Skip Main Navigation

Beleid voor Handelsmerken en Auteursrechten van Eventbrite

Eventbrite LogoUpdated by Antwonne D

Laatst bijgewerkt: 3 april 2018

OPMERKING: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} om meer te weten te komen over het Juridisch beleid van Eventbrite.

<h2 id="01">1. Ons beleid.</h2> <p><b>1.1 Intellectueel eigendom bij Eventbrite.</b><br><br>Eventbrite neemt intellectuele eigendomsrechten serieus. Daarom hebben we een eenvoudig proces opgezet om klachten te verwerken betreffende vermeende inbreuk van bepaalde intellectuele eigendommen van derden op het Eventbrite-platform. Dit proces dekt vermeende inbreuk van auteursrechten (bijv. geschreven tekst, foto&#39;s, geluidsopnames en videoclips) en merkrechten/dienstmerken (bijv. logo&#39;s, slogans en namen die goederen of services identificeren). Niet-gedefinieerde termen met een hoofdletter in deze overeenkomst zijn wel gedefinieerd in de Servicevoorwaarden.<br><br><b>1.2 Content van derden.</b><br><br>Alle informatie, gegevens, tekst, redactionele content, ontwerpelementen, look en feel, opmaak, graphics, afbeeldingen, foto&#39;s, video&#39;s, muziek, geluiden en andere content betreffende een evenement op de Services wordt geplaatst door Organisators, Klanten en andere derde partijen en niet door Eventbrite (tezamen &#39;Content van derden&#39;).<br><br><b>1.3 Doel.</b><br><br>In het volgende beleid wordt het proces uiteengezet waarmee een derde partij die van mening is dat zijn merk- en/of auteursrechten worden geschonden door Content van Derden, Eventbrite kan vragen dergelijke vermeend inbreukmakende Content van Derden te verwijderen.</p> <h2 id="02">2. Content van Derden verwijderen en opnieuw plaatsen.</h2> <p><b>2.1 Vermeend inbreukmakende content laten verwijderen.</b><br><br>Als je te goeder trouw van mening bent dat Content van Derden die Eventbrite beschikbaar maakt in verband met de Services, inbreuk maakt op jouw auteurs- of merkrechten, kun jij (of je agent) ons een verwijderingsverzoek voor die Content van Derden sturen of ons vragen de content te blokkeren. Je verwijderingsverzoek moet de volgende informatie bevatten zodat Eventbrite actie kan ondernemen:</p> <ol start="1" style="list-style-type: lower-alpha;"><li>Informatie die Eventbrite in staat stelt contact met je op te nemen (d.w.z. naam en adres, telefoonnummer en/of e-mailadres);</li><li>Voldoende informatie om de auteursrechtelijk beschermde werken of de handelsmerken die naar vermeend worden geschonden, te identificeren, inclusief registratienummer en registratiekantoor indien van toepassing;</li><li>Voldoende informatie om het vermeend inbreukmakende materiaal te identificeren en te vinden, alsook de internetlocatie (d.w.z. URL-adres);</li><li>Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van de Content van Derden op Eventbrite niet is toegestaan door de eigenaar van de Content, zijn agent of de wet;</li><li>Een verklaring van de juistheid van het verwijderingsverzoek, en op straffe van meineed, een verklaring dat jij de eigenaar bent van het vermeend inbreukmakende materiaal of dat jij gerechtigd bent om namens een dergelijke eigenaar te handelen; en</li><li>Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die het verwijderingsverzoek indient.</li></ol> <p>De eenvoudigste en efficiëntste manier om een geschreven verwijderingsverzoek in te dienen is de inbreuk te melden bij ons Inhoudsbeleid en moderatieteam, dat onze DMCA/Merkenagent is, <a href="https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7500" target="_self">hier</a>. De snelste manier om vermeende inbreuk van auteursrechten en/of handelsmerken te melden is dit verzoek in te dienen.<br><br><b>2.2 Aansprakelijkheid.</b><br><br>Wanneer je een verwijderingsverzoek indient, is de verstrekte informatie meestal onderhevig aan het Privacybeleid van Eventbrite, maar ga je er wel mee akkoord dat Eventbrite kopieën van dergelijk verwijderingsverzoek aan de vermeende inbreukmaker mag verstrekken, waaronder je naam, en dat de vermeende inbreukmaker contact met je mag opnemen om de vermeende inbreuk te bespreken. Daarnaast zul je aansprakelijk zijn voor alle schade (inclusief kosten en advocatenkosten) opgelopen door Eventbrite of de vermeende inbreukmaker in het geval je het welbewust en wezenlijk ten onrechte doet voorkomen alsof de Content van Derden inbreuk maakt (met inachtneming van auteursrechtelijk verweer (zoals eerlijk gebruik) en uitzonderingen). Als je niet zeker weet of het materiaal dat je wilt melden, inbreuk maakt, moet je contact opnemen met een advocaat voordat je een verwijderingsverzoek indient. Eventbrite kan je geen juridisch advies geven of je wel of niet gerechtigd bent een verwijderingsverzoek in te dienen.<br><br><b>2.3 Verwijderen</b>.<br><br>Bij ontvangst van een geldig en volledig ingevuld verwijderingsverzoek dat een inbreuk op auteurs- of merkrechten identificeert, zal Eventbrite het vermeend inbreukmakende materiaal verwijderen of de toegang hiertoe blokkeren, en de vermeend inbreukmakende partij hiervan op de hoogte stellen.<br><br><b>2.4 Content die geen inbreuk maakt, opnieuw plaatsen.</b><br><br>Als Eventbrite je materiaal van de Services heeft verwijderd, kun je dit het snelste opnieuw plaatsen door de vermeend inbreukmakende delen weg te halen. In de meeste gevallen staan we gebruikers alleen toe materiaal dat naar aanleiding van een verwijderingsverzoek is verwijderd, opnieuw te plaatsen als de klagende partij de klacht intrekt.<br><br><b>2.5 Meldingsadres.</b><br><br>Als je het verwijderingsverzoek niet elektronisch wilt invullen en indienen, kun je het schriftelijk indienen op het onderstaande adres. Dit is het adres van onze agent voor de Digital Millennium Copyright Act.<br><br>Eventbrite, Inc.<br>535 Mission Street<br>8th Floor<br>San Francisco, CA 94105, VS<br>Attn: Eventbrite, Inc. legal, DMCA/Trademark Agent</p>

Heb je nog steeds vragen? Neem Contact.