Skip Main Navigation

API-gebruiksvoorwaarden van Eventbrite

Eventbrite Logo

Geactualiseerd door Cortney N.

Laatst bijgewerkt: 3 april 2018

OPMERKING: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} om meer te weten te komen over het Juridisch beleid van Eventbrite.

1. Servicevoorwaarden en Jouw Acceptatie.

1.1 Acceptatie en Bereik. In deze API-gebruiksvoorwaarden ("API-gebruiksvoorwaarden") worden de voorwaarden en bepalingen uiteengezet voor het gebruik van de Eventbrite-API's en Content die beschikbaar is via de Eventbrite-API's. Niet-gedefinieerde termen met hoofdletters die hierin worden gebruikt, hebben de definities zoals uiteengezet in onze eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}. Door de Eventbrite-API's te gebruiken, ga je akkoord met deze API-gebruiksvoorwaarden zonder wijzigingen en sluit je een bindend contract met Eventbrite, dat van toepassing is wanneer en als je de Eventbrite-API's gebruikt. Als je niet akkoord gaat met de API-gebruiksvoorwaarden, mag je de Eventbrite-API's niet oproepen of gebruiken. 1.2 Opneming van informatie door middel van verwijzing. Deze API-gebruiksvoorwaarden en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen zijn ter aanvulling van en zijn opgenomen in de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} voor alle Eventbrite-gebruikers (“Servicevoorwaarden”) door middel van verwijzing. Lees de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} zorgvuldig door, want deze bevatten belangrijke bepalingen die onze relatie regelen, inclusief een bindende arbitragebepaling en kwijtschelding inzake groepsacties, een afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid. Niets in deze API-gebruiksvoorwaarden wordt geacht andere voorwaarden van de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} te wijzigen, op te heffen, aan te passen of te herroepen. In het geval van een conflict hebben de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} voorrang. 1.3 Wijzigingen. Eventbrite behoudt zich het recht voor om deze API-gebruiksvoorwaarden te wijzigen conform Sectie 21 van de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}.

2. API-licentie.

2.1 Licentie. Onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen in dit document, verleent Eventbrite je het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte recht van toegang tot en gebruik van de Eventbrite-API's om je Applicatie te ontwikkelen, testen en ondersteunen en om je integratie van de Eventbrite-API's in je Applicatie te distribueren of toegang ertoe te verlenen aan eindgebruikers van je Applicatie, in elk geval, (a) in overeenstemming met de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}, inclusief maar niet beperkt tot deze API-voorwaarden, en (b) in zoverre toegestaan door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen. Je bent niet gemachtigd om de stand-alone Eventbrite-API's te distribueren of toegang ertoe te verlenen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend, zijn voorbehouden door Eventbrite. 2.2 Beëindiging van licentie. Je mag de licentie en je toegang tot en gebruik van de Eventbrite-API's beëindigen door te stoppen met het gebruik van alle Eventbrite-API's en door je API-ontwikkelaarsaccount te sluiten. Eventbrite mag je toegang tot en gebruik van de Eventbrite-API's op elk moment beëindigen, met of zonder kennisgeving vooraf, (a) als jij de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}, inclusief maar niet beperkt tot deze API-gebruiksvoorwaarden, schendt; (b) jij de Eventbrite-API's misbruikt of verkeerd gebruikt; (c) het verlenen van toegang tot en gebruik van de Services in strijd zou zijn met lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen of Eventbrite bloot zou stellen aan wettelijke aansprakelijkheid, of (d) als Eventbrite een deel van de Eventbrite-API's conform deze API-gebruiksvoorwaarden opschort of beëindigt. Bij beëindiging: (1) alle rechten en licenties die aan jou zijn verleend, worden onmiddellijk beëindigd; (2) je vernietigt onmiddellijk (of naar keuze van Eventbrite retourneer je aan Eventbrite), alle Vertrouwelijke Eventbrite-informatie die je bezit of beheert; en (3) je moet alle Inhoud verwijderen die is opgeslagen op basis van je gebruik van de Eventbrite-API's en de vernietiging schriftelijk aan Eventbrite binnen 30 dagen bevestigen. De volgende secties van deze API-gebruiksvoorwaarden overleven elke beëindiging: 1.1 (Acceptatie en Bereik), 1.2 (Opname door verwijzing), 5 (Eigendom en Relatie van partijen) en 9 (Vertrouwelijkheid).

3. Jouw Verplichtingen en Beperkingen

3.1 Opslag van Content van de Site. Als algemene regel, mag je Content van de Site met betrekking tot toekomstige evenementen opslaan, maar je mag geen Content van de Site met betrekking tot evenementen die in het verleden hebben plaatsgevonden, opslaan. De enige uitzondering voor het opslaan van Content van de Site met betrekking tot evenementen in het verleden, is als een Gebruiker je expliciet toestemming heeft gegeven om Content van de Site met betrekking tot de afgelopen evenementen van die Gebruiker, te gebruiken en op te slaan. Dit betekent dat zonder expliciete toestemming van de Gebruiker, je geen locatiegegevens, ticketgegevens of andere Content van de Site met betrekking tot de afgelopen evenementen van die Gebruiker of andere afgelopen evenementen, mag opslaan. 3.2 Verplichte informatie. Als je Content van de Site met betrekking tot een evenementweergave weergeeft of beschikbaar maakt via je Applicatie, moet je Applicatie de titel van het evenement tonen alsook een rechtstreekse link naar de Eventbrite-webpagina die is gekoppeld aan dat evenement op de Services. De link mag geen 'nofollow'-attribuut bevatten en moet kunnen worden doorzocht door zoekmachines. 3.3 Merk. Je moet je eigen naam, bedrijfsnaam, logo's, handelsmerken of app-namen gebruiken met betrekking tot je Applicaties en niet de bedrijfsnaam, logo's, handelsmerken of app-namen van Eventbrite. Je bezit geen rechten of licentie om de Eventbrite-handelsmerken (zoals gedefinieerd in de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}) te gebruiken in verband met je Applicaties of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventbrite. Je Applicaties moeten duidelijk maken aan Gebruikers dat ze geen eigendom zijn van, niet zijn ontwikkeld of niet worden beheerd door Eventbrite. Heb je vragen, stuur ons te eblink{contacteren=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us}. Eventbrite kan openbaar naar je verwijzen als een licentiehouder van de Eventbrite-API's. We kunnen je naam en logo ook op onze Site en in ander marketing- of promotiemateriaal publiceren zonder aanvullende toestemming. 3.4 Verantwoordelijkheid. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je Applicatie en het gebruik van je Applicatie door Gebruikers. Dit betekent, onder andere, dat je verantwoordelijk bent voor het handhaven van je eigen gebruiksrechtovereenkomst en privacybeleid voor gebruikers van je Applicatie en voor de naleving van dit beleid. Je gebruiksrechtovereenkomst moet jou en de gebruikers van je Applicatie toestaan de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}, inclusief maar niet beperkt tot deze API-gebruiksvoorwaarden en het eblink{Privacybeleid=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=8478} van Eventbrite, na te leven. Je privacybeleid moet ten minste evenveel bescherming bieden voor Persoonsgegevens als het eblink{Privacybeleid=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=8478} van Eventbrite. Over het algemeen verwachten we dat je bewust en voorzichtig bent en geen misbruik maakt van de gegevens van onze Gebruikers. 3.5 Toegangslimiet. Er is een toegangslimiet en een beperking voor de gegevensvelden die per applicatie of service waarvoor de Eventbrite-API's worden gebruikt, worden weergegeven, en je gaat ermee akkoord dat je je te allen tijde zult houden aan die toegangslimiet en beperking voor de gegevensvelden. De toegangslimiet is 1000 aanroepen per uur voor elk OAuth-token. Deze toegangslimieten en beperkingen zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen naar goeddunken van Eventbrite, en zijn onmiddellijk van kracht wanneer ze worden gepubliceerd. Je gebruik van methoden om de toegangslimiet of beperking voor gegevensvelden te ondermijnen, is een schending van deze API-gebruiksvoorwaarden. 3.6 Andere Beperkingen. Niettegenstaande de licentie die is toegekend onder Sectie 2.1, ga je er hierbij mee akkoord het volgende niet te doen: (a) de Eventbrite-API's gebruiken om je Applicatie te ondersteunen als Content in je Applicatie Sectie 18 van de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477} of eblink{Community-richtlijnen=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=26182} schendt; (b) de Eventbrite-API's gebruiken op een manier of met een doel die wetten of regels schendt (inclusief maar niet beperkt tot wetten en regels met betrekking tot de verkoop of doorverkoop van tickets, wat betreft licentievereisten, maxima of grenzen aan ticketprijzen, of anderszins) of rechten van personen (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten), of die op welke manier dan ook niet overeenstemt met de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}, inclusief maar niet beperkt tot het eblink{Privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} en deze API-gebruiksvoorwaarden; (c) de Eventbrite-API's gebruiken om een cruciale applicatie uit te voeren waarbij mensenlevens of eigendommen op het spel staan; (d) de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Eventbrite-API's geheel of gedeeltelijk (behalve dat deze beperking niet van toepassing zal zijn tot de beperkte mate waartoe restricties op reverse-engineeren worden verboden door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen) reverse-engineeren, demonteren of decompileren, of anderszins proberen deze te ontdekken; (e) de Eventbrite-API's of Content van de Site verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken op stand-alone basis of voor timesharing, servicebureaudoeleinden of andere commerciële doeleinden voor direct commercieel of geldelijk gewin (in tegenstelling tot indirect commercieel of geldelijk gewin dat is gekoppeld aan de ondersteuning van je Applicatie); (f) eigendomskennisgevingen of -etiketten op of in de Eventbrite-API's of Content van de Site verwijderen of wijzigen; (g) deelnemen aan enige activiteit die de Diensten belemmert of verstoort; (h) de Eventbrite-API's gebruiken op een manier die niet voldoet of niet overeenkomt met de Eventbrite-API-documentatie op eblink{https://www.eventbrite.nl/developer/v3=>https://www.eventbrite.nl/developer/v3/}; of (i) de Eventbrite-API's gebruiken in of voor de ontwikkeling van een product dat of service die concurreert met producten of diensten die door Eventbrite worden aangeboden.

4. Beveiliging en Privacy.

4.1 Overzicht. Eventbrite vindt de bescherming en privacy van zijn Gebruikers belangrijk. Daarom hebben we bepaalde minimumvereisten op het gebied van beveiliging en privacy ingesteld waaraan je Applicaties moeten voldoen. Deze worden hieronder nader beschreven: 4.2 Kennisgeving en Toestemming van de Gebruiker verkrijgen. Je Applicatie moet een gebruikersovereenkomst en privacybeleid omvatten dat je gebruikers moeten accepteren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Je privacybeleid beschrijft nauwkeurig de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens en moet anderszins voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Je verkrijgt, en jij alleen bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande, duidelijke, uitdrukkelijke toestemming van iedere Eventbrite-gebruiker wiens Content je gebruikt via de Eventbrite-API's, waarmee je gemachtigd bent, voor zover van toepassing, (i) toegang te krijgen tot de Eventbrite-account(s) van zulke Gebruikers, (ii) Content van zulke account(s) op te halen, op te slaan en te gebruiken, en (iii) informatie te schrijven naar zulke account(s). De mededeling waarin je om dergelijke toestemming vraagt, moet specifiek zijn wat betreft elk doel waarvoor je elk type Content opent, ophaalt, opslaat, gebruikt en schrijft. Je zult je te allen tijde strikt aan de reikwijdte van de uitdrukkelijk verleende toestemming houden, met betrekking tot Content die je via dergelijke Gebruikersaccount(s) verkrijgt. Je verwijdert alle Inhoud voor die Gebruikers die de toestemming hebben ingetrokken. 4.3 Contact en Medewerking. Je moet redelijkerwijs beschikbaar zijn voor Eventbrite voor vragen of opmerkingen over beveiliging. Je kunt de naam van je contactpersoon wijzigen door je aan te melden voor een nieuwe applicatiecode, de bijgewerkte contactgegevens op te geven en de nieuwe applicatiecode te gebruiken in plaats van je bestaande eblink{code=>https://www.eventbrite.nl/myaccount/apps/}. Als we je niet kunnen bereiken of als we vinden dat we door de omstandigheden direct actie moeten ondernemen, kunnen we je toegang tot de Eventbrite-API's opschorten gedurende een beveiligingsprobleem zonder andere rechten of verhaalmiddelen die we tot onze beschikking hebben, te beperken. 4.4 Virusvoorzorgsmaatregelen. Je gaat ermee akkoord dat je Applicatie en bijbehorende documenten en andere materialen die je aan Eventbrite biedt, eerst door jou worden gecontroleerd met volgens internetindustriestandaarden up-to-date antivirus- en antiwormsoftware voordat deze worden geïntroduceerd in de Services, en dat je niet bewust of uit nalatigheid virussen, wormen of andere computercode, bestanden of programma's introduceert die de functionaliteit van de Services verstoren, beschadigen of beperken. 4.5 Industriestandaarden. Je garandeert dat je netwerken, besturingssysteem en software van webserver(s), routers, databases en computersystemen (tezamen de "Systemen") correct geconfigureerd zijn om op een veilige manier je Applicatie uit te voeren en Content op te slaan. Je Applicatie moet redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om de persoonlijke informatie van je gebruikers te beschermen. Je mag geen Systemen ontwerpen of selecteren om de bovenstaande verplichtingen te vermijden. 4.6 Rapportage. Je moet een gebrek aan beveiliging of inbreuk in de Systemen die onze Site, Content van de Site, Services of Eventbrite-API's beïnvloeden of in gevaar brengen, direct via e-mail rapporteren aan Eventbrite op: eblink{contacteren=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us}. Je werkt met Eventbrite om eventuele beveiligingsgebreken snel te verhelpen. In geval van een dergelijk gebrek aan beveiliging of inbreuk, werk je met ons samen om verklaringen (bijv. persberichten, blogs, prikborden, enz.) af te leggen met betrekking tot het voorval. 4.7 Beveiligingsevaluaties. Eventbrite heeft het recht om naar eigen goeddunken documentatie die is gekoppeld aan je Applicatie, je Systemen en je naleving van deze Sectie 4, te controleren en evalueren. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd tijdens normale kantooruren op een manier waarbij normale bedrijfsactiviteiten niet wezenlijk worden verstoord. Je zal (op eigen kosten) zwakke plekken in de beveiliging die Eventbrite heeft vastgesteld op basis van dergelijke controles en evaluaties, onmiddellijk verhelpen. Vervolgens stel je Eventbrite schriftelijk op de hoogte dat de zwakke plek in de beveiliging is verholpen, samen met een beschrijving van de genomen actie(s). Als een evaluatie een wezenlijke inbreuk op deze veiligheidsbepalingen blootlegt, betaal je Eventbrite terug voor de redelijke kosten van de evaluatie. 4.8 Eventbrite als Gegevensverwerker. Organisators kunnen mogelijk applicaties integreren die zijn ontwikkeld door derden en Eventbrite gebruiken om persoonlijke gegevens te verwerken. Als je een Applicatie voor organisators en andere Gebruikers ontwikkelt om Eventbrite te helpen bij het exporteren, maken of anderszins verwerken van Eventbrite-gegevens in je Applicatie, begrijp je dat Eventbrite handelt als een gegevensverwerker en ga je akkoord met het eblink{Addendum voor gegevensverwerking voor verwerkers en subverwerkers=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=41391}.

5. Eigendom en Relatie tussen Partijen.

5.1 Content van de Site. Tussen jou en Eventbrite, bezit Eventbrite alle rechten, titels en belangen (inclusief zonder beperking alle intellectuele eigendomsrechten) in en op (i) de Eventbrite API's, en alle uitvoerbare bestanden van de API's; (ii) de Content van de Site; en (iii) de Services (tezamen de "Eventbrite-materialen"). Met uitzondering van de licenties die uitdrukkelijk in deze API-gebruiksvoorwaarden worden verleend, verleent Eventbrite je geen enkele rechten, titels of belangen in de Eventbrite-materialen. Je gaat ermee akkoord de acties te nemen die Eventbrite redelijkerwijs van je kan vragen om de rechten van Eventbrite op de Eventbrite-materialen te implementeren, perfectioneren of bevestigen. Alle suggesties voor correcties, wijzigingen en aanpassingen van de Services en andere feedback (inclusief maar niet beperkt tot citaten van geschreven of mondelinge feedback), informatie en rapporten die door jou aan Eventbrite zijn verstrekt (tezamen “Feedback”); en alle verbeteringen, updates, wijzigingen of verbeteringen, gemaakt, gecreëerd of ontwikkeld door Eventbrite of anderszins gerelateerd aan Feedback (tezamen "Revisies"), zijn onderhevig aan Sectie 25 van de eblink{Servicevoorwaarden=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8477}.. 5.2. Je Content en Je Applicatie. Je verklaart en garandeert aan Eventbrite dat het gebruik van jouw bedrijf, organisatie, of productnaam en/of logo ("Jouw Content") en je Applicatie door Eventbrite en zijn Gebruikers de rechten van derden (bijv. enige intellectuele of andere eigendomsrechten), of enige toepasselijke wetgeving, niet zal schenden. Je verleent Eventbrite hierbij een betaalde, royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepbare, sublicentieerbare machtiging en licentie, volgens al je intellectuele eigendomsrechten, om je Applicatie en de bijbehorende inhoud te kopiëren, te gebruiken, uit te voeren en weer te geven om je Applicatie onder gebruikers te promoten, demonstreren en beschikbaar te maken. Je mag geen openbare aankondigingen doen betreffende je gebruik van de Eventbrite API's die een partnerschap met Eventbrite suggereren, zonder voorafgaande controle en schriftelijke toestemming door Eventbrite, naar eigen goeddunken van Eventbrite. Na beëindiging van de licentie die in Sectie 2.1 aan jou is verleend en op schriftelijk verzoek van jou, zal Eventbrite redelijke inspanningen leveren, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Eventbrite, om alle referenties en links naar je Applicatie uit de Services te verwijderen.

6. Geen exclusiviteit.

Jij erkent en gaat ermee akkoord dat deze API-gebruiksvoorwaarden en de licentie en andere rechten die hierin verleend worden, geen exclusieve relatie tussen jou en Eventbrite creëren. Eventbrite kan applicaties ontwikkelen, of anderen aannemen of toestemming geven om dit te doen, die hetzelfde zijn als of lijken op jouw Applicatie voor elk doel, inclusief zonder beperking, commerciële doelen.

7. Ondersteuning.

Eventbrite behoudt zich het recht voor aspecten van de Eventbrite API's op elk moment te wijzigen, op te schorten of te staken, inclusief de beschikbaarheid van Eventbrite API's.

8. Toeslagen en betalingen.

Eventbrite behoudt zich het recht voor toeslagen in rekening te brengen voor gebruik van of toegang tot de Eventbrite-API's in de toekomst, naar eigen goeddunken van Eventbrite. Als Eventbrite besluit kosten in rekening te brengen voor Eventbrite-API's, ben je niet verplicht dergelijke Eventbrite-API's te blijven gebruiken.

9. Vertrouwelijkheid.

"Vertrouwelijke informatie van Eventbrite" wil zeggen alle niet-openbare Eventbrite-informatie die de Eventbrite-API's betreft, en alle informatie die door Eventbrite schriftelijk is aangeduid met "Vertrouwelijk" of een soortgelijke aanduiding. Zonder enige rechten of licentie te verlenen, gaat Eventbrite ermee akkoord dat Vertrouwelijke informatie van Eventbrite geen informatie omvat die (i) algemeen beschikbaar is of wordt (zonder handelen of onjuist handelen van jou kant) voor het publiek, of (ii) in jouw bezit was of bij jou bekend was zonder beperking vóór ontvangst van Eventbrite, of (iii) rechtmatig aan jou bekend is gemaakt door een derde partij zonder beperking, of (iv) onafhankelijk door jou is ontwikkeld zonder gebruik van enige Vertrouwelijke informatie van Eventbrite. Daarnaast zul je geen Vertrouwelijke Informatie van Eventbrite bekend maken aan derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventbrite, behalve in gevallen waarin je redelijkerwijs vaststelt dat je dit moet doen vanwege een Wettelijk Vereiste, mits je redelijke pogingen doet om bekendmaking te beperken, en om vertrouwelijke behandeling of een conservatoir bevelschrift te verkrijgen en Eventbrite toestaat deel te nemen aan de procedure (tot de mate toegestaan door het Wettelijk Vereiste). In het kader van deze Overeenkomst betekent "Wettelijk vereiste" alle wetten, regels, bepalingen, orders, dagvaardingen, schriftelijke vragen, verzoeken tot openbaring of andere wettelijke vereisten van een overheidsinstelling. Je zult je ontwikkelaarswachtwoorden of andere referenties niet aan derden bekendmaken, en je zult Vertrouwelijke informatie van Eventbrite alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze uitdrukkelijk is onthuld.

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.