Skip Main Navigation

EU-US Privacy Shield Framework

Eventbrite Logo

Geactualiseerd door Antwonne D.

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2019

EU-US en Swiss-US Privacy Shield Framework

Wij, Eventbrite, Inc. zetten ons in om jouw privacy te beschermen. In deze Kennisgeving worden de privacyprincipes uiteengezet die wij volgen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland naar de Verenigde Staten, inclusief persoonsgegevens die we ontvangen van personen die in de EER, het VK of Zwitserland wonen en onze websites en mobiele sites of apps bezoeken en/of die een van onze diensten gebruiken of anderszins met ons ("jou") communiceren. Wij houden ons aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework (samen het "Privacy Shield") zoals uiteengezet door de Europese Commissie en de Department of Commerce van de VS betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie, het VK en Zwitserland. Eventbrite, Inc. heeft gecertificeerd dat het de Beginselen van het Privacy Shield naleeft voor Kennisgeving, Keuze, Verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, Beveiliging, Gegevensintegriteit en Doelbinding, Toegang en Beroep, Handhaving en Aansprakelijkheid. Teneinde naleving van het Privacy Shield af te dwingen, is Eventbrite, Inc. onderworpen aan de opsporings- en handhavingsinstanties van de Federal Trade Commission van de VS. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar de Privacy Shield-website van het Amerikaanse Department op: eblink{https://www.privacyshield.gov=>https://www.privacyshield.gov}. Als je onze certificering in de Privacy Shield-lijst wilt bekijken, ga dan naar de zelfcertificeringslijst voor Privacy Shield van het Amerikaanse Department of Commerce op: eblink{https://www.privacyshield.gov/list=>https://www.privacyshield.gov/list}.

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen en gebruiken

In ons online eblink{privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478} wordt beschreven welke categorieën persoonsgegevens wij kunnen ontvangen in de Verenigde Staten, evenals de doeleinden waarvoor we deze persoonlijke gegevens gebruiken. We verwerken persoonsgegevens alleen op manieren die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor we ze verzamelen, of de doeleinden waarvoor jij later toestemming geeft. Voordat we jouw persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor jij later toestemming hebt gegeven, geven we jou de kans om dit te weigeren ("opt-out"). Wij volgen redelijke procedures om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, betrouwbaar zijn voor het bedoelde gebruik evenals accuraat, volledig en actueel.

Gegevensoverdracht naar derden

Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders: We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens Eventbrite persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder andere onze marketingbureaus, databaseserviceproviders, serviceproviders voor back-up en disaster recovery en e-mailserviceproviders. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies. Als wij jouw persoonsgegevens in de Verenigde Staten hebben ontvangen en die informatie vervolgens overdragen naar een derde vertegenwoordiger of serviceprovider voor verwerking, blijven wij ervoor verantwoordelijk dat een dergelijke derde vertegenwoordiger of serviceprovider jouw persoonsgegevens verwerkt volgens de standaard vereist door onze Privacy Shield-verplichtingen. Bedrijven in de Eventbrite-groep: Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze kennisgeving. Zakenpartners: We verstrekken ook informatie aan onze channel partners, zoals distributeurs en wederverkopers om aan product- en informatieverzoeken te voldoen, en om klanten en mogelijke klanten van informatie over Eventbrite en zijn producten en diensten te voorzien. Bedrijfsoverdrachten: Terwijl ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. Openbaar maken voor nationale veiligheid of wetshandhaving: In bepaalde omstandigheden moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens openbaar maken om te voldoen aan een geldig verzoek van openbare instanties, inclusief om te voldoen aan vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving. Organisators: Wanneer je tickets koopt, je registreert of een donatie geeft voor een evenement of bijbehorende inzamelpagina op of via onze diensten, verstrekken wij de persoonsgegevens die jij hebt ingevoerd voor het betreffende evenement of de bijbehorende inzamelpagina aan de Organisators hiervan. Facebook en andere verbindingen met derden: Je kunt jouw Eventbrite-account koppelen aan je accounts bij diensten van derden, zoals Facebook. In dat geval kunnen we conform de bepalingen in deze Kennisgeving informatie met betrekking tot jouw account verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Juridische vereisten: We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling, of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in verband met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Diensten of het publiek, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid. We proberen openbaarmaking van persoonsgegevens voor zover redelijk haalbaar tot een minimum te beperken, omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid bij verdere doorgifte aan derden. Raadpleeg voor meer informatie over het openbaar maken van jouw persoonsgegevens ons online eblink{privacybeleid=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=8478}.

Beveiliging

Wij handhaven redelijke en gepaste beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te beschermen in overeenstemming met het Privacy Shield.

Toegangsrechten

Je kunt het recht hebben om persoonsgegevens die wij van jou hebben te bekijken en ons te verzoeken deze te corrigeren, wijzigen of verwijderen als deze onjuist zijn of in strijd met het Privacy Shield zijn verwerkt. In sommige gevallen kunnen deze toegangsrechten niet van toepassing zijn, zoals waar het verlenen van toegang gezien de omstandigheden onredelijk bezwarend of duur zou zijn, of waar het de rechten schendt van iemand anders dan de persoon die om toegang heeft gevraagd. Als je om toegang wilt vragen, of om correctie, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je een schriftelijk verzoek indienen. Zie hieronder voor contactgegevens. Wij kunnen je om specifieke informatie vragen om je identiteit vast te stellen. In sommige gevallen kunnen we een redelijk bedrag in rekening brengen voor toegang tot jouw informatie.

Jouw keuzen

Je kunt persoonlijke gegevens wijzigen of een account annuleren door contact op te nemen met eblink{Eventbrite Support=>https://www.eventbrite.nl/support/contact-us}. Je kunt je ook afmelden voor onze marketingberichten door de instructies te volgen of het afmeldmechanisme in de e-mail te gebruiken. Je kunt ook jouw e-mailvoorkeuren in de Accountinstellingen updaten.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten over het gebruik of de openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@eventbrite.nl. We zullen klachten of geschillen betreffende het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen binnen 45 dagen na ontvangst van je klacht. Wij hebben verder toegezegd dat wij zullen samenwerken met het panel van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en de eblink{Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissari=>https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/task.html} en hun advies zullen volgen bij het oplossen van Privacy Shield-klachten die we niet direct met jou naar wens kunnen oplossen. eblink{Hier=>http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm} vind je de contactgegevens voor de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Onder bepaalde omstandigheden, die in meer detail zijn beschreven op de eblink{Privacy Shield-website=>https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint}, kun je een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Contact opnemen

Mocht je vragen hebben over deze Kennisgeving of een verzoek willen indienen om persoonsgegevens in ons bezit te bekijken, updaten, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen via privacy@eventbrite.nl of een brief sturen naar: Eventbrite, Inc. T.a.v. Legal Department 155 5th St. 7th Floor San Francisco, CA 94103, VS Verenigde Staten Veranderingen in deze Kennisgeving Wij behouden ons het recht voor deze Kennisgeving van tijd tot tijd te veranderen in overeenstemming met de vereisten van het Privacy Shield.

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.