaesje - Toppenhuzen & Twellingea

Organisator van Toanielstik - It Deiboek Fan Anne Frank -

                                              www.FordivedaesjeTopEnTwel.nl

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen