Skip Main Navigation

Addendum Inzake Gegevensverwerking voor Organisatoren

Eventbrite LogoUpdated by Veronica D

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2022 In dit addendum inzake gegevensverwerking (Data Processing Addendum, DPA) worden de algemene voorwaarden uiteengezet met betrekking tot de privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van Persoonsgegevens gekoppeld aan Diensten die Eventbrite uit hoofde van de overeenkomst aan de Organisator verstrekt. In dit addendum, het DPA, verwijzen "je", "jij" en "jou" naar de organisator en "we", "wij", "ons", "onze" en "Eventbrite" naar Eventbrite, Inc. en onze partners.

OPMERKING: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} voor meer informatie over de juridische voorwaarden van Eventbrite.

<h2 id="01">Overzicht en definities</h2> <p>De voorwaarden van dit DPA worden hierbij opgenomen in de servicevoorwaarden van Eventbrite, het privacybeleid of een andere toepasselijke serviceovereenkomst tussen jou en Eventbrite (de &quot;Overeenkomst&quot;).<br><br>Bij tegenstrijdigheden tussen die overeenkomst en dit DPA (Data Protection Addendum) zijn de bepalingen van dit addendum van toepassing op die bepalingen in de overeenkomst, welke de verwerking van persoonsgegevens betreffen. In het geval van een conflict tussen dit addendum inzake gegevensverwerking en een andere bepaling van de overeenkomst tussen jou en ons, heeft dit addendum voorrang; behalve wanneer de organisator en Eventbrite individueel afspraken hebben gemaakt over gegevensverwerkingsvoorwaarden die afwijken van dit DPA en die volledig voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming, in welk geval die afgesproken voorwaarden van toepassing zijn.<br><br>“Wetten over gegevensbescherming” zijn alle wetten of bepalingen met betrekking tot privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging omtrent persoonsgegevens.<br><br>Voor &quot;Onderneming&quot;, &quot;Gegevensbeheerder&quot;, &quot;Gegevensverwerker&quot;, &quot;Betrokkene&quot;, &quot;Verwerken&quot;, &quot;Persoonsgegevens&quot; en &quot;Dienstverlener” gelden de betekenissen, die daaraan worden toegekend in de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.<br><br>&quot;Inbreuk op de gegevensbescherming&quot; betekent een inbreuk op de beveiliging met als gevolg onbedoelde of onwettelijke vernietiging van, verlies van, wijziging van, ongeautoriseerde bekendmaking van of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens verwerkt door Eventbrite namens de organisator als onderdeel van het gebruik van de diensten door de organisator.<br><br>&quot;Nieuwe EU-SSC&#39;s&quot; zijn de Modelcontractbepalingen die zijn uitgevaardigd overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.<br><br>“Verkopen” verwijst naar het verkopen, verhuren, uitbrengen, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar maken, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk, via elektronische kanalen of op andere wijze communiceren van persoonsgegevens aan derden, anders dan aan subverwerkers overeenkomstig Sectie 2, tegen betaling of een andere vergoeding.<br><br>“Diensten” of &quot;Services&quot; verwijst naar alle diensten die worden geleverd door Eventbrite aan de organisator, zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Eventbrite van andere toepasselijke serviceovereenkomsten tussen de organisator en Eventbrite.<br><br>&quot;Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen&quot; verwijst naar passende beveiligingsmaatregelen die door Eventbrite zijn geïmplementeerd en geschikt zijn voor het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt namens de organisator en de diensten die door Eventbrite worden geleverd om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.<br><br>&quot;UK SCC Addendum&quot; betekent het United Kingdom International Data Transfer Addendum bij de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor internationale gegevensoverdracht versie B1.0 uitgegeven door de UK Information Commissioner onder sectie 119A van de UK Data Protection Act van 2018 en in werking getreden op 21 maart 2022, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, gewijzigd of vervangen.</p> <h2 id="02">1. Toepasselijkheid van DPA en reikwijdte van de gegevensverwerkingsactiviteiten.</h2> <p>1.1 Bij het gebruik van de diensten van Eventbrite treedt de organisator op als een onderneming en is het een gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een individu dat de diensten van Eventbrite gebruikt, of namens wie een individu de diensten van Eventbrite gebruikt, om zich te registreren of een ticket te kopen voor het bijwonen van een evenement van deze organisator (de &quot;Consument&quot;). De organisator verklaart en garandeert dat alle noodzakelijke kennisgevingen zijn verstrekt en, indien vereist, alle noodzakelijke toestemmingen zijn verkregen met betrekking tot het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens van de consument en dat de organisator het recht heeft om dergelijke persoonsgegevens te delen met Eventbrite.<br><br>1.2 Waar Eventbrite de persoonsgegevens van consumenten verwerkt namens de organisator als onderdeel van de diensten, is Eventbrite een gegevensverwerker of serviceprovider bij het uitvoeren van een dergelijke verwerking en is de organisator de gegevensbeheerder of onderneming. Dit omvat omstandigheden waarin Eventbrite persoonsgegevens verkrijgt als gevolg van het verstrekken van zijn belangrijkste ticketingdiensten (bijvoorbeeld wanneer Eventbrite de verzending van e-mails aan consumenten op verzoek van organisatoren faciliteert, betalingen verwerkt of evenementrapportages en -tools aanbiedt om organisatoren in staat te stellen inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende verkoopkanalen).<br><br>Bij bepaalde verwerking van persoonsgegevens van consumenten kan Eventbrite optreden als gegevensbeheerder of onderneming, bijvoorbeeld wanneer consumenten aspecten van de applicaties van Eventbrite hebben gebruikt, die verdergaan dan de aspecten met betrekking tot het evenement van de organisator of wanneer de persoonsgegevens van consumenten door Eventbrite worden verwerkt om onderzoek en analyse uit te voeren opdat Eventbrite haar producten en functies kan verbeteren en gerichte aanbevelingen kan doen. Met betrekking tot dergelijke verwerking is Eventbrite een onafhankelijke gegevensbeheerder en niet gezamenlijk met de organisator verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens.<br><br>Voor zover Eventbrite namens de organisator persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker of serviceprovider, is sectie 2 van het DPA van toepassing, maar wanneer Eventbrite zelf optreedt als onderneming of gegevensbeheerder voor de verwerking van persoonsgegevens van consumenten, is de verwerking door Eventbrite niet onderworpen aan dit DPA.<br><br>1.3 Details over de persoonsgegevens die door Eventbrite moeten worden verwerkt en de verwerkingsactiviteiten die op grond van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd, zijn als volgt: (i) duur - zoals uiteengezet in de overeenkomst; (ii) aard, doel en onderwerp - om de organisator in staat te stellen evenementen te organiseren en te promoten en de kaartverkoop te beheren met behulp van Eventbrite Services; (iii) gegevenscategorieën - naam, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens, informatie met betrekking tot geboekte en bijgewoonde evenementen, relatie tot de organisator en eventuele andere persoonsgegevens die de organisator van zijn consumenten vraagt; (iv) betrokkenen - consumenten.</p> <h2 id="03">2. Clausules inzake gegevensverwerking</h2> <p>2.1 Wanneer Eventbrite persoonsgegevens namens de organisator verwerkt, zal Eventbrite:<br><br>2.1.1 Persoonsgegevens alleen verwerken volgens gedocumenteerde instructies van de organisator, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving. Eventbrite stelt de organisator voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens op de hoogte van de wettelijke vereisten als deze afwijken van de instructies van de organisator, tenzij diezelfde wet Eventbrite verbiedt dit te doen op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang. Eventbrite zal geen persoonsgegevens bewaren, gebruiken, openbaar maken of verkopen, behalve wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen van Eventbrite conform de overeenkomst, of als anderszins toegestaan binnen de toepasselijke wetgeving. De organisator zorgt ervoor dat de instructies aan alle wetten, bepalingen en regels voldoen die van toepassing zijn op persoonsgegevens, en dat de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door Eventbrite er niet toe zal leiden dat Eventbrite toepasselijke wetten, bepalingen of regels, inclusief wetten inzake gegevensbescherming, overtreedt. Eventbrite stelt de organisator op de hoogte, als het van mening is dat een instructie in strijd is met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. De organisator geeft Eventbrite hierbij de opdracht en Eventbrite stemt er hierbij mee in om persoonsgegevens te verwerken zoals nodig is om aan de verplichtingen van Eventbrite onder de overeenkomst te voldoen en voor geen ander doel, tenzij anders aangegeven in dit DPA of vereist om te voldoen aan de wetgeving of andere bindende verordeningen van overheden. In het geval dat dit DPA of acties die moeten worden ondernomen of overwogen ter uitvoering van dit DPA niet voldoen of niet zouden voldoen aan de verplichtingen van een van de partijen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen over een passende wijziging van dit DPA;<br><br>2.1.2 Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die onder meer bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, de hier beschreven maatregelen: <a href="https://www.eventbrite.nl/security/" target="_self">https://www.eventbrite.nl/security/</a>;<br><br>2.1.3 De organisator zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen in het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging, tenzij anderszins verboden door de wet of anderszins geïnstrueerd door een wetshandhavings- of gegevensbeschermingsautoriteit. In het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging kan Eventbrite, naar eigen goeddunken, de getroffen betrokkenen rechtstreeks op de hoogte stellen van een inbreuk op de gegevensbeveiliging. Wanneer Eventbrite een dergelijke waarschuwing niet afgeeft, zal Eventbrite redelijke bijstand verlenen, waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en op verzoek van de organisator, zodat de organisator aan zijn verplichtingen inzake datalekken als gegevensbeheerder of onderneming kan voldoen;<br><br>2.1.4 Ervoor zorgen dat zijn personeel onderworpen is aan bindende geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens van consumenten die door Eventbrite namens de organisator worden verwerkt;<br><br>2.1.5 Zijn subprocessors die toegang hebben tot persoonsgegevens van consumenten die door Eventbrite namens de organisator worden verwerkt, verplichtingen opleggen die gelijk of gelijkwaardig zijn aan die welke in dit artikel 2 zijn opgenomen door middel van een schriftelijke overeenkomst, en volledig aansprakelijk blijven jegens de organisator voor het niet nakomen door een subprocessor van zijn verplichtingen met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens;<br><br>2.1.6 Redelijke assistentie verlenen aan de organisator bij het reageren op individuele rechtenverzoeken of andere mededelingen die hij ontvangt onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving van een toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit of consument die de betrokkene is van persoonsgegevens die door Eventbrite namens de organisator worden verwerkt. In het geval dat een consument een verwijderingsverzoek voor persoonsgegevens bij Eventbrite indient, geeft de organisator Eventbrite hierbij de opdracht en toestemming om de persoonsgegevens van de consument namens de organisator te verwijderen of anonimiseren;<br><br>2.1.7 Op schriftelijk verzoek van de organisator zal Eventbrite alle informatie verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in deze sectie 2, redelijke bijstand verlenen bij effectbeoordelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming en daarmee verband houdende raadplegingen van gegevensbeschermingsautoriteiten, en audits toestaan en hieraan meewerken. Audits op locatie zijn: (i) alleen toegestaan na redelijke voorafgaande kennisgeving aan Eventbrite; (ii) onderworpen aan adequate geheimhoudingsverklaringen; en (iii) beperkt tot eenmaal in de drie (3) jaar en alleen om een specifieke vermoedelijke tekortkoming te evalueren nadat alle andere redelijke middelen zijn uitgeput; en<br><br>2.1.8 Met uitzondering van de persoonsgegevens waarvoor Eventbrite optreedt als gegevensbeheerder of onderneming, zal het de persoonsgegevens van consumenten die namens de organisator zijn verwerkt en kopieën daarvan op verzoek van de organisator retourneren, verwijderen of vernietigen (naar keuze van de organisator), tenzij de toepasselijke wetgeving de opslag van dergelijke persoonsgegevens vereist.<br><br>2.2 De organisator stemt er hierbij mee in en machtigt Eventbrite om persoonsgegevens bekend te maken of over te dragen aan, of toegang te verlenen tot persoonsgegevens door, de<a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=41395" target="_blank"> huidige subprocessors</a> van Eventbrite (d.w.z. de subprocessors die vermeld staan op de website van Eventbrite op de ingangsdatum van dit DPA of de overeenkomst, afhankelijk van welke datum later valt) (&#39;Huidige subprocessors&#39;) om persoonsgegevens namens de organisator te verwerken. <br><br>2.3 De organisator stemt er hierbij mee in dat Eventbrite aanvullende en vervangende subprocessors (&#39;Vervangende subprocessors&#39;) aanwijst om persoonsgegevens namens de organisator te verwerken. Eventbrite zal: de organisator via e-mail op de hoogte stellen van de identiteit van de beoogde vervangende subprocessor(s) (i), wanneer de organisator voor de ontvangst van dit soort e-mailmeldingen heeft gekozen en (ii) dit ook op de website van Eventbrite bekendmaken (de organisator is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doorlezen en controleren van de website van Eventbrite op dergelijke wijzigingen). Organisatoren die per e-mail bericht willen ontvangen over vervangende subprocessors, moeten zich aanmelden en abonneren via dit <a href="https://docs.google.com/forms/d/1xRjegVE1sxnxjGZ7J9lC_2sl5nYvve7c_cORhR91gaY/edit?ts=6164c1bc" target="_blank">formulier</a> (de organisator is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn contactgegevens correct blijven). Eventbrite zal de organisator ook de gelegenheid bieden om bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de overeenkomst, in overeenstemming met de voorwaarden die volgen in sectie 2.4 van dit DPA.<br><br>Voor de duidelijkheid: alle beëindigingsrechten die hier zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing in geval van bezwaren tegen vervangende subprocessors die zijn aangesteld na de ingangsdatum van dit DPA, die niet zijn weggenomen in overeenstemming met de hierin opgenomen voorwaarden en zijn niet van toepassing met betrekking tot huidige subprocessors.<br><br>2.4 De organisator heeft een termijn van tien (10) dagen nadat Eventbrite de veranderingen op de website heeft gepubliceerd, om bezwaar te maken tegen de aanstelling van vervangende subprocessors. De organisator dient zijn of haar bezwaar in bij privacy@eventbrite.com met de onderwerpregel &quot;Objection to Replacement Sub-Processor&quot; (&quot;Bezwaar tegen vervangende subprocessor&quot;, graag in het Engels indienen).<br><br>Op voorwaarde dat het bezwaar van de organisator: (i) betrekking heeft op de vaardigheid van de vervangende subprocessor om Eventbrite daadwerkelijk te laten voldoen aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming op grond van dit addendum; en (ii) voldoende details bevat om zijn bezwaar te onderbouwen en specifieke voorbeelden te geven, zal Eventbrite commercieel redelijke inspanningen verrichten om het bezwaar van de organisator binnen dertig (30) dagen na ontvangst te beoordelen en te beantwoorden met een door Eventbrite bepaalde wijze van aanpak.<br><br>Als Eventbrite naar eigen goeddunken bepaalt dat ze redelijkerwijs niet in staat is het bezwaar van de organisator in te willigen, kan de organisator na kennisgeving van Eventbrite de overeenkomst eventueel door schriftelijke kennisgeving aan Eventbrite beëindigen conform de hier genoemde voorwaarden. Dit is tegelijk het enige en exclusieve rechtsmiddel van de organisator. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken, wordt het beëindigingsrecht van de organisator krachtens deze sectie 2.4 beschouwd als een aanvullend beëindigingsrecht van de organisator onder de sectie &quot;Termijn; Beëindiging&quot; van de overeenkomst (indien van toepassing), en zal, indien uitgeoefend, worden beschouwd als een beëindiging op grond van deze sectie. Een dergelijke schriftelijke kennisgeving moet worden verzonden aan <a href="mailto:legal@eventbrite.com" target="_blank">legal@eventbrite.com</a> en moet specifiek verwijzen naar deze sectie 2.4 van de DPA. De datum waarop Eventbrite een schriftelijke kennisgeving van beëindiging onder deze sectie 2.4 van een organisator ontvangt, wordt in dit addendum de &quot;Bezwaardatum&quot; genoemd. Als de organisator ervoor kiest om de overeenkomst te beëindigen als gevolg van een vervangende subprocessor, dan bevrijdt deze sectie 2 de organisator niet van zijn betaal- en/of terugbetaalverplichtingen jegens Eventbrite uit hoofde van de overeenkomst.<br><br>Zonder de andere rechten en rechtsmiddelen van Eventbrite te beperken betaalt de organisator, indien de organisator de overeenkomst op grond van deze sectie 2.4 beëindigt, onmiddellijk aan Eventbrite (1) alle aan Eventbrite toekomende en verschuldigde bedragen, inclusief, maar niet beperkt tot, verplichtingen om Eventbrite te betalen en/of terug te betalen voor toeslagen, sponsorbetalingen, voorschotten en/of uitbetalingen vooraf van evenementregistratietoeslagen, zoals in de overeenkomst gedefinieerd en alleen voor zover van toepassing op de organisator, (2) als de overeenkomst een minimumaantal tickets bevat dat de organisator moet verkopen, een minimumbedrag aan evenementregistratietoeslagen of Eventbrite-servicekosten die moeten worden verwerkt (waarbij elke dergelijke verkoop- of verwerkingsdrempel een &quot;Minimumdrempel&quot; is) en/of als er een vereiste is om Eventbrite dat gedeelte van de servicekosten te betalen die Eventbrite zou hebben ontvangen als een minimumdrempel was bereikt, gaat de organisator ermee akkoord Eventbrite een bedrag te betalen gelijk aan (x) het bedrag dat Eventbrite aan servicekosten zou hebben ontvangen als de minimumdrempel was bereikt, in elk jaar van de termijn tot aan de datum van deze beëindiging (waarbij de minimumdrempel evenredig is aan een eventueel gedeeltelijk jaar van de termijn), minus (y) het bedrag dat Eventbrite daadwerkelijk heeft ontvangen aan servicekosten die toerekenbaar zijn aan de verkoop van de organisator tijdens de termijn tot de datum van deze beëindiging; en (3) 80% van de verwachte toeslagen die Eventbrite tijdens de rest van de termijn zou hebben verdiend indien de overeenkomst niet was beëindigd met betrekking tot (x) evenementen die live op de site waren op de bezwaardatum en (y) eventuele toekomstige evenementen die in het kader van de overeenkomst werden overwogen en die gepland stonden om binnen negentig (90) dagen na de bezwaardatum live te gaan.</p> <h2 id="04">3. Grensoverschrijdende gegevensdoorgiften</h2> <p>3.1 De organisator gaat ermee akkoord dat Eventbrite in verband met het verlenen van de diensten, persoonsgegevens van consumenten naar diverse locaties kan doorgeven. Overdrachten worden gedaan in overeenstemming met wettelijk afdwingbare overdrachtsmechanismen waar vereist door toepasselijke Wetten inzake Gegevensbescherming. Het exclusieve overdrachtsmechanisme van Eventbrite voor gegevens die worden geëxporteerd uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bestaat uit het gebruik van <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">Modelcontractbepalingen</a>, die vooraf door Eventbrite zijn ondertekend voor de nalevingsadministratie van organisatoren. Voor overdrachten vanuit het Verenigd Koninkrijk heeft Eventbrite ook het UK SCC-addendum opgenomen in paragraaf 3.2 van dit DPA.</p> <p>3.2  Overdrachten uit het VK. Met betrekking tot vanuit het Verenigd Koninkrijk overgedragen Eventbrite-persoonsgegevens waarvoor de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (en niet de wetgeving in een rechtsgebied van de Europese Economische Ruimte) het internationale karakter van de overdracht beheerst, maakt het UK SCC Addendum deel uit van dit DPA en heeft het voorrang op de rest van dit DPA zoals uiteengezet in het UK SCC Addendum, tenzij het Verenigd Koninkrijk updates op het UK SCC Addendum uitgeeft, in welk geval het bijgewerkte UK SCC Addendum bepalend is. Voor de in deze bepaling gebruikte niet-gedefinieerde begrippen met een hoofdletter gelden de definities in het UK SCC-addendum. De organisator gaat hierbij akkoord met het UK SCC-addendum, dat door deze verwijzing is opgenomen in deze DPA en als volgt luidt:</p> <p style="margin-left: 40px;">i) In tabel 1 zijn de gegevens van de Partijen de Partijen zoals vermeld in Bijlage I van de <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">nieuwe EU SCC&#39;s</a> zoals uitgevoerd door de Partijen krachtens dit DPA.</p> <p style="margin-left: 40px;">ii) In tabel 2 zijn de goedgekeurde SCC&#39;s van de EU de <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">Nieuwe EU SCC&#39;s</a> zoals die door de Partijen krachtens dit DPA zijn uitgevoerd.</p> <p style="margin-left: 40px;">iii) In tabel 3 zijn Bijlage 1A en Bijlage 1B zoals vermeld in Bijlage I van de <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">Nieuwe EU SCC&#39;s</a> zoals door de Partijen krachtens dit DPA uitgevoerd.</p> <p style="margin-left: 40px;">iv) Tabel 3, Bijlage II is zoals uiteengezet in Bijlage II van de <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">nieuwe EU SCC&#39;s</a> zoals deze door de Partijen krachtens dit DPA zijn uitgevoerd.</p> <p style="margin-left: 40px;">v) In Tabel 4 kan elke partij dit DPA beëindigen zoals uiteengezet in sectie 19 van het UK SCC-addendum.</p> <p>3.3.  Overdrachten uit Zwitserland.<span style="font-size: 11.5pt; white-space: pre-wrap;"><span style=""><span style="color: #1e0a3c;"><span style="font-weight: 400;"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"> </span></span></span></span></span></span>Met betrekking tot vanuit Zwitserland doorgegeven Persoonsgegevens waarvoor het Zwitserse recht (en niet het recht in een jurisdictie van de Europese Economische Ruimte) het internationale karakter van de doorgifte beheerst, (i) worden verwijzingen naar de AVG in clausule 4 van de Nieuwe EU SCC&#39;s, voor zover wettelijk vereist, gewijzigd om in plaats daarvan te verwijzen naar de Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming of de opvolger daarvan, en omvat het begrip toezichthoudende autoriteit de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie; en ii) zoals aldus gewijzigd, zijn de Nieuwe EU-SCC&#39;s bij verwijzing hierin opgenomen en zijn zij van toepassing, maken zij deel uit van dit DPA en hebben zij voorrang op de rest van dit DPA voor zover er sprake is van conflicten.</p> <p>3.4.  Overdrachten uit de EER. Met betrekking tot Persoonsgegevens die uit de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, zijn de hierin opgenomen <a href="https://cdn.evbstatic.com/s3-s3/static/images/en_US/legal_policies/Eventbrite_Organizer_Standard_Contractual_Clauses.pdf" target="_blank">Nieuwe EU-SCC&#39;s</a> van toepassing en maken zij deel uit van dit DPA. In het geval van een conflict tussen een bepaling van de Nieuwe EU-SSC&#39;s en een bepaling van dit DPA, zullen de Nieuwe EU-SSC&#39;s voorrang hebben voor zover nodig voor de conflicten.</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact.