€ 20

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Bewustzijn School

467 Keizersgracht

1017 DK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Trust Your Body - Classes/Workshops

Over dit evenement

Ga mee op een ontdekkingsreis die jou dichterbij jezelf brengt. Tijdens de workshop Trust Your Body leer je via zintuiglijke en kinesthetische waarnemingen opnieuw te luisteren naar jouw lichaam. Niet denken maar doen!

Gun jezelf een moment in het ‘nu’, een moment om te vertrouwen op jouw lichaam, emoties de ruimte te geven en bewuster om te gaan met beweging. Ervaar plezier in beweging en stimuleer jouw creativiteit, aan de hand van opdrachten die de verbeelding aanspreken en het lichaamsbewustzijn aanwakkeren. Leer jouw lichaam te waarderen en wees nieuwsgierig naar wat voor moois er in jou schuilt.

Deze workshop is een dans en improvisatie les die zowel in het Nederlands als in het Engels kan worden gegeven. Draag kleding waarin je makkelijk kan bewegen en eventueel in mag zweten. De workshop is voor bewegingsliefhebbers, voor zowel minder als ervaren bewegers/dansers. Laat je door elkaar inspireren. Er wordt gebruikt gemaakt van een holistische dansbenadering, waarbij opeenvolgende opdrachten zorgen voor een natuurlijke opbouw van intensiteit van begin tot eind.

De les zal worden gegeven in een grotere ruimte en met minder deelnemers, op een veilige afstand te waarborgen. Het is daarom ook de bedoeling dat u gedurende de les op de, door de docent aangewezen, plek blijft. De lesruimte wordt voorafgaand en na afloop van de les grondig schoongemaakt en geventileerd. Let op: voor aanvang van de les wordt u gecontroleerd op uw gezondheid. Zorg ervoor dat u thuis omkleedt.

Per 1 juni 2020, kun je op de mooie en magische plek aan de Keizersgracht weer lessen volgen. De zaal ‘Heaven’ is onze meest ruime studio en ademt rust, sereniteit en ontspanning uit. Precies waar we nu behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend hanteren we de maatregelen volgens het RIVM omtrent Covid19. Je kunt er op vertrouwen dat je op De Bewustzijn School in veilige handen bent.

Wanneer kun je NIET naar De Bewustzijn School komen? Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de veiligheid voor iedereen te waarborgen mag je niet naar De Bewustzijn School komen wanneer je corona gerelateerde symptomen en/of klachten hebt. Neem in dat geval contact met ons op, dan zorgen we ervoor dat je les kosteloos geannuleerd wordt.

Wanneer je wel naar de les komt is het belangrijk dat je dus geen symptomen of klachten hebt, die gerelateerd zijn aan het corona virus. Verder gelden er een aantal extra regels om te zorgen dat iedereen in onze zalen volledig ontspannen en zonder zorgen van zijn of haar les kan genieten.

Bij binnenkomst:

• Houd 1.5 meter afstand. Dus als er een aantal deelnemers tegelijk binnenkomen, wacht dan even in de gang, zodat iedereen zich in rust en ruimte klaar kan maken voor de les.

• Je kunt meteen je jas en tas ophangen aan de kapstok (binnenzijde kastdeur)

• En daarna mag je meteen je handen te reinigen met desinfecterende gel. Op deze manier houden we onze ruimte schoon en veilig.

• Wanneer je handen helemaal droog zijn, pak je thee of water en neem je plaats op een stoel of meditatiekussen (opstelling hangt af van de betreffende les, workshop of programma).

• Indien er voor de lesopstelling yogamatten gebruikt worden, vragen we iedere deelnemer om deze aan het begin en einde van de les zelf even schoon te maken met onze hygienische spray en wegwerphanddoekjes.

• Gebruik van de dekens is momenteel niet mogelijk. Afhankelijk van de aard van de les, raden we deelnemers aan om zelf een dikke trui of deken mee te nemen.

Tijdens de les/ workshop/ programma:

• Mocht je tijdens de les, workshop of programma aan je gezicht komen, vragen we je om wederom je handen even te reinigen. Evenals na gebruik van het toilet en bijvoorbeeld het snuiten van je neus. Ook geldt natuurlijk bij ons; nies of hoest in je elleboog.

-------------------------------------------------------------------------------

Join us on a journey of discovery that brings you closer to yourself. During the Trust Your Body workshop you learn to listen to your body again, through sensory and kinaesthetic observations. Follow your intuition!

Award yourself with a moment in the "now", a moment to trust your body, to create space for emotions and to approach movement more consciously. Experience pleasure in movement and boost your creativity, based on assignments that stimulate the imagination and body awareness. Learn to appreciate your body in its physicality and be curious to find the beauty in you.

This workshop is a dance and improvisation class that can be given in either Dutch or English. Wear comfortable clothing in which you can move freely. The workshop is for movement enthusiasts, for both less and more experienced movers/dancers. Be inspired by each other. A holistic dance approach is used, in which ongoing assignments ensure a natural build-up of intensity from start to finish.

The workshop will be taught in a larger space and with fewer participants, to ensure a safe distance. It is therefore necessary that you stay in the place designated by the teacher during the lesson. The classroom is thoroughly cleaned and ventilated before and after class. Please note: you will be checked on your health before the start of the class.

As of June 1 2020, you can take classes again in the beautiful and magical place on the Keizersgracht. The "Heaven" room is our most spacious studio and exudes peace, serenity and relaxation. Exactly what we need now. It goes without saying that we apply the measures according to RIVM regarding Covid19. You can trust that you are in safe hands at De Bewustzijn School.

When can you NOT come to De Bewustzijn School? To prevent further spread of the virus and to ensure safety for everyone, you should not come De Bewustzijn School if you have corona related symptoms and / or complaints. In that case, please contact us and we will ensure that your class is canceled free of charge.

When you do come to class, it is important that you don't have any symptoms or complaints related to the corona virus. In addition, there are a number of extra rules to ensure that everyone in our rooms can fully relax and enjoy his or her class.

At arrival:

• Keep 1.5 meters away. So if a number of participants come in at the same time, wait in the hallway so that everyone can prepare for class in peace and quiet.

• You can immediately hang your coat and bag on the coat rack (inside cupboard door)

• And then you can immediately clean your hands with disinfectant gel. In this way we keep our space clean and safe.

• When your hands are completely dry, grab tea or water and sit on a chair or meditation cushion (set up depends on the particular lesson, workshop or program).

• If yoga mats are used for the lesson setup, we ask each participant to clean them at the beginning and end of the lesson with our hygienic spray and disposable towels.

• The use of the blankets is currently not possible. Depending on the nature of the lesson, we recommend participants to bring their own thick sweater or blanket.

During the lesson / workshop / program:

• If you come across your face during class, workshop or program, we ask you to clean your hands again. As well as after using the toilet and, for example, blowing your nose. Of course it also applies to us; sneezing or coughing in your elbow.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Bewustzijn School

467 Keizersgracht

1017 DK Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen