Skip Main Navigation

Handelsovereenkomst van Eventbrite

Eventbrite Logo

Geactualiseerd door Antwonne D.

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2019

OPMERKING: Kijk eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/l/LegalTerms} voor meer informatie over de juridische termen die Eventbrite gebruikt.

Handelsovereenkomst

Deze Handelsovereenkomst en de hierin opgenomen rechten en verplichtingen zijn ter aanvulling van en zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden van Eventbrite door middel van verwijzing. Niets in deze Handelsovereenkomst zal worden geacht andere voorwaarden van de Servicevoorwaarden te wijzigen, op te heffen, aan te passen of te herroepen. Lees deze Handelsovereenkomst aandachtig door: deze bevat belangrijke informatie over betalings- en restitutievoorwaarden, evenementverboden, rechten die jij ons verleent en andere rechten, verklaringen en aansprakelijkheden. Verder zijn alle voorwaarden hierin onderworpen aan de voorwaarden voor geschillenbeslechting, en onderworpen aan alle andere voorwaarden van de Servicevoorwaarden, inclusief de arbitragebepalingen uiteengezet in Sectie 9 van de Servicevoorwaarden. We raden je aan deze voorwaarden te lezen, omdat deze van invloed kunnen zijn op jouw rechten.

1. Wie we zijn.

1. Wie we zijn. 1.1 Eventbrite. Welkom bij Eventbrite! Wij zijn een ticket- en registratieplatform dat zich toelegt op het samenbrengen van de wereld door live-ervaringen. Via ons platform, onze mobiele apps en diensten kunnen mensen over de hele wereld evenementen maken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren. 1.2 De Diensten. De producten, functies en aanbiedingen van Eventbrite zijn beschikbaar (a) online via verschillende Eventbrite-eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot, Eventbrite, Eventbrite Communities, Eventbrite Music, Eventbrite Venue, Lanyrd, Rally, Ticketea, Ticketfly, nvite ("Site(s)"); (b) buiten het platform, inclusief maar niet beperkt tot, RFID, toegangsbeheer, sponsoring en marketing of distributiediensten; en (c) via mobiele applicaties, webpagina's, interfaces voor applicatieprogrammering en subdomeinen ("Applicaties"). Naar (a), (b) en (c) wordt gezamenlijk verwezen als "Eventbrite-eigendommen" of onze "Diensten". Eventbrite is een Delaware-bedrijf met zijn hoofdkantoor op 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147 (“Eventbrite,” “ons”, “we/wij” of “onze”). Wanneer in deze Handelsovereenkomst "Eventbrite", "wij", "ons" of "onze" wordt vermeld, verwijst dit naar Eventbrite, Inc. en zijn Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en elk van zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeurs, agenten, partners en werknemers. Een "Gelieerde onderneming" van een entiteit betekent een persoon of entiteit die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met, een dergelijke entiteit, ongeacht of dit vanaf de datum van jouw instemming met deze Handelsovereenkomst of daarna is. In het kader van deze Overeenkomst betekent "zeggenschap" eigendom van of zeggenschap, direct of indirect, over meer dan 20% van het uitstaande stemgerechtigde aandelenkapitaal van een entiteit of anderszins de bevoegdheid bezitten om het management en beleid van een entiteit te sturen. Gelieerde ondernemingen van Eventbrite zijn zonder beperking, Eventbrite Argentina, Eventbrite Brazil en Eventbrite US, en ook Ticketea, Ticketfly, Inc. en TSTM Group Limited. 1.3 Organisators en consumenten. Wanneer we in deze Handelsovereenkomst de term "Organisator" gebruiken, bedoelen we de evenementmakers die de Diensten gebruiken om evenementen te maken, weer te geven of promoten voor consumenten die onze Diensten gebruiken (a) om informatie te vinden over of tickets te kopen voor evenementen van Organisators ("Consumenten") of (b) om wat voor reden dan ook. Organisators, Consumenten en derden die onze Diensten gebruiken, worden in deze Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als "Gebruikers", "je", "jij", "jou" of "jouw".

2. Onze Handelsovereenkomst.

2.1 Doel. In het volgende beleid worden de voorwaarden en bepalingen uiteengezet waaronder Organisators de Diensten kunnen gebruiken om evenementen aan te maken, te promoten en/of verkoopopbrengsten te innen voor een evenement waarvoor tickets en/of registraties worden verkocht (deze 'Handelsovereenkomst'). Door de Servicevoorwaarden te accepteren, ga je akkoord met de voorwaarden van deze Handelsovereenkomst zonder wijzigingen en sluit je een bindend contract met Eventbrite, dat van toepassing is wanneer en als je de Diensten gebruikt om evenementen aan te maken, te promoten en/of verkoopopbrengsten te innen voor een evenement waarvoor tickets en/of registraties worden verkocht.

3. Aanvullende registratie-informatie.

3.1 Aanvullende informatie. Als deel van het maken van een betaald evenement of op elk moment na het maken, kan Eventbrite je vragen aanvullende informatie op te geven (naast de informatie die is vereist om je te registreren voor de Diensten) over jezelf, de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing) en de voornaamste/uiteindelijk gerechtigden van de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing) (tezamen "Aanvullende registratiegegevens"). De Aanvullende registratiegegevens kunnen bijvoorbeeld je huidige adres, DBA-namen (Doing Business As), beschrijving van producten, websiteadres, bankrekening of andere rekeninggegevens, fiscale identificatienummers, geboortedatum, paspoort- of rijbewijsnummer, land van herkomst, exemplaren van identificatiedocumenten en andere persoonlijke gegevens omvatten. Deze informatie kan worden gebruikt om je identiteit, de geldigheid en/of rechtsgeldigheid van je transacties te verifiëren en/of of je in aanmerking komt om de Diensten te gebruiken voor betaalde evenementen. Je gaat ermee akkoord: (a) deze informatie op een tijdige, juiste en volledige manier te leveren en (b) deze informatie te onderhouden en direct bij te werken om ervoor te zorgen dat deze altijd accuraat en volledig is. 3.2 Toestemming voor openbaarmaking. De Organisator gaat ermee akkoord dat het Eventbrite is toegestaan om Registratiegegevens (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden), Aanvullende registratiegegevens en informatie met betrekking tot je evenementen en transacties op de Diensten te delen met onze Betalingsverwerkingspartners (zoals hieronder gedefinieerd), de Creditcardprogramma's (zoals hieronder gedefinieerd) en Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen (zoals hieronder beschreven) en met je bank of andere financiële instelling, in elk geval in zoverre dergelijke derden bij je transacties of evenementen zijn betrokken. Daarnaast geef je Eventbrite toestemming om je Registratiegegevens en Aanvullende registratiegegevens te verifiëren en een due diligence voor je uit te voeren via derden, waaronder externe kredietinstellingen. 3.3 Niet-verstrekken. We behouden ons het recht voor om je Eventbrite-account op te schorten of om bedragen in te houden die we je verschuldigd zijn als we naar redelijkheid vermoeden dat je Registratiegegevens of Aanvullende registratiegegevens onjuist zijn of als je niet alle Registratiegegevens of Aanvullende registratiegegevens binnen de gevraagde perioden levert.

4. Betalingen en uitbetalingen; Betaalproces.

4.1 Overzicht. (a) Betalingen en uitbetalingen. Er zijn twee typen betalingsverwerkingsopties die Organisators kunnen kiezen om verkoopopbrengsten te innen voor evenementen waarvoor ze aan Consumenten tickets of registraties verkopen: (i) "Gefaciliteerde betalingsverwerking" of "FPP"', waarbij Organisators direct alle verkoopopbrengsten ontvangen (voor de duidelijkheid, inclusief zonder beperking, nominale ticketprijs, Eventbrite-servicetoeslagen, Eventbrite-toeslagen voor betalingsverwerking, belastingen en royalty's) van de verkoopt van ticket, registraties en merchandise (of andere items) en donaties die worden gevraagd via de Diensten (tezamen "Evenementregistratietoeslagen") met betalingsservices van derden, zoals PayPal®; en (ii) "Eventbrite-betalingsverwerking", "EPP" of de "EPP-service", waarbij Eventbrite fungeert als de gelimiteerde vertegenwoordiger van de Organisator voor betalingen met als doel het verwerken van Evenementregistratietoeslagen via zijn Betalingsverwerkingspartners (zoals hieronder beschreven). (b) De rol van Eventbrite. Om alle twijfels weg te nemen, zal Eventbrite geen financiële diensten zoals bankactiviteiten, het in ontvangst nemen van deposito's, opgeslagen waarde of verzekeringen bieden aan een Organisator, behalve, voor Organisators die EPP kiezen, fungeren als een gelimiteerde vertegenwoordiger voor betalingen zoals hieronder beschreven. Voor het bieden van de EPP-service gebruikt Eventbrite externe gateways, betalingsverwerkers, handelaarwervers en/of handelaar wervende banken waarmee we relaties hebben (tezamen "Betalingsverwerkingspartners') en zowel Organisators als Eventbrite zijn onderworpen aan de regels en bepalingen van zulke Betalingsverwerkingspartners. Bovendien moet je om deel te nemen aan de EPP-service in bepaalde gevallen een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten met onze Betalingsverwerkingspartners (de "Betalingsverwerkingsovereenkomst"). Voor het gemak toont Eventbrite je een saldo van opbrengsten voor je evenementen in je Eventbrite-account, maar dat saldo weerspiegelt slechts het bedrag aan Evenementregistratietoeslagen dat is geïnd door een externe betalingsservice (FPP) of door onze Betalingsverwerkingspartners (EPP), en in het geval van EPP, staat het alleen voor een algemene concurrente vordering tegen Eventbrite en geen oppotmiddel of een deposito/huidige rekening. (c) Bevestigingen. Als een bestelling wordt geplaatst door een Consument en wordt bevestigd via Eventbrite, genereert Eventbrite een bevestigingsbericht en verstrekt het een uniek bevestigingsnummer voor de bestelling van de Consument. De Organisator gaat ermee akkoord alle tickets, registraties, merchandise en donaties die door Eventbrite zijn bevestigd via de Diensten, onvoorwaardelijk te accepteren, na te komen en te vervullen. De Organisator gaat ermee akkoord dat het de verantwoordelijk van de Organisator is om het bevestigingsnummer van een Consument en/of eventuele evenementbeperkingen voorafgaand aan het betreffende evenement te controleren. (d) Toeslagen. Ongeacht de gekozen betalingsverwerkingsoptie, gaat de Organisator ermee akkoord Eventbrite alle toepasselijke servicetoeslagen te betalen voor elk ticket, elke registratie of elk ander item verkocht of elke donatie die is gevraagd via de Diensten (de "Eventbrite-servicetoeslag"). Voor zover de Organisator EPP gebruikt, gaat de Organisator er bovendien mee akkoord Eventbrite de extra Eventbrite-betalingsverwerkingstoeslag (de "Eventbrite-betalingsverwerkingstoeslag) te betalen voor elk ticket, elke registratie of elke ander item verkocht of elke donatie die is gevraagd via de Diensten. De Eventbrite-servicetoeslag en de Eventbrite-betalingsverwerkingstoeslag variëren per land en verwerkingsvaluta. De huidige toeslagen staan eblink{hier=>https://www.eventbrite.com/organizer/pricing} en in dit eblink{artikel=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7285} in ons Helpcentrum vind je verdere uitleg. Deze toeslagen zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot transacties die optreden na de wijziging. Daarnaast kan de Organisator van tijd tot tijd extra diensten van Eventbrite vragen, inclusief maar niet beperkt tot, marketing- en promotiediensten, leasen van apparatuur, diensten op locatie, afgedrukte tickets en speciaal accountbeheer, die Eventbrite naar eigen goeddunken kan verstrekken en waarvan de voorwaarden worden gedekt door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Toeslagen voor dergelijke extra Diensten (de "Extra toeslagen") worden doorgegeven aan de Organisator voordat de Organisator zulke Diensten accepteert. Er wordt hierin verwezen naar de Eventbrite-servicetoeslag, de Eventbrite-betalingsverwerkingstoeslag en de Extra toeslagen als de "Toeslagen". Naast dergelijke toeslagen kan Eventbrite je, tegen de standaardtarieven van Eventbrite, kosten in rekening brengen voor onderzoek, inclusief, maar niet beperkt tot, (1) onderzoek dat is vereist om te voldoen aan een dagvaarding van een derde partij of overheidsinstantie, vordering op of beslaglegging van je account, en (2) onderzoek en activiteiten vereist om wijziging van een begunstigde te controleren en uit te voeren, zij het overeenkomstig de "Uniform Commercial Code" (zoals hieronder beschreven) of een gerechtelijk bevel. Eventbrite kan bij Consumenten verschillende toeslagen in rekening brengen die niet aan de Organisators worden doorberekend, met betrekking tot ticketverkoop, verwerking, behandeling en toegang tot Eventbrite-inhoud en diensten. Wij kunnen dergelijke toeslagen geheel naar eigen goeddunken instellen en beoordelen. 4.2 Gefaciliteerde betaalmethode. (a) Onafhankelijke relatie. Organisators en Consumenten die FPP gebruiken, voeren de desbetreffende betalingstransactie uit via een service van derden en zijn gebonden aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die voor een dergelijke dienst gelden. De Organisator int alle Evenementregistratietoeslagen via de toepasselijke dienst van derden en Eventbrite aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (en wijst deze volledig af) voor deze inning of de nakoming of niet-nakoming van een dergelijke dienst van derden. (b) Facturen. Facturen voor Toeslagen worden maandelijks naar Organisators verzonden voor Toeslagen die in de vorige maand zijn opgelopen, op voorwaarde dat ons falen tijdig een factuur te sturen geen excuus is voor betalingsverplichtingen. Alle facturen moeten binnen dertig (30) dagen na levering van de factuur worden betaald. 4.3 Eventbrite-betalingsverwerking. (a) Acceptatie. Als je EPP hebt aangevraagd, bepaalt Eventbrite na ontvangst van de aanvullende registratiegegevens en indien van toepassing je afzonderlijke acceptatie van de Betalingsverwerkingsovereenkomst, naar eigen goeddunken (mogelijk op basis van input van onze Betalingsverwerkingspartners) of je in aanmerking komt voor het gebruik van EPP. Als je niet in aanmerking komt om EPP te gebruiken, maar verder wel gekwalificeerd bent om de Diensten te gebruiken, stelt Eventbrite je op de hoogte en kun je overgaan op FPP tenzij de reden waarom je niet in aanmerking komt voor EPP is dat je evenement een Verboden evenement is, jij een Verboden handelaar bent en/of je transacties Verboden transacties zijn, in elk geval zoals zulke voorwaarden zijn gedefinieerd in Sectie 5 van deze Handelsovereenkomst. Met het oog op risicobeheer en om beveiligingsredenen en om te voldoen aan de vereisten die onze Betalingsverwerkingspartners opleggen, kunnen we van tijd tot tijd naar eigen goeddunken een transactielimiet opleggen op het bedrag van een willekeurige transactie die je verwerkt via EPP en je geeft ons toestemming om transacties die hoger zijn dan die limiet, te weigeren. We kunnen ook van tijd tot tijd naar eigen goeddunken een reserveverplichting opleggen volgens Sectie 4.3(f). (b) Betaalproces. Wanneer je EPP gebruikt, worden betalingen rechtstreeks via onze Betalingsverwerkingspartners verwerkt. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat binnen vijf (5) werkdagen na de succesvolle voltooiing van een evenement Eventbrite onze Betalingsverwerkingspartners namens jou vraagt om alle Evenementregistratietoeslagen van dat evenement die zijn verwerkt door onze Betalingsverwerkingspartners, aan jou door te geven, onderhevig aan (i) inhouding van alle toepasselijke Toeslagen die dan betaald moeten worden; (ii) ons recht schulden of andere bedragen te verrekenen die aan ons of een van onze Gelieerde ondernemingen zijn verschuldigd door jou of een van jouw Gelieerde ondernemingen volgens deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden of een andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verstrekt door Eventbrite of een zijn Gelieerde ondernemingen (iii) overige inhoudingen waarvoor toestemming is gegeven overeenkomstig deze Handelsovereenkomst; en (iv) aangelegde reserves zoals hieronder beschreven in subsectie (f). Zulke uitbetalingen worden alleen gedaan voor de uitbetalingsgegevens die zijn aangeduid door de Organisator voor de Diensten onder "Betalingen en uitbetalingen". Uitbetalingen worden gedaan via ACH, of voor Organisators met Evenementregistratietoeslagen alleen in Amerikaanse dollar, via cheque aan een adres in de Verenigde Staten of Canada. Daarnaast is het bij EPP toegestaan betalingen te accepteren via kaartbetaalnetwerken, zoals Visa®, MasterCard®, American Express® en Discover® (tezamen de "Creditcardprogramma's"), en niet-kaartbetaalnetwerken zoals automatische incasso's en andere alternatieve betalingsvormen (de "Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen"). Behalve voor zover de Overeenkomst tussen Commerciële Entiteiten (zoals hieronder gedefinieerd) op jou van toepassing is, en ongeacht de Betalingsverwerkingsovereenkomst die je met onze Betalingsverwerkingspartner hebt gesloten, of een Kaartsysteem, ben je geen directe partij in een overeenkomst met een Betalingsverwerkingspartner, Kaartsysteem of Kader voor Alternatieve Betalingsvormen, noch ben je een derde begunstigde in een dergelijke overeenkomst. Als je bovendien een bepaald type Kaartsysteem voor betaling (bijv. MasterCard, Visa, American Express) accepteert, geef je de eigenaar van dat Kaartsysteem en zijn gelieerde ondernemingen toestemming om van tijd tot tijd je naam, adres en website-URL in media te gebruiken. Je stemt ermee in dat je, ongeacht de leveringsoptie waarmee Eventbrite een uitbetaling naar jou uitvoert, geen informatie zult gebruiken betreffende die uitbetalingsmethode (inclusief, maar niet beperkt tot, een cheque of informatie over een cheque) voor een doel waarvan je weet of dient te weten dat het frauduleus of onjuist is, of deze Handelsovereenkomst op een andere manier schendt. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je volgens de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, verantwoordelijk bent voor het behouden van de veiligheid van en controle over elke cheque die aan jou is uitgeschreven. Je stemt ermee in dat als een cheque die wij aan jou hebben uitgeschreven, verloren raakt, gestolen wordt, of op een andere frauduleuze, onjuiste manier wordt verkregen of afgegeven, jij verantwoordelijk bent voor enig verlies dat voorvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van de cheque. Je stemt ermee in dat wij volgens de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, bevoegd zijn naar jou uitgeschreven cheques te betalen, ongeacht wie de cheque voor betaling afgeeft en ongeacht of de cheque kwijt of gestolen is, of op een andere frauduleuze of onjuiste manier is verkregen of afgegeven. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, en ter aanvulling op eventuele andere aansprakelijkheidsbeperkingen uiteengezet in de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, stem je ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor cheques die wij aan jou uitschrijven, of enig verlies dat daaruit voortkomt, in geval van verlies of diefstal, of als deze op een frauduleuze of onjuiste manier zijn verkregen, geëndosseerd, geïnd of gestort. Je stemt ermee in ons terug te betalen voor alle claims, verliezen, kosten en schade die we lijden vanwege een cheque die we aan jou hebben uitgeschreven, en je stemt ermee in ons terug te betalen voor alle claims, verliezen, kosten en schade die we lijden vanwege het meermaals innen of storten van de cheque, met dubbele betalingen tot gevolg. Als je bij ACH-transacties een onjuist bankrekeningnummer opgeeft (inclusief een bankrekeningnummer opgegeven als deel van je aanvullende registratiegegevens), stem je ermee in dat we bevoegd zijn de betaling te verrichten aan het rekeningnummer dat je hebt opgegeven, zelfs als die bankrekening niet aan jou toebehoort. Je stemt ermee in dat we ons uitsluitend mogen verlaten op het opgegeven bankrekeningnummer voor juiste identificatie van je bankrekening, zelfs als het bankrekeningnummer een andere rekening dan de jouwe identificeert. Je stemt er eveneens mee in ons terug te betalen voor enig geleden verlies of enige gemaakte kosten die voortkomen uit het gebruik van het door jou opgegeven rekeningnummer. Je stemt ermee in dat we het recht hebben van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf, (a) jouw reserve of dat van je Gelieerde onderneming te verrekenen zoals uiteengezet in Sectie 4.3(f), (b) alle door jou ontvangen Evenementregistratietoeslagen en alle andere toeslagen voor Diensten die door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen aan jou of je Gelieerde ondernemingen zijn verstrekt, te verrekenen (inclusief voor Eventbrite-toeslagen of andere bedragen die je aan Eventbrite verschuldigd bent onder deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden of een andere overeenkomst tussen jou en ons), of zowel (a) als (b) te verrekenen, op basis van het aantal restituties, betwiste toeslagen, terugboekingen, klachten van klanten, beschuldiging van fraude, wijzigingen in jouw kredietprofiel of dat van je Gelieerde onderneming of het risicoprofiel van de onderliggende evenementen, frauduleus gedrag van jou of een van je Gelieerde ondernemingen of enig andere persoon die namens jou handelt, of schendingen van de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst of andere toepasselijke overeenkomsten voor Diensten die door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen worden verstrekt. We mogen dit recht op verrekening uitoefenen voordat we een uitbetaling naar jou verrichten, hetzij via cheque of via een ACH-transactie. We zijn niet verantwoordelijk voor enige claims die voortkomen uit onze beslissing om ons recht op verrekening uit te oefenen. We mogen onze rechten en rechtsmiddelen ook uitoefenen onder sectie 4.5 van deze Overeenkomst met betrekking tot het terugvorderen van dergelijke bedragen die jij aan ons verschuldigd bent. Je begrijpt dat wij je Evenementregistratiekosten ook kunnen afschrijven als Eventbrite een juridische procedure moet volgen die tot doel heeft enig saldo of eigendom van jou dat in het bezit is van Eventbrite, te verzamelen of in beslag te nemen. Je begrijpt ook dat, zoals bepaald in Sectie 9-406 van de Uniform Commercial Code, wij na ontvangst van een kennisgeving van toewijzing en betaalinstructie van jouw partij met pandrecht (kredietverstrekker), verplicht kunnen zijn jouw Evenementregistratietoeslagen geheel of gedeeltelijk te betalen zoals voorgeschreven door jouw beveiligde partij. Als we een dergelijke kennisgeving en instructie ontvangen, zullen we, na aftrek van onze toeslagen en nalevingskosten zoals hierboven bepaald, betalingen verrichten aan jouw beveiligde partij zoals aangegeven zonder kennisgeving aan jou. (c) Aanwijzing als vertegenwoordiger. Met betrekking tot evenementen waarvoor de Organisator EPP gebruikt, wijst de Organisator Eventbrite hierbij aan als de gelimiteerde vertegenwoordiger van de Organisator voor betalingen met als doel de ontvangst van betalingen van Consumenten voor zulke Betalingsverwerkingspartners mogelijk te maken, en voor uitgave van die betalingen aan de Organisator. De Organisator gaat ermee akkoord dat een betaling van een Consument die door Eventbrite wordt verwerkt, wordt gezien als een betaling van een Consument rechtstreeks aan de Organisator, en Organisator verkoopt of biedt alle geadverteerde goederen en diensten aan de Consument alsof de Organisator de Evenementregistratietoeslagen rechtstreeks van de Consument heeft ontvangen, ongeacht of de Evenementregistratietoeslagen nog van Eventbrite moeten worden ontvangen of ooit van Eventbrite worden ontvangen. De Organisator gaat ermee akkoord dat Eventbrite in zijn rol als gelimiteerde vertegenwoordiger voor betalingen, toestemming heeft om (i) Consumenten een ticket en/of registratie te laten overdragen of upgraden (als zulke overdrachten zijn toegestaan door de Organisator tijdens het evenementregistratieproces); (ii) opbrengsten te bewaren, uit te betalen en in te houden namens de Organisator conform deze Handelsovereenkomst, of onze Betalingsverwerkingspartners anderszins hiervoor de opdracht te geven; (iii) restituties te verlenen aan Consumenten zoals uiteengezet in Sectie 4.4 hieronder; en (iv) creditcardterugboekingen te beheren zoals uiteengezet in subsectie (g) hieronder. Met de acceptatie van de aanwijzing als gelimiteerde vertegenwoordiger van de Organisator, is Eventbrite niet aansprakelijk voor acties of fouten van de Organisator en de Organisator begrijpt dat de verplichting van Eventbrite om de Organisator te betalen onderhevig is aan en voorwaardelijk na de eigenlijke betaling van de Consument van de Evenementregistratietoeslagen. De Organisator geeft Eventbrite verder toestemming om zijn verplichtingen onder deze Handelsovereenkomst te delegeren aan bepaalde gelieerde entiteiten zowel binnen als buiten de Verenigde Staten, op voorwaarde dat Eventbrite aansprakelijk blijft voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Handelsovereenkomst door zulke gelieerde entiteiten. (d) Uitbetalingen vooraf. De Organisator gaat ermee akkoord dat alle Evenementregistratietoeslagen voor een bepaald evenement pas door de Organisator worden verdiend wanneer het betreffende evenement is afgelopen. Eventbrite mag naar eigen goeddunken bepalen om een deel van de Evenementregistratietoeslagen aan de Organisator uit te betalen voorafgaand aan de vijf (5) werkdagen na de succesvolle voltooiing van een evenement, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen uiteengezet (i) in deze Handelsovereenkomst, (ii) de toepasselijke overeenkomst voor Diensten afgesloten tussen jou en Eventbrite; en/of (iii) enige voorwaarden waarmee de Organisator en Eventbrite akkoord gaan in een afzonderlijke overeenkomst. De Organisator gaat ermee akkoord dat betalingen van Evenementregistratietoeslagen door Eventbrite voorafgaand aan de vijfde (5e) werkdag na de einddatum waarop het evenement met succes is beëindigd slechts vooruitbetalingen zijn van bedragen die we onder deze Handelsovereenkomst aan de Organisator verschuldigd zijn. Als Eventbrite beslist om een deel van de Evenementregistratietoeslagen uit te betalen aan de Organisator, erkent en accepteert de Organisator dat Eventbrite op elk moment (x) het recht van de Organisator om dergelijke uitbetalingen vooraf te ontvangen kan beëindigen of opschorten; en/of (y) de voorwaarden (bijv. frequentie, reserve en maximum aggregaatbegrenzing) van dergelijke uitbetalingen vooraf gemaakt aan de Organisator kan wijzigen. Daarnaast gaat de Organisator ermee akkoord dat Eventbrite van tijd tot tijd naar eigen goeddunken zulke vooruitbetalingen (of een deel ervan) kan terugeisen op basis van het aantal restituties, betwiste toeslagen, terugboekingen, klachten van klanten, beschuldigingen van fraude, wijzigingen in het kredietprofiel van de Organisator of het risicoprofiel van het onderliggende evenement, of schendingen van de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst. Nadat de kennisgeving van een dergelijke eis is ontvangen, zal de Organisator het geëiste deel van een dergelijke vooruitbetaling direct terugbetalen aan Eventbrite. De Organisator erkent en gaat ermee akkoord dat Eventbrite het recht heeft om gelden in te houden zoals in Sectie 4.3(b) en 4.5(a) van deze Handelsovereenkomst is vastgelegd. De Organisator erkent en accepteert ook zijn verplichtingen onder Sectie 4.3(g) en 4.4(c) van de Handelsovereenkomst, inclusief zijn verplichtingen om Eventbrite terug te betalen voor restituties en creditcardterugboekingen. (e) Annuleringen; Niet-nakoming. Er zullen geen betalingen worden gedaan aan de Organisator met betrekking tot een geannuleerd evenement of wanneer Eventbrite vermoedt dat er een risico bestaat op annulering of niet-nakoming, tenzij Eventbrite voldoende zekerheid (zoals bepaald naar eigen door Eventbrite goeddunken) ontvangt voor de verplichtingen van de Organisator onder deze Handelsovereenkomst. Bovendien worden toeslagen voor evenementregistratie pas vereffend met de Organisator als het evenement met succes is beëindigd. Als betalingen voor een geannuleerd evenement al met de Organisator zijn vereffend, zal de Organisator al deze betalingen direct terugbetalen aan een betaaladres dat is opgegeven door Eventbrite wanneer het evenement wordt geannuleerd met als doel het verlenen van restituties als restituties worden verleend onder Sectie 4.4. Je bent verantwoordelijk voor het nakomen van de vereisten van Sectie 4.4 en de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Organisators die ter aanvulling zijn van de Servicevoorwaarden en er door middel van verwijzing in zijn opgenomen. Als je een verschuldigd bedrag naar Eventbrite overmaakt dat ontoereikend is om de verplichte restituties aan Consumenten te dekken voor annulering van een evenement of voor niet-nakoming, inclusief maar niet beperkt tot, verplichte restituties onder Sectie 4.4(c) hieronder, erken je en ga je ermee akkoord dat het bedrag van dit tekort volgens deze Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, aan ons verschuldigd is totdat je het volledige bedrag hebt overgemaakt, en dat dergelijke bedragen ook onderhevig zijn aan de bepalingen in Sectie 4.4(f) en 4.5 van deze Handelsovereenkomst. (f) Reserves en het recht op verrekening van Eventbrite. Eventbrite behoudt zich het recht voor om een bepaald percentage Evenementregistratietoeslagen en alle andere toeslagen voor Diensten die aan jou of een van je Gelieerde ondernemingen zijn verstrekt door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen (waarbij een dergelijk percentage naar eigen goeddunken door Eventbrite wordt vastgesteld) in te houden om een reserve te bewaren (i) op elk moment zoals we naar eigen goeddunken nodig achten op basis van het aantal (of verwachte aantal) restituties, betwiste kosten, terugboekingen, klachten van klanten, beschuldigingen van fraude, wijzigingen in het kredietprofiel van de Organisator of het risicoprofiel van de onderliggende evenementen; en (ii) zoals anderszins noodzakelijk is om de nakoming van je verplichtingen onder de Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, te verzekeren, of om Eventbrite tegen frauduleuze of onjuiste activiteiten te beschermen. Het recht van Eventbrite om een reserve te bewaren blijft bestaan na afloop van de betreffende evenementen en totdat (A) de Organisator en eventuele Gelieerde ondernemingen van de organisator alle verplichtingen onder de Servicevoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verstrekt door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, zijn nagekomen, en de toepasselijke perioden voor restituties, betwiste kosten, terugboekingen en klachten zijn verlopen of (B) de Organisator en eventuele Gelieerde ondernemingen van de organisator Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen anderszins voldoende zekerheid (zoals naar eigen goeddunken bepaald door Eventbrite of zijn Gelieerde ondernemingen) hebben geboden voor verplichtingen onder de Servicevoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomsten voor Diensten verstrekt door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, vervallen of niet-vervallen, voorwaardelijk of niet-voorwaardelijk, of geliquideerd of niet-geliquideerde. Bovendien is de reserve onderhevig aan het recht op verrekening zoals uiteengezet in Sectie 4.3(b). Indien de uitoefening van ons recht of het recht van onze Gelieerde ondernemingen op verrekening van het bedrag dat jij of een van jouw Gelieerde ondernemingen aan ons of een van onze Gelieerde ondernemingen verschuldigd is volgens de Servicevoorwaarden of een andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, inclusief deze Handelsovereenkomst, blijft dit bedrag aan ons verschuldigd tot het bedrag volledig is overgemaakt. (g) Terugvorderingen; Terugboekingen. Creditcardterugboekingen of andere transactieterugvorderingen die om welke reden dan ook (behalve voor zover ze uitsluitend worden veroorzaakt door nalatigheid of opzet van Eventbrite) worden geïnitieerd tegen Eventbrite of zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot het evenement van een organisator en de bijbehorende creditcardassociatie, betalingsverwerking, pogingen tot opnieuw aanbieden, boetes en andere toeslagen en kosten opgelopen door Eventbrite of zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot zulke terugboekingen, zijn uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de Organisator, en de Organisator gaat ermee akkoord Eventbrite op verzoek direct en volledig terug te betalen voor zulke bedragen. Als deel van Eventbrite's activiteiten als gelimiteerde vertegenwoordiger voor betalingen, levert Eventbrite redelijke commerciële inspanningen om de toezegging van zulke terugboekingen en terugvorderingen te beheren namens de Organisator en de Organisator geeft Eventbrite hierbij toestemming om dit te doen en gaat ermee akkoord redelijke inspanningen te leveren om samen te werken met Eventbrite in een dergelijke toezegging. Eventbrite zal echter niet verplicht zijn terugboekingen toe te zeggen waarvan we naar eigen goeddunken denken dat we deze naar alle waarschijnlijkheid zullen verliezen of die zijn gekoppeld aan een transactie die moet worden gerestitueerd conform het restitutiebeleid van de Organisator of de bepalingen van Sectie 4.4(c) hieronder. Met begrip van de aard van de Regels voor betaalsystemen (zoals hieronder gedefinieerd) en de discretie die ze bieden voor de Kaartsystemen en Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen, gaan beide partijen ermee akkoord dat Eventbrite's verlies van terugboekingen die opnieuw zijn aangeboden door Eventbrite, de plicht van de Organisator om Eventbrite en zijn gelieerde ondernemingen terug te betalen onder deze paragraaf op geen enkele manier zal beperken. (h) Valuta's. Eventbrite biedt de Eventbrite-betalingsverwerkingsservice alleen voor bepaalde valuta's en voor Organisators op bepaalde locaties die eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7285} worden weergegeven. Bovendien mogen Evenementregistratietoeslagen die in een bepaalde valuta worden geïnd, alleen aan de Organisator worden uitbetaald in de valuta waarin ze worden geïnd. Eventbrite biedt geen diensten voor het omrekenen van valuta. Ten slotte kunnen verschillende betaalopties of betaalmethoden beschikbaar voor je zijn afhankelijk van de valuta waarin je Evenementregistratietoeslagen int en afhankelijk van je locatie zoals eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=7285}. beschreven. (i) Regels voor betaalsystemen. De Creditcardprogramma's en Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen vereisen dat je voldoet aan alle toepasselijke statuten, regels en voorschriften die van tijd tot tijd door hen worden gepubliceerd (tezamen de "Regels voor betaalsystemen"). Mogelijk zijn we genoodzaakt deze Handelsovereenkomst te wijzigen in verband met wijzigingen van de Regels voor betaalsystemen. Afhankelijk van welke betaalmethoden je kiest voor EPP, moet je je mogelijk aan verschillende Regels voor betaalsystemen houden. Je gaat ermee akkoord te voldoen aan toepasselijke Regels voor betaalsystemen die van tijd tot tijd van kracht zijn. Deze Regels voor betaalsystemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een vereiste om alleen bonafide transacties in te dienen, beperkingen op het gebruik van de logo's en handelsmerken van het Betaalsysteem en toestemming om je gegevens te gebruiken om aan te geven dat je deelneemt aan de Kaartsystemen. De Regels voor betaalsystemen zijn voor iedereen beschikbaar via de websites van de betreffende Kaartsystemen en Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen. (j) Speciale betaalvoorwaarden. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing in zoverre je de betreffende betaaloptie gebruikt: i. Terugkerende betalingen/layaway. De Organisator mag de 'layaway'-functionaliteit van Eventbrite gebruiken, indien Eventbrite dit vooraf goedkeurt. Wanneer de Organisator ervoor kiest deze functionaliteit te gebruiken, gaat de Organisator ermee akkoord alle vereiste kennisgevingen weer te geven en in alle opzichten te voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale en andere wetten, regels en bepalingen en de Regels voor betaalsystemen, inclusief met betrekking tot consumentenannuleringen en -restituties. Er mogen geen extra toeslagen of verhoogde prijzen in rekening worden gebracht voor tickets die via 'layaway' worden gekocht en het aantal termijnen mag niet hoger zijn dan vier (4). ii. Betaling via factuur. Je kunt de optie 'betaling via factuur' toevoegen aan je EPP-service. Als je betaling via factuur gebruikt, moet je de rekeninggegevens opgeven waar Eventbrite om vraagt. Deze zullen worden weergegeven op facturen en orderbevestigingen die worden verzonden door Eventbrite aan de betreffende Consument na het voltooien van een transactie op de Diensten. De Organisator int vervolgens het geld van de Consument en markeert het ticket/de registratie als 'betaald' in een specifiek gedeelte van de Diensten. Zodra het gemarkeerd is als betaald, zorgt Eventbrite dat het ticket van de Consument wordt gevalideerd zodat wanneer het wordt gescand met een van de Applicaties van Eventbrite, het ticket wordt weergegeven als geldig. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Organisator om juiste bankgegevens op te geven, alle bedragen van Consumenten te innen, restituties (indien van toepassing) buiten de Diensten om te verwerken en tickets/registraties nauwkeurig als betaald of niet betaald te markeren in het aangewezen gedeelte op de Diensten. Om alle twijfels weg te nemen, met 'betaling via factuur' wordt de transactie exclusief uitgevoerd tussen de Organisator en de betreffende Consument. 4.4. Restituties. (a) Restitutiebeleid en -proces. Ongeacht welke betaalmethode wordt geselecteerd, gaat de Organisator ermee akkoord een restitutiebeleid aan Consumenten mee te delen met betrekking tot elk evenement dat op de Diensten wordt geplaatst dat voldoet aan de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Organisators en om een dergelijk beleid uit te voeren conform de bijbehorende voorwaarden. De Vereisten van het Restitutiebeleid voor Organisators zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Handelsovereenkomst. Alle restituties voor EPP-transacties moeten worden verwerkt via Eventbrite, tenzij anders overeengekomen door Eventbrite. Voor EPP-transacties kan de Organisator rechtstreeks via de Diensten restituties verlenen aan Consumenten binnen bepaalde kaders die onze Betalingsverwerkingspartners toestaan. Als de restitutie zich buiten deze kaders bevindt, moet deze handmatig door Eventbrite worden verwerkt. Eventbrite mag naar eigen goeddunken bepalen handmatige restituties niet te verwerken. In dat geval worden ze rechtstreeks door de Organisator verwerkt. In overeenstemming met de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Consumenten, zijn terugbetalingen waarvoor jij verantwoordelijk bent vanwege annulering van een evenement of vanwege niet-nakoming, onderhevig aan de volgende restitutievereisten: (i) In het geval van een volledige of gedeeltelijke annulering van een evenement stemt de Organisator ermee in restituties te verlenen aan Consumenten door middel van bronnen voor reservefinanciering binnen het Eventbrite-platform (bijv. extra beveiligingsbronnen), of een bedrag voor de restituties aan Eventbrite over te maken zodat Eventbrite de restituties namens de Organisator kan verwerken. (ii) De Organisator gaat ermee akkoord dat er geen restituties worden verleend buiten het Eventbrite-platform (bijv. offline) en EPP-restitutietransacties mogen alleen worden gebruikt voor bonafide evenementrestituties en niet voor andere geldoverdrachten, inclusief zonder beperking contante vooruitbetalingen. (iii) Als de Organisator ervoor kiest een bedrag aan Eventbrite over te maken zodat Eventbrite de restituties namens de Organisator kan verwerken, moet het bedrag dat de Organisator aan Eventbrite overmaakt, toereikend zijn voor de verschuldigde restituties, die binnen vijf (5) dagen na de annulering van het evenement aan de Consumenten moeten worden verleend. (iv) De Organisator stemt ermee in Consumenten op de hoogte te stellen van de annulering van het evenement zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en vóór de begintijd van het evenement. (v) De Organisator is het belangrijkste contactpunt voor Consumenten met restitutieverzoeken en de Organisator zal de Consumenten zeggen geen contact op te nemen met Eventbrite over restitutieverzoeken. (vi) De Organisator geeft Consumenten duidelijke instructies en contactgegevens zodat Consumenten restitutieverzoeken kunnen indienen. De Organisator kan ook de geïntegreerde functie voor restitutieverzoeken op het Eventbrite-platform inschakelen om zo gehoor te geven aan restitutieverzoeken van Consumenten. (vii) De Organisator erkent dat Eventbrite zich het recht voorbehoudt bij de Organisator kosten in rekening te brengen voor terugboekingen voor het geannuleerde evenement, en dat zulke bedragen eveneens onderhevig zijn aan de bepalingen van Sectie 4.4(f) en 4.5 van deze Overeenkomst. (viii) Als de Organisator een meerdaags evenement slechts deels annuleert, stemt de Organisator ermee in een restitutie te verlenen ter waarde van een deel van de aanschafprijs van een meerdaags ticket, in verhouding tot de bijbehorende geldwaarde van het geannuleerde deel van het meerdaagse evenement. Als een Organisator bijvoorbeeld een driedaags ticket voor een festival verkoopt voor € 150 en dag 1 van het festival annuleert, moet de Organisator een restitutie van € 50 verlenen aan Consumenten voor de geannuleerde dag. (ix) Als een Organisator Consumenten een alternatieve vergoeding biedt in plaats van een restitutie van de aanschafprijs, moet dit voorstel van gelijke of grotere waarde zijn dan de waarde van het ticket voor het geannuleerde evenement, en moet deze waarde duidelijk aan de Consumenten worden meegedeeld. De Organisator stemt ermee in dat hij/zij geheel verantwoordelijk is voor de kosten van ontvangen terugboekingen met betrekking tot aankopen, zelfs als een alternatieve vergoeding is gegeven. (b) Restitutiegeschillen. Ongeacht de geselecteerde betaalmethode zijn alle geschillen met betrekking tot restituties tussen de Organisator en zijn Consumenten. Bij een geschil kan Eventbrite proberen te bemiddelen, maar het is uiteindelijk de plicht van de Organisator om het geschil op te lossen. Niettegenstaande het voorgaande, met betrekking tot EPP-transacties, heeft Eventbrite het recht restituties te verlenen namens de Organisator zoals uiteengezet in subsectie (c) hieronder. (c) Verplichte restituties. Niettegenstaande het voorgaande, geeft de Organisator Eventbrite toestemming restituties te verlenen in de volgende situaties: (i) de Organisator geeft op dat moment specifiek toestemming voor de restituties; (ii) de evenementbeschrijving die een Consument bij de ticketaanschaf werd voorgelegd, wijkt beduidend af van het eigenlijke evenement; (iii) Consumenten kunnen niet aan het evenement deelnemen omdat de organisatie van het evenement tekortschiet op het vlak van capaciteit, toegang of uitgang, of omdat de veiligheid van Consument in het gedrang zou komen bij aanwezigheid op het evenement; (iv) Eventbrite gelooft naar eigen goeddunken dat specifieke bestellingen gerestitueerd moeten worden conform het geplaatste restitutiebeleid van de Organisator of de Vereisten van het Restitutiebeleid voor Organisators van Eventbrite, inclusief maar niet beperkt tot, dat deze vereist zijn door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen of de Regels voor betaalsystemen; (v) Eventbrite gelooft naar eigen goeddunken dat de restitutieaanvraag, indien deze niet wordt verleend, tot een terugboeking leidt die Eventbrite naar alle waarschijnlijkheid zal verliezen; (vi) de Organisator heeft geen restitutiebeleid geplaatst op de toepasselijke evenementpagina en Eventbrite gelooft naar eigen goeddunken dat een restitutie onder de omstandigheden redelijk zou zijn; (vii) Eventbrite gelooft naar eigen goeddunken dat specifieke bestellingen frauduleus (bijv. gedaan via gestolen creditcards of anderszins niet-bonafide transacties) zijn; of (viii) Eventbrite gelooft naar eigen goeddunken dat de bestelling gedupliceerd is. De Organisator geeft Eventbrite bovendien toestemming om een of alle bestellingen (inclusief die voor ongerelateerde evenementen) te restitueren als (A) Eventbrite naar eigen goeddunken gelooft dat de Organisator betrokken is geweest bij frauduleuze activiteiten of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven; (B) Eventbrite naar eigen goeddunken gelooft dat er een aanzienlijk risico is op niet-nakoming door de Organisator met betrekking tot het toepasselijke evenement of toekomstige evenementen; (C) Eventbrite naar eigen goeddunken gelooft dat de kans groot is op het ontvangen van klachten, restitutieaanvragen, transactieterugvorderingen en/of terugboekingen met betrekking tot een groot aantal bestellingen; of (D) Eventbrite naar eigen goeddunken gelooft dat de Organisator een Verboden handelaar is, de Diensten heeft gebruikt om Verboden transacties te verwerken of om Verboden evenementen te beheren of dat het niet verlenen van restituties Eventbrite anderszins zou blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. Omdat alle verkopen uiteindelijk door Organisators worden afgehandeld, gaat de Organisator er hierbij mee akkoord Eventbrite en zijn gelieerde ondernemingen onmiddellijk en volledig terug te betalen zodra Eventbrite restituties eist conform deze Handelsovereenkomst, anders dan in zoverre de noodzaak van dergelijke restituties wordt veroorzaakt door nalatigheid of opzet van Eventbrite. De Organisator erkent en gaat ermee akkoord dat terugboekingen resulteren in verliezen voor Eventbrite die hoger zijn dan het bedrag van de onderliggende transactie en dat Eventbrite door het restitueren van transacties voorafgaand aan een terugboeking dergelijke verliezen en de bijbehorende schade beperkt met betrekking tot de schending van deze Handelsovereenkomst door de Organisator. Als je een bedrag naar Eventbrite overmaakt dat ontoereikend is om de verplichte restituties te dekken zoals beschreven in Sectie 4.4(c) voor annulering van een evenement of voor niet-nakoming, erken je en ga je ermee akkoord dat het bedrag van dit tekort volgens deze Servicevoorwaarden, inclusief deze Handelsovereenkomst, aan ons verschuldigd is totdat je het volledige bedrag hebt overgemaakt, en dat dit bedrag ook onderhevig is aan de bepalingen in Sectie 4.4(f) en 4.5(a) en (b) van deze Overeenkomst. 4.5 Niet-exclusieve verhaalsmogelijkheden; Belastingen. (a) Niet-exclusieve verhaalsmogelijkheden. Als de Organisator bedragen niet betaalt die hij/zij verschuldigd is aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen conform de Servicevoorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot deze Handelsovereenkomst) of enige andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen wanneer deze verschuldigd zijn en nadat Eventbrite een kennisgeving over betalingsachterstand heeft gegeven, wordt rente berekend op dergelijke bedragen vanaf de verschuldigde datum tot deze volledig worden betaald tegen een tarief gelijk aan of minder dan (i) één procent (1%) per maand, dat op maandbasis wordt berekend; en (ii) het toegestane maximumbedrag volgens toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen. Als de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen bedragen verschuldigd is aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen onder de Servicevoorwaarden (inclusief zonder beperking deze Handelsovereenkomst) of enige andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, mag Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, zonder beperking van overige rechten en verhaalsmogelijkheden en in zoverre toegestaan door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen (A) bedragen verschuldigd aan de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen inhouden, of dit nu voor een bepaald evenement of voor elk ander willekeurig evenement is dat de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen heeft vermeld via de Diensten of een andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, en het ingehouden bedrag gebruiken om het bedrag te verrekenen dat de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen verschuldigd is aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen; en/of (B) een factuur sturen aan de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen voor zulke bedragen in zoverre het uitstaande saldo van de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen niet toereikend is om deze kosten te dekken, in welk geval de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen zulke gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur zal betalen. Als bedragen die de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen hieronder verschuldigd is aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, niet op tijd en na het ontvangen van een kennisgeving over betalingsachterstand van Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, worden betaald, behoudt Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder beperking van de overige rechten of verhaalsmogelijkheden, de registratie van de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen (inclusief alle accounts die de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen mogelijk heeft) op te schorten of te beëindigen. Bovendien zijn zulke onbetaalde, aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen verschuldigde bedragen onderhevig aan inningen conform Sectie 4.5(b). (b) Inningen; Invorderingskosten. Eventbrite behoudt zich het recht voor laattijdige en onbetaalde bedragen die verschuldigd zijn aan Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen, te innen indien deze bedragen niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum zijn betaald. Bovendien gaat de Organisator ermee akkoord Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen onmiddellijk en volledig terug te betalen na de eis voor alle zelf te betalen kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -uitgaven, die Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen heeft opgelopen bij het innen van lang uitstaande verschuldigde bedragen of enige andere bedragen die de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen verschuldigd is volgens deze Handelsovereenkomst, de Servicevoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomsten voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen. De Organisator en zijn Gelieerde ondernemingen gaan ermee akkoord dat als Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen lang uitstaande verschuldigde bedragen moet innen en de Organisator of een van zijn Gelieerde ondernemingen na ontvangst van een kennisgeving betreffende inningen niet reageert of het volledige bedrag niet betaalt, Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen zich het recht voorbehoudt openstaande saldo's via juridische middelen te verkrijgen, en dergelijke handelingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van enige arbitragebepalingen die in de Servicevoorwaarden uiteengezet zijn. Gebruik of enige of andere toepasselijke overeenkomst voor Diensten verleend door Eventbrite of een van zijn Gelieerde ondernemingen. (c) Belastingen. (i) Jij alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen van de eventuele accijnzen en andere belastingen, heffingen en toeslagen op verkoop, gebruik, amusement, toegevoegde waarde en verbruik (tezamen "Belastingen") die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Diensten en op verkopen die jij realiseert met behulp van de Diensten. Je gaat ermee akkoord dat jij alleen verantwoordelijk bent voor het innen en afdragen van de juiste bedragen voor dergelijke Belastingen aan de toepasselijke overheidsinstellingen ("Belastingautoriteiten"). Eventbrite biedt geen garanties dat eventuele aangeboden belastingtools of belastingcalculators ("Belastingtools") voldoen aan alle belastingvereisten die op jou van toepassing zijn of dat zulke Belastingtools zullen resulteren in jouw inning of afdracht van alle toepasselijke Belastingen. Deze Belastingen kunnen variëren op basis van de aard van je evenement, de aard van je belastingstatus (individu, entiteit, bedrijf, consument, enz.), je locatie, de locatie van je Consumenten, kredieten en aftrek waarvoor je in aanmerking kunt komen en andere factoren, en je stelt Eventbrite hierbij niet aansprakelijk voor je gebruik van de Belastingtools. Geen van zulke Belastingtools mag worden gezien als juridisch of belastingtechnisch advies. Als je Belastingen int en Eventbrite-betalingsverwerking gebruikt, zal Eventbrite dergelijke bedragen tegelijk met de onderliggende Evenementregistratietoeslagen aan jou betalen. Jij bent verantwoordelijk voor het afdragen van dergelijke Belastingen aan de juiste Belastingautoriteiten. Als je Belastingtools gebruikt waarvoor je een belastingnummer moet invoeren, verklaar en garandeer je dat dit belastingnummer echt en juist is. Eventbrite kan je geen juridisch of belastingtechnische advies geven, dus zorg ervoor dat je jouw eigen belastingadviseur vraagt welke belastingen van toepassing zijn. Als een Belastingautoriteit Eventbrite verplicht welke belasting dan ook, die is toe te schrijven aan jouw gebruik van de Diensten of verkopen die jij via de Diensten hebt gerealiseerd, te betalen, stem je ermee in Eventbrite prompt schadeloos te stellen en te vergoeden voor dergelijke Belastingen en voor alle kosten, boetes, rente en uitgaven die hierop betrekking hebben. (ii) Niettegenstaande de vorige paragraaf, kan Eventbrite, in bepaalde rechtsgebieden, verplicht zijn om Belastingen over te innen over je verkoop van tickets en/of registraties die via de Diensten zijn gefaciliteerd. Om te bepalen of er namens jou Belastingen moeten worden geïnd, kan Eventbrite bepaalde informatie opvragen wanneer je een evenement maakt met behulp van het platform. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op je btw-vrijstellingsstatus, de aard van je evenement en/of andere soortgelijke informatie. Als dergelijke informatie wordt gevraagd, verklaar en garandeer je dat de door jou verstrekte informatie correct is. Eventbrite kan je geen juridisch of belastingtechnische adviezen geven, dus zorg ervoor dat je je eigen juridisch adviseur/belastingadviseur om hulp vraagt over enige informatie die je via het platform verstrekt. Als een Belastingautoriteit Eventbrite verplicht belasting te betalen die is toe te schrijven aan je evenement als gevolg van onjuiste informatie die aan Eventbrite is verstrekt, stem je ermee in Eventbrite schadeloos te stellen en te vergoeden voor dergelijke Belastingen en voor alle kosten, boetes, rente en uitgaven die hierop betrekking hebben. (iii) Niettegenstaande paragraaf (i) in deze sectie, kan Eventbrite in bepaalde rechtsgebieden verplicht zijn om Belastingen over Eventbrite-servicetoeslagen en Eventbrite-toeslagen voor betalingsverwerking ("Eventbrite-toeslagen") bij de Belastingdienst in te vorderen en over te maken. In dergelijke jurisdicties verzamelt Eventbrite belastingen op Eventbrite-kosten en stemt u ermee in dergelijke belastingen te betalen. Eventbrite kan, op eigen verkiezing, u factureren voor Belastingen op Eventbrite-toeslagen of (het bedrag dat u anders aan u zou betalen) het bedrag aan Belastingen over Eventbrite-kosten inhouden. Met uitzondering van belastingen op Eventbrite-kosten die Eventbrite op grond van deze paragraaf bij u int en Belastingen verzameld en kwijtgescholden op grond van paragraaf (ii) in dit gedeelte, blijft u verantwoordelijk voor het verzamelen en overmaken van het juiste bedrag aan belastingen die van toepassing zijn op uw gebruik. van de Services en tot verkopen die u met behulp van de Services maakt. Een lijst met de rechtsgebieden waarin Eventbrite belastingen op Eventbrite-kosten verzamelt, is eblink{hier=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=41585} beschikbaar. (iv) Om te voldoen aan de regelgeving voor omzetbelasting van de Europese Unie ("EU") is Eventbrite verplicht om (A) belasting over de toegevoegde waarde ("btw") te innen van organisators over de Eventbrite-servicetoeslag voor betaalde tickets of registraties die op of via de Site worden verkocht door Organisators die in de EU wonen en geen btw-identificatienummer ("btw-nummer") aan Eventbrite hebben opgegeven; en (B) om dergelijke geïnde btw aan de relevante belastingautoriteit af te dragen. Als je je btw-nummer aan ons opgeeft, innen we geen btw over de Eventbrite-servicetoeslag. Jij alleen bent ervoor verantwoordelijk dat het btw-nummer dat je opgeeft bij Eventbrite (indien van toepassing), accuraat en volledig is en de juiste notatie heeft. Houd er rekening mee dat vervalsing of onjuiste voorstelling van informatie om de betaling van btw te ontduiken, kan resulteren in boetes en/of strafrechtelijke vervolging. Je gaat ermee akkoord Eventbrite onmiddellijk en volledig terug te betalen voor alle zelf te betalen kosten en uitgaven die voortvloeien uit jouw vervalsing of onjuiste voorstelling van een btw-nummer op de Site. Eventbrite vereist niet van Organisators dat ze een btw-nummer hebben. Als je echter een Organisator bent die in de EU woont en je geen btw-nummer hebt of je btw-nummer niet bij ons hebt opgegeven, zal Eventbrite namens jou btw over de Eventbrite-servicetoeslag innen en opgeven. Voor de duidelijkheid, Eventbrite int geen btw over de Eventbrite-toeslag voor betalingsverwerking of over de prijs van de tickets of registraties die je op of via de Site verkoopt. Voor meer informatie over Eventbrite's proces voor het innen en opgeven van btw, raadpleeg je ons artikel eblink{hier=>https://www.eventbrite.nl/support/articleredirect?anum=17276}. (v) Behalve zoals uiteengezet in Sectie 4.5(c)(ii) en Sectie 4.5(c)(iii), is Eventbrite daarnaast, vanwege regels van de Amerikaanse belastingdienst (IRS), verplicht, indien Eventbrite transacties verwerkt en je uitbetalingen verstrekt (A) voor meer dan twintigduizend dollar ($ 20.000) in brutoverkoop; en (B) voor meer dan tweehonderd (200) bestellingstransacties, in beide gevallen gedurende een specifiek kalenderjaar en opgeteld over al je accounts, de IRS (i) het brutobedrag van transacties waarvoor je bent betaald in dat kalenderjaar en in elke maand van dat kalenderjaar, alsmede (ii) je naam, (iii) je adres en (iv) je belastingidentificatienummer ('Jouw belastinggegevens') te melden. Eventbrite is verplicht, onder deze nieuwe IRS-regelgeving, om ofwel (A) Jouw belastinggegevens te verzamelen ofwel (B) vast te stellen dat je een buitenlandse persoon bent op wie de Amerikaanse belastingen niet van toepassing zijn, voordat je met je accounts de grens van in totaal tweehonderd (200) bestellingstransacties overschrijdt. Zodra je met je accounts de grens van tweehonderd (200) bestellingstransacties overschrijdt, stem je ermee in dat je van Eventbrite geen verdere betalingen ontvangt totdat is voldaan aan bovengenoemde bepalingen (A) of (B). Voor meer informatie over deze IRS-regels en waarom we verplicht zijn dit te doen, raadpleeg je onze Veelgestelde vragen over 1099-K eblink{hier=>https://www.eventbrite.com/support/articleredirect?anum=6659}. (vi) Eventbrite behoudt zich het recht voor de betaling van alle aan jou hieronder verschuldigde bedragen te weigeren en deze over te dragen zoals vereist conform toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels, bepalingen, arresten of beschikkingen, in elk geval zoals bepaald door Eventbrite, of je later om betaling te vragen van bedragen op niet-geïnde en niet-overgemaakte belastingen, met betrekking tot jouw evenement. 4.6 Commerciële entiteiten. Een of meer Kaartsystemen kunnen van tijd tot tijd vereisen dat je rechtstreeks met een van onze Betalingsverwerkingspartners of met het toepasselijke Kaartsysteem een aanvullende overeenkomst sluit. Dit gebeurt doorgaans als je transacties honderdduizend dollar ($ 100.000) overschrijden met betrekking tot een bepaald Creditcardprogramma op jaarbasis in een bepaalde geografie. Als we geloven dat je account hoogstwaarschijnlijk onderworpen is aan deze aanvullende vereiste, bieden we je een "Overeenkomst tussen Commerciële Entiteiten" waarmee je akkoord moet gaan om EPP te kunnen blijven gebruiken. Als je niet akkoord gaat met die "Overeenkomst tussen Commerciële Entiteiten", kunnen we je account opschorten of beëindigen of je account overdragen aan FPP. 4.7 Verbeurdverklaring. Als je account niet actief is geweest voor een bepaalde periode die is uiteengezet in toepasselijke wetten voor niet-geclaimde eigendommen en we geld beheren dat is gekoppeld aan je account, stellen we je op de hoogte zoals vereist door toepasselijke wetten. Als je jouw niet-geclaimde geld niet claimt binnen het tijdsbestek dat we aan je doorgeven, vervalt je geld aan de toepasselijke overheidsinstantie conform de toepasselijke wetten.

5. Verboden handelaren; Verboden evenementen; Verboden transacties.

5.1 Verboden handelaren. Door je te registreren voor de Diensten en akkoord te gaan met deze Handelsovereenkomst, zeg je toe en garandeer je dat: (a) je niet gevestigd bent in en geen burger of ingezetene bent van een land waarvoor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Canada een embargo heeft ingesteld voor goederen en/of diensten van hetzelfde type als de Diensten ('Beperkte landen'); (b) je niet een persoon of entiteit bent of onder de controle valt van, of geassocieerd bent met, een persoon of entiteit die (i) vermeldt wordt op de lijst Specially Designated Nationals List, de lijst Foreign Sanctions Evaders of de lijst van de Palestijnse wetgevende raad van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control; (ii) op de Terrorist Exclusion List van het Amerikaanse Department of State staat; (iii) op de lijst Denied Persons van het Bureau of Industry and Security staat; (iv) op de Consolidated List of Targets staat die gepubliceerd wordt door het Britse Ministerie van Financiën; (v) op de Consolidated List staat van het Australische Department of Foreign Affairs and Trade of (vi) aan wie sancties zijn opgelegd in een ander land; en (c) je niet in de MasterCard MATCH-database met beëindigde handelaren of het Visa-dossier met beëindigde handelaren staat en je recht op toegang tot elk Creditcardprogramma en elke Alternatieve betalingsvorm momenteel niet ingetrokken of opgeschort is. Als je in een van de hierboven beschreven categorieën valt, zoals naar eigen goeddunken vastgesteld door Eventbrite, ben je een "Verboden handelaar". 5.2 Verboden evenementen. Je mag geen evenementen op de Diensten plaatsen of je bezighouden met activiteiten via de Diensten die: (a) toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels of bepalingen schenden of de schending ervan bevorderen; (b) verboden zouden zijn onder de Regels voor betaalsystemen; (c) plaatsvinden in Beperkte landen; en (d) Content (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden) bevatten die de Servicevoorwaarden zouden schenden of de Communityrichtlijnen van Eventbrite. Elk evenement dat in een van de hierboven beschreven categorieën valt, zoals naar eigen goeddunken vastgesteld door Eventbrite, is een "Verboden evenement". 5.3 Verboden transacties. Je mag EPP niet gebruiken om een van de volgende transacties te verwerken en je zegt toe en garandeert dat je deze niet indient voor verwerking via de Diensten: (a) elke transactie die in strijd is met of wordt beschouwd als een "hoog risico" (of een andere beperkte categorie) volgens de Regels voor betaalsystemen, inclusief elke transactie betreffende inhoud voor volwassenen, illegale goederen of diensten met inbegrip van cannabis, of de attributen die geassocieerd zijn met illegale goederen of diensten, de aankoop van crypto-valuta, loterijen, sweepstakes of kansspelen; (b) frauduleuze transacties of transacties met een crimineel karakter; (c) transacties die een "'beperkte transactie" zijn zoals gedefinieerd in de Unlawful Gambling Enforcement Act van 2006 of Regulation GG; en (d) transacties waarvoor geld moet worden verzonden aan een partij anders dan voor de aankoop van bonafide tickets of registraties of het vragen om een donatie voor evenementen, of verkoop van tickets voor zulke evenementen. Elke transactie die in een van de hierboven beschreven categorieën valt, zoals naar eigen goeddunken vastgesteld door Eventbrite, is een "Verboden transactie". 5.4 Verhaalsmogelijkheden. Als Eventbrite ontdekt dat je een Verboden handelaar bent, dat je een Verboden evenement hebt geplaatst en/of dat je hebt geprobeerd een Verboden transactie te verwerken of dit al hebt gedaan, mag Eventbrite naar eigen goeddunken een van de volgende of alle acties ondernemen, naast een van de of alle verhaalsmogelijkheden die Eventbrite heeft volgens de wet of de Servicevoorwaarden: (a) je Eventbrite-account opschorten of beëindigen; (b) Verboden evenementen volledig of een deel ervan aanpassen, bewerken of verwijderen; (c) een van je of al je transacties blokkeren, terugdraaien of restitueren; (d) een deel van of al het geld inhouden dat is gekoppeld aan je rekening voor zover vereist door toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels, bepalingen, arresten of beschikkingen; en (e) jou, je evenementen en/of je transacties en gegevens hierover (zonder verdere kennisgeving aan jou) doorgeven aan onze Betalingsverwerkingspartners, de Creditcardprogramma's, de Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen en/of toepasselijke rechtshandhavinginstanties voor verdere actie.

6. Verklaringen en garanties.

Naast de toezeggingen en garanties in deze overeenkomst, zeg je toe en garandeer je aan ons dat (a) wanneer je een entiteit vertegenwoordigt, die entiteit naar behoren georganiseerd is, geldig bestaand is en als betrouwbaar bekend staat onder de wetten van de staat, provincie of het land van zijn formatie; (b) jij, of de entiteit die je vertegenwoordigt (indien van toepassing), alle vereiste bevoegdheden en toestemmingen hebt om deze Overeenkomst te sluiten en om de hierbij overwogen transacties uit te voeren; (c) het sluiten en uitvoeren van deze Overeenkomst door jou, of als je een entiteit vertegenwoordigt door de entiteit die je vertegenwoordigt, niet zal leiden tot een schending van, of verzuim oplevert onder, toepasselijke lokale, staats-, provinciale, nationale of andere wetten, regels, bepalingen, arresten of beschikkingen, of andere overeenkomsten waarin jij of de entiteit een partij bent/is, inclusief maar niet beperkt tot, andere overeenkomsten voor de verkoop van tickets of registraties; en (d) als je een entiteit vertegenwoordigt, je het volledige recht, de wettelijke bevoegdheid en het feitelijke gezag hebt om een dergelijke entiteit te binden aan de voorwaarden en bepalingen hiervan. Verder verklaar, garandeer en erken je dat jij (niet wij) als enige verantwoordelijk bent voor de correcte verkoop van tickets voor je evenementen en dat alleen geldige tickets worden gehonoreerd. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Eventbrite niet aansprakelijk is voor enige kosten die voortvloeien uit de vraag of een aangeboden ticket al dan niet geldig is, of al dan niet wordt gehonoreerd, inclusief tickets die zijn verkregen via fraude of misleidende praktijken of deze vertegenwoordigen.

7. Beëindiging.

Naast ons recht om je gebruik van de Diensten onder de Servicevoorwaarden te beëindigen, mag Eventbrite deze Handelsovereenkomst beëindigen evenals je recht om de Diensten te gebruiken voor het maken, promoten en innen van verkoopopbrengsten voor een betaald evenement (a) wanneer je de bepalingen van deze Handelsovereenkomst overtreedt of schendt; of (b) wanneer onze Betalingsverwerkingspartners en/of de Creditcardprogramma's of Kaders voor Alternatieve Betalingsvormen naar eigen goeddunken ons recht op het bieden van de EPP-service of jouw recht op het accepteren van betalingen via de EPP-service beëindigen; (c) of als Eventbrite een juridische procedure moet volgen die tot doel heeft enig saldo of eigendom van jou dat in het bezit is van Eventbrite, te verzamelen of in beslag te nemen; of (d) Eventbrite is gewaarschuwd op grond van UCC 9-406 van een "Notice of UCC Demand" of gelijksoortige mededeling, of een UCC-1-financieringsverklaring, waarin Eventbrite wordt geïnformeerd dat jij een recht op toewijzing van betalingen hebt verleend aan jouw kredietverstrekker als beveiligde partij.

Heb je nog steeds vragen? Wij zijn er om je te helpen. Neem contact met ons op.