€ 50

Meerdere data

Hoogsensitiviteits Vaardigheidstraining

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

de Ruimte

79A Weesperzijde

1091 EJ Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Hoogsensitiveit als vaardigheid in je Levensmissie/High sensitivity as a skill in your Life Mission

Over dit evenement

For English version see below...

Deze cursus leert je om je hoogsensitiviteit te gebruiken als vaardigheid en spiritueel hulpmiddel in je levensmissie. Je bent misschien geïnteresseerd in deze cursus als je:

– hoogsensitief bent.

– moe bent van het overprikkeld of overweldigd raken door je sensitiviteit.

– niet zeker bent waarom je hoogsensitief bent en wat je ermee moet.

– wel weet waarom je hoogsensitief bent, maar begeleiding nodig hebt in het aansturen.

– een sterk gevoel van missie hebt.

– een verlangen hebt om je missie te vervullen en te begrijpen.

– niet zeker weet wat je levensmissie is.

– wil leren om te communiceren op een hoger niveau.

– dingen wil zien vanuit een hoger of ander perspectief.

Weet dat je hoogsensitiviteit een geschenk is dat je kunt gebruiken:

- als een intuïtief hulpmiddel en begeleiding in je levensmissie.

- om verbinding te maken met je Hoger Zelf, je Ziel en God/het Universum.

- om verbinding te maken met verschillende levensvormen, zowel op Aarde als daarbuiten.

- om energieën te lezen en te helen.

- om kennis te verwerven over het universum, zijn wetten en mechanismen, zijn verleden en toekomst.

- in communicatie met mensen, dieren en andere wezens.

Modules

Er zijn zeven modules van 2,5 uur gefocust op verschillende aspecten van je hoogsensitiviteit. Ontdek in deze cursus jouw eigen manieren om je hoogsensitiviteit te gebruiken. Het gaat erom dat je leert op welke manieren je achter kennis en vaardigheden kunt komen, zodat je je jouw hoogsensitiviteit eigen maakt. De modules zijn:

1. Basis Waarnemingstraining: 23 juni 2020

2. Balans door emoties: 30 juni 2020

3. Intentie-meditatie:7 juli 2020

4. Energie reading & healing: 14 juli 2020

5. Innerlijke communicatie voor verbinding: 4 augustus 2020

6. Hoogsensitiviteit in jouw levensmissie: 11 augustus 2020

7. Een plattegrond van jouw Levenspad: 25 augustus 2020

Cursus/workshop

Deze training is als cursus te volgen of als losse workshops. Bij elke workshop krijg je ook 30-minuten belgesprekken erbij om je bij te staan in je uitdagingen. Wil je de hele cursus doen, neem dan contact met mij op. Voor losse workshops kun je hier tickets kopen.

Je zult ervaren dat je vertrouwen krijgt in jezelf en je eigen kunnen, de vaardigheid ontwikkelt om je hoogsensitiviteit te gebruiken als tool voor jezelf en anderen, en meer in het leven staat doordat je je verbonden voelt en helderheid hebt over je levenspad.

Hieronder lees je meer over de inhoud van de modules.

Module 1: Basis Waarnemingstraining

In de Basiswaarnemingstraining gaan we terug naar de basis: onze zintuigen. Je leert op welke manier je zintuigen werken en hoe je innerlijke zintuigen communiceren. Deze zelfkennis legt de basis voor het kennen van de taal van je intuïtie, die we ook zullen uiteenzetten. Als een hoogsensitief persoon krijg je letterlijk meer input dan output (je absorbeert en geeft meer energie aan andere dingen dan jezelf). Het kunnen openen en sluiten van je eigen energieveld door middel van aarding, bescherming en intentie helpt je meer balans hierin te krijgen.

Module 2: Balans door emoties

Een hoogsensitief persoon als jij is, naast het ervaren van je eigen intense emoties, vatbaar voor het absorberen en overnemen van andermans emoties. Met de basistraining die je vorige week hebt geleerd, laat je emoties los die niet van jou zijn en focus je je op je eigen emoties. Je eigen emoties hebben ieder hun eigen boodschap die ze je willen overbrengen. Ze kunnen naar je toe komen in een vrij intense en steeds terugkerende vorm (‘levensles’ emoties) of op subtielere manieren (‘intuïtieve’ emoties). Leer het verschil tussen de twee en manieren om om te gaan met de boodschap van je emoties door ze te accepteren en begrijpen.

Module 3: Intentie-meditatie

Nadat je hebt geleerd hoe je met je emotionele lichaam kunt omgaan, leer je je geest en gedachten te gebruiken om te focussen. Door je intentie te gebruiken aan het begin van je meditaties, kun je stap voor stap werken aan het vervullen van je levensmissie en de mens te worden die vanuit je ziel is voorbestemd. Intenties vaststellen vóór het mediteren zorgt ervoor dat tijd, ruimte en structuur gecreëerd worden, zodat je je kuntfocussen op wat belangrijk is. Bekwaam zijn in verwondering, nieuwsgierigheid en vragen geeft je de duidelijkheid in welke intenties je mag neerzetten. Ontdek ook hoe je verbinding kunt maken met de Akasha-archieven, oftewel de energetische internetdatabase, om de wijsheid, vaardigheden en kennis te downloaden die je nodig hebt in je levensmissie.

Module 4: Energie reading & healing op jouw manier

Energieën kunnen lezen staat gelijk aan het vaardig zijn in het waarnemen van je huidige energiestaat en het gebruiken van je intuïtie. Dit kun je dus al! In deze module leer je niet je eigen energie te lezen, maar informatie van buiten jouw energieveld te herkennen, lezen en interpreteren. Er zijn vele manieren om energie te lezen en te helen. We richten hier onze aandacht op het ontdekken wat jouw manier is. Daarnaast leer je Soul Sensing, oftewel het communiceren met leven door het non-verbaal waarnemen en vertalen van hun essentie.

Module 5: Innerlijke communicatie voor verbinding

We gaan een stuk dieper op energie lezen in door ons te richten op onze innerlijke telefoonlijnen. We verbinden ons met de onzichtbare wereld door verbinding te maken in onszelf. Vanuit ons Hart, Ziel en Geest, verbinden we ons met God/universum/wat-voor-naam-jij-eraan-verbindt. Je maakt kennis met je onzichtbare support team. Daarnaast oefenen we met communicatie op afstand.

Module 6: Hoogsensitiviteit in jouw levensmissie

Vandaag ontdek je wat de reden is van je hoogsensitiviteit vanuit een hoger perspectief. Bereid je voor om obstakels op je levenspad onder ogen te zien, of ze nu uit het huidige leven komen, uit vorige/andere levens of van voorouders. Verbind je met je Ziel en je Zielsmissie, oftewel je bijdrage aan de Aarde in dit leven en de rol die jouw hoogsensitiviteit daarin speelt en in de ontwikkeling van de mensheid. Ontdek ook welke andere vaardigheden je hebt die nog niet aan het licht zijn gekomen. Hopelijk ben je er nu klaar voor om je hoogsensitiviteit uit te dragen in je levensmissie voor het hoogste goed!

Module 7: Een plattegrond van je Levenspad

In deze laatste training, (her)ontdek je je dromen en ontmoet je je Toekomstige Zelf. Je maakt een plattegrond van het levenspad waar je nu op bent, zodat je je dromen waar kunt maken. In deze plattegrond staat waar je naartoe gaat, wanneer en welke acties je hoort te nemen. Daarnaast weet je ook welke gereedschappen, kwaliteiten en vaardigheden je daarbij nodig hebt. De enige ‘maar’ is dat de wereld soms anders werkt dan je verwacht...dus wat je zeker nodig hebt, is vertrouwen. In jezelf en de werking van het universum. Plannen en vertrouwen hebben klinken paradoxaal, maar zijn elkaars yin en yang. Het gaat dus niet om gedetailleerd uitplannen, maar om de intentie achter de planning. Zet dus de intentie neer dat je dromen uitkomen!

This course teaches you to use your high sensitivity as a skill and spiritual tool in your life mission. Know that your high sensitivity is a gift that you can use:

– as an intuitive tool and guidance in your life mission.

– to connect to your Higher Self, your Soul and God/the Universe.

– to connect to different life forms, on Earth as well as outside of Earth.

– to read energies and heal.

– to gain knowledge about the universe, its laws and workings, its past and future.

– in communication with people, animals and other spirits or beings.

You might be interested in this course if you

– are highly sensitive.

– are tired of feeling overwhelmed by your own sensitivity.

– are not sure why you are highly sensitive and what you’re supposed to do with it.

– do know why you are highly sensitive, but need some guidance.

– have a sense of mission.

– have an urge to pursue and understand your mission.

– don’t know yet what your mission is.

– want to learn to communicate on a higher or different level.

– want to see things from a higher perspective.

There are seven modules focussing on different aspects of your high sensitivity. Each module takes approximately 2,5 hours. The modules are:

I. Basic Sensing Training: June 23rd, 2020

II. Balance through Emotions: June 30th, 2020

III. Intention Meditation: July 7th, 2020

IV. Energy Reading & Healing your way: July 14th, 2020

V. Internal Communication for Connection: August 4th, 2020

VI. The Purpose of your High Sensitivity in your Life Mission: August 11th, 2020

VII. A road map of your Life Path: August 25th, 2020

Course/workshop

I will make sure there is a lot of personal attention, because of the intensity of the course. Per module, you will get 30-minute (video) calls to assist you in your challenges. Contact me, if you’d like to do the entire course.

Below there is some information about the modules.

Module 1: Basic Sensing Training

In the Basic Sensing Training we go back to basics: our senses. You will learn in which ways your senses operate and how your inner senses communicate. Having this selfknowledge lays the foundation on knowing the language of your intuition, which we will lay out as well. As a highly sensitive person, your input may literally be higher than your output (you absorb and give more energy than you use for yourself), so we’ll focus on the opening and closing of your energy fields through grounding, protection and intention. You’ll literallly be focused on yourself, which is a good thing!

Module 2: Balance through Emotions

A person as highly sensitive as you might be prone to absorbing someone else’s emotions, besides already experiencing intens emotions of your own. With the basic sense training you learned last week, you will release emotions that don’t belong to you and focus on your own emotions. Your own emotions have their own messages they’d like to convey to you. They might come to you in rather intense and recurring form (your ‘life lesson’ emotions) or in more subtle ways (‘intuitive’ emotions). Learn the difference between the two and how to deal with them by accepting and understanding the message of your emotions.

Module 3: Intention Meditation

After having learned how to deal with your emotional body, you’ll learn using our minds and thoughts to focus. Using intention to focus your meditation can aid in fulfilling your life mission. Setting intentions before meditation creates the time, space and structure you need to focus on your projects. Being skilled at wonderment, curiosity and asking gives you the clarity on which intentions you should focus on. Discover also how to connect to the Akashic records, the energetic internet database, to be able to download the wisdom, skills and knowledge you need in your mission.

Module 4: Your Way of Energy Reading and Healing

Being skilled at sensing your current energy state and knowing your intuition equals reading energies. You already learned how to do this! In this module you will read information from outside your own energy system. You will learn to discern what is yours and what isn’t. Through the language of your intuition and your personal experience, you’ll learn to get information through energy and interpret it. Discover your specific abilities to read and heal energies. Learn the general principles of Soul Sensing, or communicating through sensing and interpreting the essence of any being.

Module 5: Internal Communication for Connection

We’ll take energy reading a step further by highlighting our inner phone lines and using them to connect to the unseen world inside and outside yourself. From our Hearts, Souls and Minds, we connect to God/the Universe/whatever-you-call-it. We’ll practice with communication from a distance.

Module 6: The Purpose of your High Sensitivity in your Life Mission

Today, everything you learned is integrated and comes together to show you the reason you are highly sensitive. Prepare to face the obstacles on your life path, whether from current life, ancestors or other/past lives. Learn how to clear them yourself. Connect to your Soul and discover your Soul mission, your contribution to Earth at this time and the role your high sensitivity plays in the evolution of mankind. Finally, discover what other skills you have that are yet to be discovered. Hopefully, by your high sensitivity is a tool for the greater good and you can enjoy it!

Module 7: A Road Map of your Life Path

In today’s training, you’ll meet your Future Self to lay down a road map for your current life path. You’ll make a plan, including directions, timetable and actions based on the messages of your Future Self. You’ll know which tools, qualities and skills you need to make your dreams come true. However, the universe doesn’t always work in known ways, so the first intention of this road map is to set the intention of making your dreams come true. One of the tools you’ll need is trusting yourself and the universe that everything happens the way it’s supposed to happen in order for everyone to learn their lessons. Planning and having faith in the outcome seem paradoxical, but if you set the right intention from the Heart, there is nothing that can go truly wrong. Have the intention to make your dreams come true!

Delen met vrienden

Locatie

de Ruimte

79A Weesperzijde

1091 EJ Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen